Zariadenie na odpudzovanie zveri

Číslo patentu: U 5297

Dátum: 05.11.2009

Autor: Varkonda Štefan

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

m) SK ÚŽITKOVÝ VZOR 5 2 9 7(22) Dátum podania prihlášky 13. 2. 2009 (13) Druh dokumentu Ylúčinkov úžitkového vzoru 28. 9. 2009 (51) lnt. Cl. (2009)(32) Dátum podania prioritnej prihlášky A 01 M 29/00(33) Krajina alebo regionálna organizácia priority(43) Dátum zverejnenia prihlášky 5. 6. 2009ÚRAD , PRIEMYSELNĚHO Vestnik UPV SR c 6/2009 VLASTNICTVA (45) Dátum oznámenia o zápise SLOVENSKEJ REPUBLIKY úžitkového vzoru 5. 11. 2009Vestník ÚPV SR č. 11/2009(47) Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti 28. 9. 2009(62) Číslo pôvodnej prihlášky v pripade vylúčenej prihlášky(67) Číslo pôvodnej patentovej prihlášky v prípade odbočenia(86) Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT(87) Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT(96) Číslo podania európskej patentovej prihlášky(S 4) Názov Zariadenie na odpudzovanie zveriTechnické riešenie sa týka zariadenia na odpudzovanie zveri s prolongovaným účinkom, ktoré pozostáva z uzavretého ampulového odparovača z polopriepustného polyméru obsahujúceho ako náplň pachové látky odpudzujúce zver,umožňujúceho ich dlhodobé regulované uvoľňovanie difúziou, vzduchotesne uzavretého do alufanového vrecka a pevne s ním spojeného, pričom alufanové vrecko je vybavené závesným prostriedkom a označením miesta na otvor. Vhodnú náplň tvoria jednotlivo alebo vzmesi látky ako zložky ľudského potu, tioalkoholy, rastlinné silice, výhodne predstavuje zmes cesnakovej silice, kyseliny metylmaslovej, tioalkoholu a etanolu. Združenie viacerých zariadení podľa technického riešenia vytvára pachovú bariéru, ktorá je vhodná na ochranu napriklad lesnej škôlky a iných porastov ohrozovaných najmä čiernou zverou.Technické riešenie sa týka zariadenia na odpudzovanie zveri s prolongovaným účinkom.Doteraj ší stav technikyNa zabránenie migrácie zveri do vymedzených lokalít - na poľnohospodársku plochu, záhradu, sad, škôlku a pod. alebo na zabránenie jej prechodu cez vyznačené teritóritun sa okrem iného používajú aj tzv. zavetrovadlá. Zavetrovadlá predstavujú aplikáciu prchavých látok, ktoré zver zavetrí už na väčšiu vzdialenosť a ktoré u nej vyvolajú výstražný alebo odpudzujúcí vnem. Tieto látky sa podľa súčasnej praxe aplikujú lokálne,napríklad pomocou nádoby, z ktorej po otvorení voľne prchajú, plošným postrekom, aplikáciou na podložku,ktorou sú napríklad kúsky textilu a podobne.Nevýhodou riešení používaných v praxi je, že ich účinok pri jednorazovej aplikácii trvá krátko, zavetrovadlá obsahujú látky, ktoré nepríjenme zapáchajú, pričom manipulácia s nimi je zložitá a nepríjenmá a môže pri nej dochádzať aj ku kontarninácii obsluhy.V praxi preto pretrváva požiadavka na finálny Výrobok, ktorý by tieto negativa eliminoval a ktorého účinok by pretrvával dlhšiu dobu.Zistilo sa, že niektoré kvapalné prchavé látky vhodné do zavetrovadla napríklad zložky ľudského potu,tioalkoholy, rastlinné silice sú schopné difundovať cez stenu polyetylénu alebo iného vhodného polyméru. Táto vlastnosť je využitá v zariadení podľa technického riešenia, ktorého podstata spočíva v tom, že pozostáva z uzavretého ampulového odparníka z polopriepustného polyméru s obsahom látok odpudzujúcich zver,umožňujúceho ich dlhodobé regulované uvoľňovanie, ktorý je vzduchotesne uzavretý do alufanového vrecka a pevne s nim spojený. Alufanové vrecko je vybavené závesným prostriedkom. Takto pripravené zariadenie je možné bez problémov skladovať.Pri jeho aplikácii je potrebné iba zariadenie zavesit do primeranej