Odparník na regulované uvoľňovanie prchavých látok

Číslo patentu: U 4570

Dátum: 07.09.2006

Autori: Varkonda Štefan, Florián Štefan

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

SLOVENSKÁ REPUBLIKA ÚŽITKOVÝ VZOR 4570(22) Dátum podania prihlášky s. 6. 2006 (13) Druh dokumentu U(24) Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru 4. 7. 2006 (Sl) m C 1. (2006)(32) Dátum podania prioriniej prihlášky A 01 M 1/02(33) Krajina alebo regionálna organizácia priority URAD v V 4 PRIEMYSELNÉHO (45) Dátum oznámenia o zaplse VLASTNÍCTVA úžitkového vzoru 7. 9. 2006 SLOVENSKEJ REPUBLIKY Vestník UPV SR č.2 9/2006(47) Dátum zápisu a sprístupnenía úžitkového vzoru verejnosti 4. 7. 2006(62) Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky(57) Číslo pôvodnej prihlášky vynálezu v prípade odbočenia(86) Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT(87) Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCTOdparník na regulované uvoľñovanie prchavých látokTechnické riešenie sa týka odparníka určeného na dlhodobé regulované uvoľňovanie prchavých látok do prostredia.V súčasnej praxi sú známe zariadenia, ktoré umožňujú V značnom rozsahu regulovať uvoľňovanie niektorých skupín prchavých látok do prostredia a optimalizovať cieľové účinky. Ide najmä o látky používané, napr. vo voňavkárstve, farmácii, domovej hygiene a zvlášť v ochrane rastlín. Tieto riešenia sa bežne využívajú na aplikáciu, napr. dezodorantov, dezinfektorov, insekticídov, atraktantov, repelentov, zavetrovadiel, feromónov a podmZložitým problémom však naďalej ostáva potreba zariadení umožňujúcich dlhodobé plynulé a presne dávkovanie veľmi nízkych rrmožstiev (mg, g), počas niekoľkých mesiacov, resp. počas celej vegetačnej sezóny pri látkach využívaných na ochranu rastlín najmä atraktantov, feremónov a repelentov. Kategorickou požiadavkou na tieto zariadenia je jednoduchá konštrukcia, ľahká a bezpečná manipulácia, odolnost proti klimatickým zmenám, ochrana proti znehodnoteniu obsahu vzdušnou vlhkosťou, vodou a slnečným žiarením.Pre túto oblasť sú známe napríklad odpamíky, ktoré 0 pisuje Fr. pat. 1 590 647, úžitkový vzor č. 293-93, ako i všeobecne známe odpamíky zhotovené z rôzneho pórovitého materiálu s veľkým aktívnym povrchom a podobne. Nedostatkom uvedených systémov je nerovnomemé uvoľňovanie prchavej látky v závislosti od jej meniacej sa koncentrácie v priebehu jej uvoľňovania.Opisané problémy do značnej miery odstraňuje a požiadavke regulovaného uvoľňovania určitých skupín látok vyhovuje odpamík podľa technického riešenia, ktorého podstata spočíva v tom, že je vytvarovaný z tepelne upraveného zmesového polymérneho termoplastického materiálu, obsahujúceho polymérmi zložku A s parametrami rozpustnosti 16,0 až 16,9 (J/m 3)2 a polymému zložku B s parametrami rozpustnosti 18,8 až 19,7 (J/m 3)m pričom obe zložky sú zastúpené vo vzájomnom hmotnostnom pomere ABvrozsahu 15 1-2 1.Termicky upravený zmesový termoplastický materiál uvedeného zloženia, tvarovaný do rôznych foriem odpamikov vytvára spolu s uvoľňovanou látkou a jej rozpúšťadlom multikomponentný systém, v ktorom v dôsledku vzájomných interakcií medzi polymémymi a nízkomolekulovýrni zložkami polymćrna zložka zväčšuje kontrolovane svoj medzimolekulový priestor a stáva sa tak permeabilnou pre roztok uvolňovanej látky. Na zvýšenie ochrany tohto termoplastického materiálu ako aj látok tvoriacich náplň odpamíka je výhodné použit ďalej vhodné absorbéry žiarenia. Tento materiál možno spracovávať bežnými technologickými postupmi (vyfukovaním, lisovaním, tvarovaním a pod.) na fóliové vrecká, dózy, ampulky, tľaštičky alebo iné vhodné typy kontajnerov.Priebeh regulovaného selektívneho uvoľňovania ovplyvňujú, okrem zloženia materiálu, aj také parametre ako hrúbka steny, objem dispenzora a objem a zloženia náplne. Toto riešenie umožňuje kalibrovať a vyrobit odpamíky s extrémne dlhým časom účinnosti, čo je zvlášť výhodnépri prípravkoch na ochranu rastlín, kde podľa nového riešenia môže odpamík fungovať dlhšie, než trvá vegetačná sezóna.Nasledujúce príklady ilustrujú, ale neobmedzujú predmet technického riešenia.Terrnicky upravený zmesový termoplastický materiál pozostávajúci z