Príchytka mriežky horných krycích plechov vyhrievacích oceľových doskových telies

Číslo patentu: U 4572

Dátum: 07.09.2006

Autori: Hreror Milan, Vozár Attila

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

(22) Dátum podania prihlášky 9. 5. 2006 (13) Druh dokumentu U(24) Dátum nadobudnutia učlnkov uzltkoveho vzom 18. 7. 2006 (Sl) Im. C 1 (2006)(32) Dátum podania prioritnej prihlášky E 04 F 19/08(33) Krajina alebo regionálna F 24 D 3/12, organizácia priority FIGB 5/06 URAD PRIEMYSELNÉHO (45) Dátum oznámenia 0 zápise VLASTNÍCTVA úžitkového vzoru 7. 9. 2006 SLOVENSKEJ REPUBLIKY Vestník ÚPV SR č- 9/2006(47) Dátum zápisu a sprístupnenie úžitkového vzoru verejnosti 18. 7. 2006(62) Číslo pôvodnej prihlášky v pripade vylúčenej prihlášky(57) Číslo pôvodnej prihlášky vynálezu v prípade odbočenia(86) Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT(87) Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT(54) Názov Príchytka mriežky horných krycích plechov vyhrievacích oceľových doskových teliesTechnické riešenie sa týka príchytky mriežky homých krycích plechov vyhrievacích oceľových doskových telies tvorených jedným panelom a jednou rozšírenou prestupnou plochou.V súčasnej dobe sa na upevňovanie mriežky horných krycích plechov vyhrievacích oceľových doskových telies používa plastová príchytka, ktorá prichytáva mriežku horného krycieho plechu vzoprením o osadenie horizontálneho vodného kanála a vnútomú plochu rozšírenej prestupnej plochy vyhrievacích oceľových doskových telies. Súčasne používané plastove príchytky nevytvárajú dostatočne tuhé spojenie mriežky horných krycích plechov o vyhrievacie oceľové doskové telesá, tuhost spojenia je V značnej miere závislá na výrobných toleranciách plastových príchytiek,vyhrievacích oceľových doskových telies ako aj starnutia materiálu plastových príchytíek. Táto nevýhoda zhoršuje konkurenčnú schopnosť a tým aj predajnost vyhrievacích oceľových doskových telies.Uvedené nedostatky do značnej miery odstraňuje príchytka mriežky homých krycích plechov vyhrievacích oceľových doskových telies tvorených jedným panelom a jednou rozšírenou prestupnou plochou podľa tohto technického riešenia, ktorého podstata spočíva v tom, že pozostáva z upevňovacej časti tvaru písmena I. Na upevňovacej časti je umiestnená rovná plocha. Táto zapadá do mriežky homého krycieho plechu vyhríevacieho oceľového doskového telesa. Upevňovacia časť je spojená s dolnou časťou tvaru štvoruholníka. Tá pozostáva z bočného ramena, na ktoré kolmo upevnené spodné rameno opatrené výčnelkom. Výčnelok zapadá pod spodnú stranu výstužnej pásky. Zo spodného ramena vystupuje dištančný výstupok, ktorým sa nastavuje poloha upevňovacej príchytky voči výstužnej páske. Spevňujúce rameno je pevne spojené s upevňovacou časťou paralelne s bočným ramenom a cez šikmé rameno je pevne spojené so spodným ramenom. Cez šikmé rameno vzpiera príchytku voči vonkajšej strane rozšírenej prestupnej plochy. Prichytka môže byt zhotovená ako jeden nerozoberateľný celok z plastu.Výhodou tohto technického riešenia je, že sa zvýši tuhosť upewienia homého krycieho plechu o vyhrievacie oceľové doskové telesá, v značnej miere sa sťaží možnost ich nechceného uvoľnenia a vzrastie konkurenčná schopnosť vyhrievacích oceľových doskových telies na trhu.Prehľad obrázkov na výkreseTechnické riešenie bude bližšie vysvetlené pomocou výkresu, pričom obr. l znázorňuje príchytku mriežky horných krycích plechov vyhrievacích