výšky na konárik, alebo na to určený kolik, prípadne iný držiak a nastrihnúť alufanové vrecko. Obsluha tak neprichádza do styku s účinnými látkami. Zariadenie podľa technického riešenia takto funguje na diaľku uvoľňovaním a rozširovaním paehu odpudzujúceho zver a tiež kovovolesklým vzhľadom alufanového vrecka pôsobiacim ako vizuálny odplašovací prvok.Združením väčšieho množstva zariadení podľa technického riešenia je možné vytvoriť pachovú bariéru a riešiť tak problém s nežiaducim poškodzovaním porastov zverou na väčšej ploche.Kontrola odparovania obsahu je možná občasným váženim takto vyrobeného zariadenia.Technické riešenie bude ďalej opísané pomocou neobmedzujúcich príkladov.Príklady uskutočnenia technického riešeniaAmpulový odparník s objemom 10 ml zhotovený z kopolyméru EVA sa naplnil 5 ml zmesi pozostávajúcej z cesnakovej silice, kyseliny metylmaslovej, tioalkoholu a etanolu, uzavrel a upevnil do alufanového vrecka, ktoré sa vzduchotesne uzavrelo a vybavilo závesným prostriedkom. Takto pripravené zariadenie sa zavesilo na konárik kra vo výške 150 cm a alufanový obal sa na označenom mieste nastrihol. Týmto sa zariadenie uviedlo do činnosti. Zver čuchom zavetrí pachovú stopu na značnú vzdialenosť a vyhne sa oblasti, kde je zariadenie inštalované.Množstvo ampulových odpamíkov ako v príklade 1 sa naplnilo 10 m 1 zmesi rovnakého zloženia, uzavrelo a upevnilo sa do alufanových vreeiek, ktoré sa uzavreli a vybavili závesným prostriedkom. Alufanové vrecká sa umiestnili na kolíky a konáriky ako pachová bariéra v okolí lesnej škôlky na zabránenie prechodu čiernej zveri. Alufanové obaly boli následne nastrihnuté na vyznačených miestach. Vzhľadom na potrebu dôkladnej ochrany lesnej škôlky sa vykonávala občasná kontrola úbytku pachových látok vážením.Príklad 3 Do šírokouhlého ampulového odparníka zhotoveného z polopriepustného plastu bol vsypaný adsorbent nápustený zmesou pachových látok ako v príklade l a ampulový odparník bol uzatvorený a vzduchotesne za 10tavený do alufanového vrecka vybaveného závesným prostriedkom, Po zavesení alufanového vrecka a nastrihnutí na označenom mieste diñmdovali pachové látky z adsorbenta cez stenu ampulového odpamíka odpudzujúc zver.1. Zariadenie na odpudzovanie zveri s prolongovaným účinkom, v y z n a č u j ú c e s a t ý m , že pozostáva z uzavretého ampulového odparníka z polopriepustného polyméru obsahujúceho ako náplň pachove látky odpudzujúce zver, umožňujúceho ich dlhodobé regulované uvoľňovanie difúziou, vzduchotesne uzavretého do alufanového vrecka a pevne s ním spojeného, pričom alufanové vrecko je vybavené závesným prostriedkom a označením miesta pre otvor.2. Zariadenie podľa nároku 1, v y z n a č u j ú c e s a t ý m , že ampulový odparnik vzduchotesne uzavretý v alufanovom vrecku je z kopolyméru EVA a jeho náplň tvoria jednotlivo alebo v zmesi látky ako zložky ľudského potu, tioalkoholy, rastlinné silice.3. Zariadenie podľa nároku l, v y z n a č u j ú c e s a tý m , že náplň ampulového odparníka pozostáva zo zmesi cesnakovej silice, kyseliny metylmaslovej, tioalkoholu a etanolu.4. Zariadenie podľa nároku 1, v y z n a č u j ú c e s a t ý m , že náplň ampulového odpamika je nanesená na adsorbente.5. Pachová bariéra na odpudzovaníe zveri, V y z n a č u j ú c a s a t ý m , že pozostáva z množstva zariadeni podľa nárokov l až 4.

MPK / Značky

MPK: A01M 99/00, A01M 29/00

Značky: zariadenie, zvěří, odpudzovanie

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/3-u5297-zariadenie-na-odpudzovanie-zveri.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zariadenie na odpudzovanie zveri</a>

Podobne patenty