Spôsob a technologický postup spracovania odpadu z neutralizácie alkalických oplachových vôd a koncentrátov z povrchovej úpravy hliníka

Číslo patentu: U 5293

Dátum: 05.11.2009

Autor: Vojček Lorant

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

(22) Dátum podania prihlášky 24. 10. 2008 (13) Dmh dokumentu ylúčinkov úžitkového vzoru 25. 9. 2009 (Sl) Int. Cl. (2009)(32) Dátum podania prioritnej prihlášky COIF 7/00(33) Krajina alebo regionálna COZF 11/00(43) Dátum zverejnenia prihlášky 5. 6. 2009ÚRAD v kvsR-62009 PRIEMYSELNÉHO 65 UP c l VLASTNICTVA (45) Dátum oznámenia o zápise SLOVENSKEJ REPUBLIKY úžitkového vzoru s. ll. 2009Vestník ÚPV SR o. 11/2009(47) Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti 25. 9. 2009(62) Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky(67) Číslo pôvodnej patentovej prihlášky v prípade odbočenia(86) Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT(87) Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT(96) Číslo podania európskej patentovej prihlášky(54) Názov Spôsob a technologický postup spracovania odpadu z neutralizácie alkalických oplachových vôd a koncentrá tov z povrchovej úpravy hliníkaSpôsob spracovania odpadu z neutralizácie alkalických vôd a koncentrátov z povrchovej úpravy hliníka, najmä kalu vznikajúceho pri elektrolytickom alebo chemickom spracovaní hliníka a/alebo pri eloxovaní a povrchovej úprave hliníka, je určený tým, že sa neutralizáciou vzniknutý kal v prvom stupni analyzuje na obsah organických a anorganických nečistôt, kde potom na základe výsledkov tejto analýzy prebieha čistenie a úprava kalu tak, že v pripade negatívneho výsledku analýzy sa dekantačné činidlo neaplikuje a v pripade pozitívnej analýzy sa organické a anorganické nečistoty odstraňujú dekantačným činidlom, čo je v prípade organických nečistôt organické rozpúšťadlo a v prípade zistenia anorganických nečistôt sa ako dekantačné činidlo použije vodný roztok peroxidu vodíka (HZOZ), čím sa z anodického kalu odstránia soli chrómu (Cr), a/alebo sa použije vodný roztok čpavku (NHE) a jeho účinkom sa kal zbavuje medi (Cu), pričom v závislosti od výsledkov analýzy sa v rôznom poradí aplíkujú po sebe niektoré alebo všetky dekantačné činidlá, čím sa kal zbaví nežiaducich prvkov a látok.Technické riešenie sa týka spôsobu a technologického postupu spracovania odpadu z neutralizácie alkalických vôd a koncentrátov z povrchovej úpravy hliníka najmä kalu vznikajúceho pri elektrolytickom alebo chemickom spracovaní hliníka a/alebo pri eloxácií a povrchovej úprave hliníka.Doteraj ší stav technikyV súčasnosti sa V strojárskom priemysle druhotne spracováva odpadový hliník z recyklácie elektronických prístrojov, elektrických káblov a iných rôznych starých hliníkových výrobkov. Taktiež sa spracováva hliník, ktorý je odpadom pri liatí hliníka do foriem a to vo forme odškrabkov alebo nalievacích a výfukových otvorov vo formách a tiež sa spracováva odpadový hliník zmiešaný so struskou tiež z procesu liatia hliníka.V britskom dokumente GB 2090301 je opísaná výroba ľahkých stavebných materiálov z kalu hydroxidu hlinitého. Využitie hliníkového odpadu ako je anodický kal je z výroby anodickou oxidáciou je opísaný v dokumente ES 2176064 a tiež v dokumente ES 2133127. Spôsob využitia odpadu z anodickej oxidácie zahŕňa aj dokument WO 0236492.Uvedené nedostatky odstraňuje technické riešenie podľa tohto úžitkového vzoru, ktorého podstata spočíva v tom, že odpadu z neutralizácie alkalických vôd