oceľových doskových telies v izometrickom pohľade a obr. 2 schematicky znázorňuje bočný pohľad na príchytku vo funkčnom stave.Príklady uskutočnenia technického riešeniaKonštrukcia príchytky mriežky homých krycích plechov oceľových doskových telies je znázornená na výkrese,kde na obr. l a 2 je príchytka vyrobená z plastu ako nerozoberateľný celok. Pozostáva z hornej upevňovacej časti 1 tvaru písmena l, s rovnou plochou 2. Upevňovacia časť 1 je spojená s dolnou časťou 3 tvaru štvoruholníka. Dolná časť 3 pozostáva z bočného ramena 4. Na bočné rameno 4 je kolmo upevnené spodné rameno 5 opatrené výčnelkom 6. Ten zapadá pod spodnú stranu výstužnej pásky 10. Spodné rameno 5 je opatrene vystupujúcim dištančným výstupkom 7. Rovnobežne s bočným ramenom 4 vychádza z upevňovacej časti 1 Spevňujúce rameno 8. Cez šikmé rameno 9 je Spevňujúce rameno 8 pevne spojené so spodným ramenom 5.Upevňovacia časť l je konštrukčne upravená tak, aby zapadla do mriežky homého krycieho plechu 12 vyhrievacieho oceľového doskového telesa tvoreného panelom 13 a zároveň držala homý krycí plech 12 a tiež lícovala s homou plochou horného krycieho plechu 12 a vytvárala dobrý estetický vzhľad upevnenia homého krycieho plechu 12 vyhrievacieho oceľového doskového telesa tvoreného panelom 13 a rozšírenou prestupnou plochou 11. Zo spodného ramena 5 vystupujúci dištančný výstupok 7 nastavuje polohu upevňovacej príchytky voči výstužnej páske 10. Spevňujúce rameno 8 cez šikmé rameno 9 vzpiera príchytku voči vonkajšej strane rozšírenej prestupnej plochy 11. To zaručuje správne držanie homého krycieho plechu 12 na vyhrievacom oceľovom doskovom telese tvorenom panelom 13.Výrobok podľa technického riešenia je možné využiť v prípadoch, keď je potrebné dodatočne upevniť prídavné homé krycie plechy najmä vyhrievacích oceľových doskových telies alebo iných telies podobného doskovitého tvaru,pričom konštrukčné prevedenie podľa technického riešenia je potrebné prispôsobiť podľa ich použitého typu a tvaru.l. Príchytka mriežky homých krycích plechov vyhrievacích oceľových doskových telies tvorených jedným panelom, jednou rozšírenou prestupnou plochou, v y z n a č u j ú c a s a t ý m , že pozostáva z upevňovacej časti(l) tvaru písmena I, na ktorej je umiestnená rovná plocha(2), ktorá zapadá do mriežky horného krycieho plechu vyhrievacíeho oceľového doskového telesa a upevňovacia časť (l) je spojená s dolnou časťou (3) tvaru štvoruholníka,ktorá pozostáva z bočného ramena (4), na ktoré je kolmo upevnené spodné rameno (5) opatrené výčnelkom (6) zapadajúcim pod spodnú stranu výstužnej pásky (10) a vystupujúcim di štančným výstupkom (7), Spevňujúce rameno (8) je pevne spojené s upevňovacou častou (1) paralelne s bočným ramenom (4) a cez šikmé rameno (9) je pevne spojené so spodným ramenom (5).2. Príchytka, podľa nároku l, v y z n a č uj ú c a s a t ý m , že je zhotovená ako jeden nerozoberateľný celok.3. Príchytka, podľa nároku 1 a 2, v y z n a č u j ú c a s a t ý m , že je zhotovené z plastu.

MPK / Značky

MPK: F24D 3/12, F16B 5/06, E04F 19/08

Značky: vyhrievacích, mriežky, telies, doskových, horných, krycích, oceľových, plechov, príchytka

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/3-u4572-prichytka-mriezky-hornych-krycich-plechov-vyhrievacich-ocelovych-doskovych-telies.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Príchytka mriežky horných krycích plechov vyhrievacích oceľových doskových telies</a>

Podobne patenty