Príchytka na upevnenie bočných krycích plechov vyhrievacích oceľových doskových telies

Číslo patentu: U 4613

Dátum: 03.11.2006

Autori: Vozár Attila, Peško Marek

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKYČíslo prihlášky 179-2006 Dátum podania prihlášky 14. 8. 2006Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru 26. 9. 2006Dátum podania prioritnej prihlášky Krajina alebo regionálna organizácia priorityDátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru 3. 11. 2006 Vestník UPV SR č. 11/2006Dátum zápisu a spristupnenia úžitkového vzoru verejnosti 26. 9. 2006 Číslo pôvodnej prihláškyČíslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCTČíslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCTPríchytka na upevnenie bočných krycích plechov vyhrievacích oceľových doskových teliesTechnické riešenie sa týka príchytky na upevnenie bočných krycích plechov vyhrievacích oceľových doskových telies a zjednodušuje manipuláciu pri ich kompletizácii.V súčasnosti sa na upevňovanie bočných krycích plechov vyhrievacích oceľových doskových telies používa niekoľko druhov plastových príchytiek, ktoré prichytávajú bočné krycie plechy v závislosti od typu vyhrievacieho oceľového doskového telesa zapadnutím o telo pripájacieho prvku alebo priskrutkovaním o pomocnú privarenú skrutku. Táto nejednotnost rozširuje potrebu skladových zásob, počet tvámiacich nástrojov a zvyšuje nároky na logistiku - pre rôzne druhy prichytenia treba vyrobiť rôzne druhy krytov často aj v pravom a ľavom prevedení. Pri uchytení o telo pripájacíeho prvku nie je spoj dostatočne tuhý, bočný kryt sa môže ľahko uvoľniť (aj náhodným zavadením) a to sťažuje použitie vyhrievacich oceľových doskových telies napr. v priestoroch verejných budov s možnosťou veľkého pohybu osôb. Skrutkované prichytávame odstraňuje túto nevýhodu, ale zvyšuje nároky na výrobu -pribudne jeden technologický proces - privarenie skrutky, a zároveň si vyžaduje užšie tolerancie vyhrievacích oceľových doskových telies. Pri tomto spôsobe je aj kompletizácia časovo náročnejšia, čo znižuje produktivitu výroby. Tieto nevýhody zhoršujú konkurenčnú schopnost a tým aj predajnost vyhrievacích oceľových doskových telies.Uvedené nedostatky do značnej miery odstraňuje príchytka na upevnenie bočných krycích plechov vyhrievacích oceľových doskových telies opatrených prípájacím prvkom,ktorý tvorí telo, nátrubok a osadenie. Podstata technického riešenia spočíva v tom, že pozostáva z navádzacieho kužeľa, deformačného zápichu, valcovej objímky, upínacieho osadenia a lomeného upínacieho kužeľa. Upinaci kužel s upínacím golierom vytvára upínací zápich. Valcová objímka,lomený upínací kužeľ, deformačný zápich a minimálne dve tretiny navádzacieho kužeľa sú rozdelené minimálne tromi zárezmi. Príchytka môže byt zhotovená ako jeden nerozoberateľný celok z plastu.Výhodou tohto technického riešenia je, že jeho použitie je vhodné pri montáži bočných krycích plechov pre všetky typy vyhrievacích oceľových doskových telies vybavených pripájacím prvkom tvoreným telom, nátrubkom a osadením. Vyrieši sa tým upewienie bočných krycích plechov jedným druhom príchytky na široké spektrum vyhrievacích oceľových doskových telies, zvýši sa tuhost upewienia bočného krycieho plechu o vyhrievacie oceľové doskové telesá, v značnej miere sa sťaží možnost ich nechceného uvoľnenia a vzrastie konkurenčná schopnosť vyhrievacích oceľových doskových telies