Elektromagnetický generátor

Číslo patentu: U 5066

Dátum: 07.01.2009

Autor: Novák Pavel

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

m) SK ÚŽITKOVÝ VZOR 5 0(22) Dátum podania prihlášky 12.11.2007 (13) Druh dokumentu Y 1(24) Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru 28. 11. 2008(31) Číslo prioritnej prihlášky 1.1021( 21/00(32) Dátum podania prioritnej prihlášky HOZK 19/16(33) Krajina alebo regionálna organizácia priority ÚRAD . . . ,PRIEMYSELNÉHO (43) Dátum zverejnenia pnhlašky 5. 8. 2008 VLASTNÍCTVA Vestmk UPV SR c. 8/2008 SLOVENSKEJ REPUBLIKY(45) Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru 7. l. 2009 Vestník UPV SR č. 1/2009(47) Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti 28. 11. 2008(62) Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky(67) Číslo pôvodnej patentovej prihlášky v prípade odbočeníaz(86) Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT(87) Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT(96) Číslo podania európskej patentovej prihláškyElektromagnetícký generátor tvorený permanentným magnetom (l), elektromagnetom (2, 3), diskom (4) a motorom(5) sa vyznačuje tým, že v magnetickom poli medzi permanentným magnetom (l) aelektromagnetom (2) je otočne uložený disk (4) napojený na motor (5), disk (4), ktorý má striedavé sektory magnetický tlmiacej látky (4 A) a magneticky priepustnej látky (4 B). Prerušovaný magnetický tok spôsobený rotujúcim diskom (4) indukuje v elektromagneteTechnické riešenie sa týka zariadenia na výrobu elektrickej energie pomocou zmien magnetického toku V elektromagnetickom obvode.Zmenu elektromagnetického toku v systéme využívajú zariadenia ako generátory, motory, transformátory a iné. V týchto zariadeniach sa deje prevod z mechanickej energie na elektrickú a opačne, alebo prevod z jednej úrovne elektrického napätia na druhú.Využíva sa i magnetický tok v permanentných magnetoch, kde vznikli magnetický tok je vlastnosťou hmoty a nie elektromagnetického budenia. Určité fyzické, chemické a nukleáme diania vytvárajú tiež elektríckú energiu, ktorú je možné ďalej upravovat a transfonnovať. Pri transformácii sa využíva meniaci sa magnetický tok pre indukčné budenie prúdu.Elektromagnetický generátor sa skladá z pemianentného magnetu, a protíľahlého elektromagnetu, ktorého podstata spočíva v tom že v priestore medzi magnetom a elektromagnetom sa pohybuje otočne uložený disk ktorý periodicky prerušuje alebo tlmí magnetický tok medzi magnetom a elektromagnetom a tým indukuje pulzačné elektricke napätie na termináloch cievky elektromagnetu. Disk má striedavé sektory magnetický priepustnej a magnetický tlmiacej latky.Látky ktoré majú schopnosť prerušiť alebo tlmiť magnetické pole bez toho aby v nich vznikli nejaké podstatné silové alebo elektrické zložky, sú diamagnetické látky ktorých relatívna perrneabilita je menšia ako 1,a ich elektrická vodivosť je malá. Prerušovanie magnetického poľa je možne tiež pomocou Hallového efektu pričom otvorený alebo zatvorený elektrický obvod v hállovom materiali znamená prerušovanie magnetického poľa. Iné možnosti ako novoobjavené elektrický nevodivé kovy, ktoré by sa snád dali tiež uplatniť.Prehľad obrázkov na výkresochObr. l predstavuje celkovú zostavu elektromagnetického generátora Obr. lA znázorňuje plošné rozloženie materiálov v disku 4. Obr. B udáva tvar indukovaných elektrických pulzov.Elektromagnetický generátor podľa obr. l je zložený z permanentnćho magnetu 1 umiestneného oproti elektromagnetu 2 a 3, vyznačujúci sa tým že v magnetickom poli medzi magnetom 1 a elektromagnetom 2 a 3 je otočne uložený disk 4 napojený na motor 5. Disk 4 má striedavé sektory magnetický tlrniacej látky 4 A, a magnetický priepustnej látky 4 B pričom látka 4 A pozostávajúcej z diamagnetického materiálu s malou relatívnou permeabilitou. Rýchlo sa otáčajúci disk 4 pomocou malého motora 5 vytvorí magnetické pnlzácie ktoré indikujú V elektromagnete 2 a 3 elektrické pulzy ako je znázomené na obr. lB. Rozloženie magnetický tlmiacej látky 4 A, a magnetický priepustnej látky 4 B v disku 4 je znázomené na obr. 1 A.1. Elektrický generátor tvorený perrnanentným magnetom (l), elektromagnetom (2 a 3) diskom (4) a motorom (5), v y z n a č u j ú c e s a t ý m , že v magnetickom poli medzi permanentným magnetom (l) a elektromagnetom (2 a 3), je otočne uložený disk (4) napojený na motor (5), disk (4) ktorý má striedavé sek tory magneticky tlmiacej látky (4 A) a magnetický priepustnej latky (4 B).

MPK / Značky

MPK: H02K 21/00, H02K 19/16

Značky: elektromagnetický, generátor

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/3-u5066-elektromagneticky-generator.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Elektromagnetický generátor</a>

Podobne patenty