Medzerníkový kruh

Číslo patentu: U 4986

Dátum: 05.02.2008

Autor: Sedláček Vlastimil

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

(22) Dátum podania prihlášky 2. 11. 2007(24) Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru 12. 12. 2007(31) Číslo prioritnej prihlášky CZ 2007-19269 U(32) Dátum podania prioritnej prihlášky 11. 10. 2007(33) Krajina alebo regionálna organizácia priority CZ ÚRAD , , . , . PRIEMYSELN ÉHO (45) Datum oznamenla o zaplse VLASTNÍCTVA úžitkového vzoru 5. 2. 2008 SLOVENSKEJ REPUBLIKY Vesmík UPV SR č.2 2/2003(47) Dátum zápisu a spristupnenia úžitkového vzoru verejnosti 12. 12. 2007(52) Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky(67) Číslo pôvodnej prihlášky vynálezu v prípade odbočenia(S 6) Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT(87) Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCTTechnické riešenie sa týka medzerníkového kruhu pre elektrárenské kolesá turbín, ktorý nahrádza skladané statorové rozvádzacie koleso zostavené z jednotlivých častí.Doteraj ší stav technikyDoteraz sa medzerniky lopatiek vyrábali pre každú lopatku samostatne a montovali sa do jedného celku. Tento dielči skladací systém mal veľkú nevýhodu v tom, že montáž nebola presná, množstvo prietoku média bolo nestabilné, bola tu veľká prácnost pri montáži, výroba vyžadovala špeciálne stroje pre výrobu jednotlivých častí a v neposlednom rade boli vysoké náklady, ktoré zapríčinili, že cena zariadenia bola značne vysoká.Uvedené nedostatky odstraňuje medzemikový kruh, podľa tohto technického riešenia, ktorého podstata spočíva v tom, že pozostáva z rozpoleného medzikružia, ktoré je po celom obvode opatrene priechodným Iopatkovým profilom.Medzemíkový kruh podľa tohto technického riešenia umožňuje zostavenie medzernikového kruhu s vysokou presnosťou prietoku média, bez možnosti kolísania množstva prietoku. Prácnost pri zostavení celého kruhu sa pri montáži niekoľkonásobne znížila a zároveň sa tým mnohonásobne znížili náklady na montáž.Prehľad obrázkov na výkreseTechnické riešenie bude bližšie objasnené pomocou výkresu, na ktorom znázorňuje obr. 1 medzernikový kruh pozostávajúci z dvoch častí v náryse a obr. 2 je rez medzerníkovým kruhom.Medzerníkový kruh podľa obr. 1 pozostáva z rozpoleného medzikružia 1, ktore je po celom obvode opatrené priechodným lopatkovým profilom 2. Priemyselná využiteľnostMedzerníkový kruh podľa technického riešenia je určený pre parné elektrické turbiny, ale môže byť pou žitý pre akékoľvek hnacie médiá, kde je vyžadovaná veľká presnosť dávkovania média.Medzemíkový kruh, V y z n a č u j ú c i s a t ý m , že pozostáva z rozpoleného medzikružia (l), ktoré je po celom obvode opatrené priechodným lopatkovým profilom (2).

MPK / Značky

MPK: F03B 3/00

Značky: medzerníkový

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/3-u4986-medzernikovy-kruh.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Medzerníkový kruh</a>

Podobne patenty