Mobilný ionizátor vody

Číslo patentu: U 4766

Dátum: 07.06.2007

Autori: Moslaľ Michal, Svoboda Miroslav

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

I ľ SLOVENSKA REPUBLIKA OPRAVNY LIST I V ľ(22) Dátum podania prihlášky 23. 11. 2006(24) Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru 24. 4. 2007(3 l) Číslo prioritnej prihlášky ÚRAD (32) Dátum podania prioritnej prihlášky FRÍEMYELNÉHO (33) Krajina alebo regionálna VLASTNICTVA organizácia priority SLOVENSKEJ REPUBLIKY , , . , .(45) Datum oznamenra o zapise úžitkového vzoru 7. 6. 2007 Vestník UPV SR č. 6/2007(47) Dátum zápisu a spristupnenia úžitkového vzoru verejnosti 24. 4. 2007(48) Dátum vydania upraveného úžitkového vzoru 6. 7. 2007(62) Číslo pôvodnej prihlášky v pripade vylúčenej prihlášky(67) Číslo pôvodnej prihlášky vynálezu v prípade odbočenia(86) Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT(87) Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCTTechnické riešenie sa týka zariadenia určeného na ionizáciu vodovodnej a studničnej vody.Vzhľadom na rozvijajúci sa záujem o Záhradkárstvo a s tým súvisiace nároky na účinne zalievanie, na trhu existujú rôzne zariadenia na odstránenie tvrdosti. Predkladaný úžitkový vzor okrem toho, že odstraňuje tvrdosť, zároveň upravuje túto vodu ionizovaním a tým takto upravovaná voda dosahuje parametre prírodnej dažďovej vody. Zo skúsenosti vieme, že dažďová voda je pri zalievani úrody najúčinnejšia a žiadna iná voda sa jej nevyrovná.Uvedený nedostatok do značnej miery odstraňuje zariadenie na ionizáciu vody. Zariadenie podľa tohto technického riešenia umožňuje výrobu vody, ktorej vlastnosti sú identické s dažďovou vodou. Výhodou tohto zariadenia je skutočnosť, že ide o mobilné zariadenie, ktoré sa dá veľmi rýchlo namontovať na rôzny priemer a prietok dostupných hadic.Podstatou zariadenia je skutočnosť, že permanentné magnety vysielajú magnetické siločiary, ktoré pretínajú medenú skrutkovicu, ktorá je umiestnená vnútri plastovej trubice. Medenú sknitkovicu otáča tlak prúdiacej vody. Otáčajúca sa medená skrutkovíca pretína magnetické siločiary a tým vyrába elektrickú energiu. Medená skrutkovíca rozvírí (sčerí) vodu tak dôkladne, že každá kvapka pretekajúcej vody sa dôkladne zionizuje a ióny sa nabijú elektrickou energiou. Zelektrizované ióny sú základom dažďovej vody potrebnej na účinkovanie V rastlinstve pri ich raste.Prehľad obrázku na výkresePríklad uskutočnenia technického riešenia, ktorá je predmetom ochrany, je schematicky znázomená na priloženom obrázku. Na obrázku je znázomený celkový pohľad na mobilný ionizátor vody v priečnom reze.Zariadenie pozostáva z trubky 1 umelej hmoty (PVC,Novodur) v ktorej je osadená medená špirála - skrutkovíca 4. Obidve strany skmtkovice sú pevne pripevnené na trecie puzdrá 3, ktoré môžu byt z umelej hmoty, alebo medené. Trubka je z vonkajšej strany obložená permanentnýrni magnetmi 6. Na obidvoch stranách trubky sú nalisované koncovky 2 a 5 na pripojenie mobilného ionizátora na hadicu. Tlakom prúdiacej vody sa skrutkovíca roztočí a pretina magnetické siločiary, ktoré sú vysielané permancntnými magnetmi.1. Mobilný ionizátor vody, v y z n a č uj ú c i s a t ý m , že pozostáva z trubky (1) z umelej hmoty, v ktorej je osadená medená skrutkovíca (4), kde konce skrutkovice(4) sú pevne pripojené na trecíe puzdra (3), konce obidvochstrán tmbky sú uzatvorené koncovkami (2) a (5). ktoré sú nalisovemé na obidvoch stranách trubky (l) trubka (l) je z vonkajšej stany obložená permanentnými magnetrni (6),pričom magnety (6) a skrutkovíca (4) sú V takom vzájomnom usporiadaní, že magnetické siločiary kolmo pretínajú skrutkovicu (4).

MPK / Značky

MPK: C02F 1/48

Značky: mobilný, ionizátor

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/3-u4766-mobilny-ionizator-vody.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Mobilný ionizátor vody</a>

Podobne patenty