na trhu.Prehľad obrázkov na výkresochTechnické riešenie bude bližšie vysvetlené pomocou výkresu, pričom obr. l znázorňuje príchytku na upevnenie bočných krycích plechov vyhrievacích oceľových doskových telies v izometrickom pohľade a obr. 2 schematicky znázorňuje bočný pohľad na príchytku vo funkčnom stave.Príklady uskutočnenia technického riešeniaKonštrukcia prichytiek na upevnenie bočných krycích plechov oceľových doskových telies je znázomená na výkrese, kde na obr. l a 2 je príchytka vyrobená z plastu ako nerozoberateľný celok. Pozostáva z navádzacieho kužeľa 1,deformačného zápichu 2, valcovej objímky 3, upínacieho osadenia 5, lomeného upínacieho kužeľa 6, ktorý s upínacím golierom 7 vytvára upínací zápich 8. Valcová objímka 3, lomený upínací kužeľ 6, defonnačný zápich 2 a dve tretiny navádzacieho kužeľa 1 sú rozdelené zárezmi 4. Navádzací kužeľ l nie je prerušený zárezmi 4 úplne, aby bola zabezpečená tvarová stabilita príchytky.Ako vidno na obr. 2, pred kompletizáciou bočných krycích plechov 12 s vyhrievacím oceľovým doskovým telesom 13 sa príchytka prestrčí cez otvor v bočných krycích plechoch 12. Navedenie do otvoru umožňuje lomený upínací kužeľ 6 a zárezy 4 umožňujúce deformáciu príchytky. Vzájomnú polohu príchytky a bočných krycích plechov 12 určuje upínací zápich 8. Pri nasadzovaní bočných krycích plechov 12 na vyhrievacie oceľové doskové teleso 13 pomáha navádzací kužeľ 1, ktorý umožní najsť polohu bočných krycích plechov 12 proti oceľovému doskovému telesu 13. Prekonat osadenie 9 umožňuje deformačný zápich 2 a zárezy 4 zabezpečujúce deformáciu valcovej objímky 3,navádzacieho kužeľa 1 a lomeného upínacieho kužeľa 6. Valcová objímka 3 obopne nátrubok 10 a spolu s upínacím osadením 5, ktore zapadne za osadenie 9 a navádzacím kužeľom 1, ktorý sa oprie o telo 11 fixuje polohu príchytky proti oceľovému doskovému telesu 13.Výrobok podľa technického riešenia je možné využiť v prípadoch, keď je potrebné dodatočne upevniť prídavné bočné krycie plechy najmä vyhrievacích oceľových doskových telies alebo iných telies podobného doskovitého tvaru,pričom konštrukčné prevedenie podľa technického riešenia je potrebné prispôsobiť podľa ich použitého typu a tvaru.l. Príchytka na upevnenie bočných krycích plechov vyhrievacích oceľových doskových telies opatrených pripájacím prvkom, ktorý tvorí telo, nátrubok a osadenie, v y značujúca sa tým, že pozostávaznavádzacieho kužeľa (l), deformačnćho zápichu (2), valcovej objímky (3), upínacieho osadenia (5), lomeného upínacieho kužeľa (6), ktorý s upínacím golierom (7) vytvára upínací zápich (8), pričom valcová objímka (3), lomený upínací kužeľ (6), deformačný zápich (2) a minimálne dve tretiny navádzacíeho kužeľa (l) sú rozdelené minimálne tromi zárezmi (4).2. Príchytka, podľa nároku l, v y z n a č uj ú c a s a t ý m , že je zhotovená ako jeden nerozoberateľný celok.3. Príchytka, podľa nároku l a 2, v y z n a č u j ú c a s a t ý m , že je zhotovená z plastu.

MPK / Značky

MPK: E04F 19/08, F24D 3/12, F16B 7/04

Značky: krycích, plechov, upevnenie, bočných, telies, príchytka, doskových, vyhrievacích, oceľových

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/3-u4613-prichytka-na-upevnenie-bocnych-krycich-plechov-vyhrievacich-ocelovych-doskovych-telies.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Príchytka na upevnenie bočných krycích plechov vyhrievacích oceľových doskových telies</a>

Podobne patenty