a koncentrátov z povrchovej úpravy hliníka najmä zo spracovania hliníka anodickou oxidáciou a následným čistením odpadových vôd, vzniká kal a ten je tvorený najmä hydroxidom hlinitým (A 1(OH)3). Tento kal je v prvom stupni analyzovaný na obsah organických a anorganických nečistôt. Na základe výsledkov tejto analýzy potom môže prebiehať čistenie a úprava kalu, kde organické nečistoty sa odstraňujú dekantačným činidlom čo je vlastne organické rozpúšťadlo. V pripade zistenia anorganických oxidovateľných nečistôt sa ako dekantačné činidlo použije vodný roztok peroxidu vodíka (HZOZ), čím sa z anodického kalu odstránia napr. soli chrómu (Cr) a/alebo sa použije vodný roztok čpavku(NH 3) a jeho účinkom sa anodický kal zbavuje medi (Cu), prípadne sa použije iný typ činidla v závislosti od výsledkov analýzy V závislosti na výsledkoch analýzy sa môžu v rôznom poradí aplikovať po sebe obidva alebo viac dekantačných činidiel, čím sa kal zbaví nežiaducich prvkov a látok. Ak sa analýzou nezistia nečistoty, kal sa homogenizuje v základnom zásobníku bez pridania dekantačného činidla. Kal sa privádza do základného zásobníka s miešacím prvkom, ktorý je vyhotovený ako homogenizátor spolu alebo bez činidla, v ktorom sa pri teplote okolia jeho obsah homogenizuje. Potom sa zo základného zásobníka spracovávaný homogénny kal s činidlom alebo bez činidla premiestňuje do filtra alebo dekantačnej odstredivky, kde sa oddeľuje pevná zložka od kvapalnej. Ak je potrebné použit aj iný druh činidla, použitie ktorého je závislé od analýzy opakuje sa táto operácia v homogenizátore ale s iným činidlom, čiže pevná zložka sa vráti do základného zásobníka a pridáva sa iný typ činidla, zase pri teplote okolia. Pevná zložka sa potom premiestňuje do baliaceho zariadenia a/alebo do sušiaceho zariadenia a následne, z ktorej sa expeduje spracovaný kal vo forme technického hydroxidu hlinitého na ďalšie spracovanie resp. použitie V závislosti na obsahu hydroxidu hlinitého. Kvapalná zložka z filtra alebo dekantačnej odstredivky sa odčerpáva.Kal vznikajúei pri spracovaní odpadu z neutralizácie alkalických vôd a koncentrátov z povrchovej úpravy hliníka resp. kal vznikajúei pri elektrolytickom alebo chemickorn spracovaní hliníka a/alebo pri eloxácií a povrchovej úprave hliníka je tvorený najmä hydroxidom hlinitým (Al(OH)3). Tento kal je v prvom stupni analyzovaný na obsah nečistôt hlavne organických a anorganických. Na základe pozitívnych výsledkov tejto analýzy potom môže prebiehať čistenie a úprava kalu, kde organické nečistoty sa odstraňujú dekantačným činidlom čo je vlastne organické rozpúšťadlo. V prípade zistenia anorganických nečistôt sa ako dekantačné čiuidlo použije vodný roztok peroxidu vodika (HzOz), čím sa z anodického kalu odstránia napr. soli chrómu(Cr) a/alebo sa použije vodný roztok čpavku (NH 3) a jeho účinkom sa anodický kal zbavuje medi (Cu). V závislosti na výsledkoch analýzy sa môže v rôznom poradí aplikovat po sebe viacero dekantačných činidiel prípadne ak to analýza preukáže tak žiadne. Postupnou dekantáciou sa kal zbaví nežiaducich prvkov a látok. Ak sa analýzou nezistia nečistoty čo je negatívny výsledok analýzy, kal sa homogenizuje v základnom zásobníku bez pridania dekantačného činidla.Hlinitý kal sa privádza do základného zásobníka s miešacím prvkom, ktorý je vyhotovený ako homo genizátor spolu alebo bez činidla v ktorom sa pri teplote okolia jeho obsah homogenizuje. Potom sa zo základné 10ho zásobníka spracovávaný homogénny