Spona na košeľu

Číslo patentu: U 5433

Dátum: 07.05.2010

Autor: Novák Pavel

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

m) SK ÚŽITKOVÝ VZOR 5 4 3 3(22) Dátum podania prihlášky 4. 6. 2009 (13) Druh dokumentu Yúčinkov úžitkového vzoru 23. 3. 2010 (51) Int. Cl. (2010)(32) Dátum podania prioritnej prihlášky A 44 B 6/00(33) Krajina alebo regionálna organizácia priority(43) Dátum zverejnenia prihlášky 5. 11. 2009ÚRAD , Vestník ÚPV SR č. 11/2009 PRIEMYSELNEHOVLASTNICTVA (45) Dátum oznámenia o zápise SLOVENSKEJ REPUBLIKY úžitkového vzoru 7. 5. 2010Vestník ÚPV SR č. 5/2010(47) Dátum zápisu a spristupnenía úžitkového vzoru verejnosti 23. 3. 2010(62) Číslo pôvodnej prihlášky V pripade vylúčenej prihlášky(67) Číslo pôvodnej patentovej prihlášky V prípade odbočenia(86) Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT(87) Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT(96) Číslo podania európskej patentovej prihlášky(54) Názov Spona na košeľuSpona na košeľu na vzopnutie hornej časti košele je tvorená pruhmí (2, 3, 4), otočnými kĺbmi (5, 6) a pružinami (7, 7 A),pričom pruh (4) je prepojený s pruhom (2) cez otočný kĺb(5) a pružinu (7 A) na jednej strane pruhu (4) a pruh (3) je prepojený s pruhom (4) cez otočný kĺb (6) a pružinu (7) na opačnej strane pruhu (4).Technické riešenie sa týka spony na zopnutíe košele.Doteraz sa sériovo vyrábané košele predávajú s rozmiestnením dvoch vrchných gombíkov tak, že poskytujú len dve možnosti. Bud zapnúť homý gombik bez kravaty, čo nevyzerá dobre, alebo rozopnúť neformálne horný gombik až po prvý radový gombík. Táto druhá alternatíva vytvorí veľký otvor, ktorý je nie len neestetický, ale tiež nechrání a nezahaľuje hornú časť hrude.Uvedený nedostatok odstraňuje spona na košeľu. Táto spona je umiestnená medzi dvoma najvrchnejšími gombikmi košele tak, že čiastočne uzaviera homú časť košele pri stále príjemnej voľnosti košele a estetickeho vzhľadu. Táto spona má tvar písmena S a napája sa klipsami na každú stranu košele. Okrem tejto funkcie má spona tiež estetický účel, lebo predná strana môže byť použitá na dekoráciu v stredovom bode pozornosti.Prehľad obrázkov na výkresochTechnicke riešenie je objasnené pomocou obr. 1, znázorňujúcim umiestnenie spony na košeli. Obr. 1 A zobrazuje zjednodušene prevedenie spony. Obr. 2 je pohľad zhora na konštrukciu spony, obr. ZA je zväčšený detail obrázku 2.Príklady uskutočnenia technického riešenia.Spona na košeľu na obr. 1 je umiestnená medzi posledným gombikom C a predposledným gombíkom D na štandardnej košeli. Spona 1 sa môže premiestňovať v tomto priestore podľa voľby hornej otvorenosti košele. Spona sa upevní na okrajovú stranu A a B košele.Na obr. 1 A je zobrazené zjednodušene prevedenie spony 1 z materiálu ohnutého do tvaru S, A a B sú okrajové strany košele. Nevýhoda je problematické navliekanie spony na okraje košele.Spona na obr. 2. je zložená z troch plastových pruhov 2, 3 a 4 pričom pruhy 2 a 3 sú identické. Pruh 4 je asi v jednej štvrtine dĺžky prepojený s pruhom 2 cez otočný kĺb 5 a cez pružinu 7 A. Pruh 4 na opačnej strane jeho dĺžky, asi V štvrtine od jeho konca e prepojený s pruhom 3 cez otočný kĺb 6 a pružinu 7.Spona na obr. 2 A je detailný pohľad obrázku 2, kde tvar pruhov 2, 3 a 4 je prispôsobený ich funkčnosti. Tak pruh 4 má V oblasti styku s pruhmi 2 a 3 priečne prevýšenia 8, ktoré zapadajú do priečnych prehĺbenín 10 na pruhoch 2 a 3. Výrobne je spona konštruovaná tak, aby pruhy 2 a 3 boli identické a kĺby 5 a 6 ako aj pružiny 7 a 7 A boli v jednoduchom v plastovom prevedení. Spona by mala mať hrúbku H minimálnu. Spona 1 sa stláča v miestach F a -F na oboch koncoch. Frontálna dekorácia 9 je v predĺžení pruhu 2.l. Spona na košeľu, na vzopnutie homej časti košele, v y z n a č uj ú c a s a t ý m , že je tvorená pruhmi (2, 3, 4), otočnými kĺbmi (5, 6) a pružinami (7, 7 A), pričom pruh (4) je prepojený s pruhom (2) cez otočný klb (5) a pružinu (7 A) na jednej strane pruhu (4) a pruh (3) je prepojený s pruhom (4) cez otočný klb(6) a pružínu (7) na opačnej strane pruhu (4).2. Spona podľa nároku l,v y z n a č u j ú c a s a tý m , že pruh (4) má v oblasti styku s pruhmj(1, 2) priečne prevýšenia (8), ktoré zapadajú do priečnych prehĺbenín (10) na pruhoch (2, 3).3. Spona podľa nároku 1, v y z n a č u j ú c a s a t ý m , že pruh (2) má na frontálnej strane dekoráciu

MPK / Značky

MPK: A44B 6/00

Značky: košeľu, spona

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/3-u5433-spona-na-koselu.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Spona na košeľu</a>

Podobne patenty