polymémej zložky A s parametrom rozpustnosti 16,9 (J/m 3)2 a polymémej zložky B s parametrom rozpustnosti 19,5 (J/m 3)m, ktoré sú vo vzájomnom hmotnostnom pomere A B rovnajúcom sa 15 l sa lisovaním spracoval bežne známymi lisovacímí technológiami do tvaru fólií s hrúbkou l mm, ktoré sa zváraním upravili na vrecká. Do takto pripravených kontajnerov sa aplikovali prchavé látky, ako je borovicová silica, rozpustené v etanole v množstve 10 hmotn. . Vrecká sa uzavreli a takýmto spôsobom vzniknuté odpamíky pri ktorých sa následne skúšala difúzia aplikovaného obsahu cez stenu do prostredia s úbytkom 150 až 230 mg/týždeň v závislosti od vonkajšej teploty.Terrnicky upravený zmesový terrnoplastický materiál pozostávajúci z polymérnej zložky A s parametrom rozpustnosti 16,0 (J/m 3)2 a polymémej zložky B s parametrom rozpustnosti 18,8 (J/m 3)2, ktoré sú vo vzájomnom hmotnostnom pomere A B rovnom 2 l sa spracoval vystrekovaním do tvaru tubusov s priemerom 12 mm a hrúbkou steny 0,6 mm. Do takto pripravených tubusov sa aplikovali prchavé látky (medová silica) V zmesi s rozpúšťadlami a pomocnými látkami v množstve 2 ml. Tubusy sa uzavreli, čim vznikli odpamíky, pri ktorých sa následne testovala difúzia aplikovaného obsahu cez stenu do prostredia. Zaznamenalo sa rovnomerné odparovanie s úbytkom 32 až 45 mg/deň v závislosti od aktuálnej teploty.Ten-nicky upravený zmesový terrnoplastický materiál pozostávajúci z polymémej zložky A s parametrom rozpusmosti 16,9 (J/m 3)2 a pol émej zložky B s parametrom rozpustnosti 19,7 (J/m 3)1 2 zastúpených vo vzájomnom pomere 9 1, sa vyfukovaním spracoval do tvaru lľaštičky s vnútomým objemom 5 m 1 a s hrúbkou steny 0,5 mm. Do fľaštičky sa vložili 3 ml zmesi levanduľovej silice s etanolom vo vzájomnom hmotn. pomere 1 l. Následne sa testovala difúzia aplikovaného obsahu cez stenu do prostredia pri laboratómej teplote. Zaznamenalo sa rovnomemé odparovanie s úbytkom 45 až 47 mg kvapaliny za deň.Odparník v tvare fľaštičky s uzáverom (hrúbka steny l mm, výška 50 mm, vnútomý priemer 10 mm, vnútorný objem 10 m 1, zloženie materiálu totožné s príkladom 2),ktorý obsahoval feromónovú zmes totožnú so zmesou používanou v prípravku IT - Ecolure v objeme 4 ml a bol aplikovaný v lapači Ecotrap pri stene porastu smreka v lokalite Malá Lehota denne uvoľňoval 20 až 40 mg množstvá zmesi v závislosti od teploty počas viac ako 130 dni. Atraktíwiy účinok na lykožrúta smrekového (lps typographus) trval rovnako dlho. Počas testovanej expozície odpamíka sa do lapača odchytilo 8530 lykožrútov. Priebežne odchytené počty zodpovedali priebehu rojenia tohto druhu v uvedenej lokalite.Odpamík TUBUS (hrúbka steny 1 mm, výška 50 mm,objem náplne 2 ml, zloženie materiálu ako v príklade 2) aplikovaný v lapači Ecotrap V lokalite M. Lehota náplňou totožného zloženia ako V príklade 4 s tým rozdielom, že súčasťou zmesi bolo aj 0,8 absorbéru žiarenia, odparoval denne 22 až 45 mg zmesi v závislosti od teploty. Celkový počet odchytených lykožrútov dosahoval 8850 ks.1. Odpamík, určený na aplikáciu prípravkov vo forme pár, pri ktorých je požiadavka na dlhodobé regulované dávkovanie do vonkajšieho prostredia, výhodne na aplikáciuferomónov,vyznačujúci sa tým,žepozostáva z tepelne upraveného zmesového polymérneho tennoplastického materiálu, obsahujúceho Polymér A s parametrami rozpustnosti 16,0 až 16,9 (J/mJ) z a polymér B s parametrami rozpustností 18,8 až 19,7 (J/m 3) pričom obe zložky sú zastúpené v hmotnostnom pomere A B v rozsahu 15 l až 2 l, ktorý je vytvarovaný do podoby uzatvárateľného kontajnera2. Odpamík podľa nároku 1, v y z n a č uj ú ci s a tý m , že tepelne upravený zmesový polymérny termoplastický materiál výhodne obsahuje prímes absorbérov žiarenia.3. Odpamík podľa nároku 1 alebo 2, v y z n a č u j ú c i s a tý m , že uzatvárateľným kontajnerom je vrecko, fľaška, dóza alebo tubus.

MPK / Značky

MPK: A01M 1/02

Značky: odparník, prchavých, látok, uvoľňovanie, regulované

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/3-u4570-odparnik-na-regulovane-uvolnovanie-prchavych-latok.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Odparník na regulované uvoľňovanie prchavých látok</a>

Podobne patenty