kal s činidlom alebo bez činidla premiestňuje do filtra alebo dekantačnej odstredivky, kde sa oddeľuje pevná zložka od kvapalnej. Ak je potrebné použiť aj iný druh činidla,použitie ktorého je závislé od analýzy opakuje sa táto operácie v homogenízátore ale s iným činidlom, čiže pevná zložka sa vráti do základného zásobníka a pridáva sa iný typ činidla, zase pri teplote okolia. Pevná zložka sa potom premiestňuje do baliaceho zariadenia a/alebo do sušiaceho zariadenia a následne, z ktorej sa expeduje spracovaný kal vo forme technického hydroxidu hlinitého na ďalšie spracovanie resp. použitie v Závislosti na obsahu hydroxidu hlinitého. Kvapalná zložka z filtra alebo dekantačnej odstredivky sa odčerpáva.Týmto postupom je získaný technický hydroxid hlinitý, kde potom ďalším jeho známym spracovaním sa získavajú soli hlinité najmä čistý hydroxid hlinitý používaný napríklad v papierenskom priemysle, síran hlinitý používaný na čistenie pitnej vody, chlorid hlinitý, polychlorid hlinitý používané najmä na čistenie odpadových vôd alebo fosfát hlinitý.l. Spôsob spracovania odpadu z neutralizácie alkalických vôd a koncentrátov z povrchovej úpravy hliníka najmä kalu vznikajúceho pri elektrolytickom alebo chemickom spracovaní hliníka a/alebo pri eloxácií a povrchovej úprave hliníka, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že neutralizáciou vzniknutý kal so základom hydroxidu hlinitého sa analyzuje na obsah anorganických a organických nečistôt, pričom na základe výsledkov tejto analýzy sa postupne môžu použiť príslušné dekantačné činidlá, kde na zistené organické nečistoty sa ako dekantačné činidlo použije organické rozpúšťadlo, na zistené soli chrómu sa použije ako dekantačné činidlo peroxid vodíka a na zistený obsah medi sa použije ako dekantačné činidlo vodný roztok čpavku, pričom V závislosti na výsledkoch analýzy sa aplikuje žiadne alebo viacero dekantačných čínidiel.2. Spôsob podľa nároku l, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že kal sa privádza do základného zásobníka s miešacím prvkom, ktorý je vyhotovený ako homogenizátor spolu s činidlom, v ktorom sa pri teplote okolia jeho obsah homogenizuje, potom sa zo základného zásobníka spracovávaný homogénny kal s činidlom premiestňuje do ñltra alebo dekantačnej odstredivky, kde sa oddeľuje pevná zložka od kvapalnej, v závislosti na výsledkoch analýzy sa aplikujú po sebe dekantačné činídlá a táto operácia V homogenízátore ale s iným činidlom sa opakuje, čiže pevná zložka sa vráti do základného zásobníka a pri teplote okolia sa pridáva iné činidlo, pevná zložka kalu sa potom premiestňuje do baliaceho zariadenia a/ alebo do sušiaceho zariadenia a následne, sa expeduje vo forme technického hydroxidu hlinitého na ďalšie spracovanie resp. použitie v závislosti na obsahu hydroxidu hlinitého, kvapalná zložka z filtra alebo dekantačnej odstredivky sa odčerpáva.

MPK / Značky

MPK: C02F 11/00, C01F 7/00

Značky: alkalických, postup, neutralizácie, spracovania, hliníka, povrchovej, odpadů, oplachových, technologický, koncentrátov, spôsob, úpravy

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/3-u5293-sposob-a-technologicky-postup-spracovania-odpadu-z-neutralizacie-alkalickych-oplachovych-vod-a-koncentratov-z-povrchovej-upravy-hlinika.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Spôsob a technologický postup spracovania odpadu z neutralizácie alkalických oplachových vôd a koncentrátov z povrchovej úpravy hliníka</a>

Podobne patenty