Popolové zmesové plnivo

Číslo patentu: U 4564

Dátum: 07.09.2006

Autor: Hečko František

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

SLOVENSKÁ REPUBLIKA i l) S d°kme ÚŽITKOVÝ VZOR 4564(22) Dátum podania prihlášky 30. 5. 2006 (13) Druh dokumentu U(24) Dátum nadobudnutia uclnkov uzltkoveho vzoru 4. 7. 2006 (Sl) Im C 1. (2006)(32) Dátum podania prioritnej prihlášky C 04 B 18/00(33) Krajina alebo regionálna C 04 B 3 8/00 I organizácia priority URAD pRIEMYSELNĚHO (45) Dátum oznámenia o zápise VLASTNÍCTVA úžitkového vzoru 7. 9. 2006 SLOVENSKEJ REPUBLIKY Vestník UPV SR č. 9/2006(47) Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti 4. 7. 2006(67) Číslo pôvodnej prihlášky vynálezu v pripade odbočenia(86) Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT(87) Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT(54) Názov Popolové zmesově plnivoTechnické riešenie sa týka popolového zmesového plniva, dvoj- až trojzložkového, pre stavebné účely ako stavebný materiál. Plnivo obsahuje ťažený klasický popol z elektroodlučovačov elektrární, resp. teplámí a sušiacu prísadu.Popoloviny, resp. popoly z veľkých energetických zariadení spaľujúcich uhlie (napr. ENO Nováky), sa zachytávajú zväčša v dymovodoch elektroodlučovačmi, pričom v prípade, že sa spaľuje uhlie bez prítomnosti odsírovacieho aditíva (napr. mletého CaCO 3), je zachytávaný tzv. klasický úletový popol, ktorý obsahuje CaO MgO maximálne do l , ktoré bolo pôvodne obsiahnuté v uhlí. V prípade spaľovania uhlia za prítomnosti odsirovacieho aditíva, zväčša CaCO 3, z neho vzniknuté CaO viaže síru na CaSO 4, pričom časť vápna zostáva nezreagovaná. Tieto popoly zachytené v elektroodlučovačoch sa nazývajú tluidné úletové popoly a hrubšia popolovina vypadávajúca v smere gravitácie z kotla sa nazýva fluidný lôžkový popol. Oba fluidné popoly sa líšia granulometriou. Lôžkový popol je hrubší, s väčším podielom voľného CaO, pričom tento podiel sa pohybuje približne o 5 až l 0 vyššie ako u úletovej zložky, t. j. 15 až 20 . Kremičitá vápenatá zložka lôžkového popola je hrubšia a slinutejšia ako je to u úletovej zložky. Pri styku s vodou reaguje oneskorene, ale o to intenzívnejšie. Predovšetkým v minulosti, ked elektráme neboli vybavené odsírovacími zariadeniami, zachytený klasický popol vrátane podrvenej škvary, ktorý nebol odobratý stavebnými firmami (zvlášť pórobetónkami), bol vodnou cestou transportovaný do blízkych scdimentačných nádrží, kde sedimentoval do zvlhnutej formy a prebytková transportná voda sa recyklovala. Nedostatok klasického neaditivovaného popola ako hlavnej kremičitej zložky do výroby pórobetónu nespôsobuje len opačný produkčný cyklus elektrámí (maximálna produkcia v zimných mesiacoch) a stavebnej výroby (maximálna spotreba popolovín v letných mesiacoch), ale aj významná vnútomá spotreba klasického popola V elektrárňach na likvidáciu, resp. stabilizáciu odpadov zo suchého a mokrého odsírenia, t. j. fluidných popolov a energosádrovca, pokiaľ tieto odpady nemajú stavebné zhodnotenie. Vtedy sa to rieši zväčša výrobou zmesí na báze klasického,fluidného popola, energosádrovca a vápenného hydrátu s cieľom dosiahnut inertný výluh tohto produktu a tým možnosť jeho ukladania V blízkom okolí elektrárne. Nedostatok základnej kremičitej popolovej zložky pórobetóny riešia odberom iluidných popolov (max. do 30 hmotnosti odobratého klasického popola) a ich primiešaním do klasického popola pred mletím vápno-popolových zmesí. Ďalej odberom mokrého sedimentovaného popola alebo zvlhnutej zmesi klasického popola, tluidného popola, energosádrovca a ich pridávaním ako mokrých zložiek k ostatným mokrým zložkám, pričom tento prídavok je limítovaný min. podielom suchých zložiek zmesi tak, aby bol zabezpečený primeraný vývoj teploty a pewiosti odlevov, resp. je limitovaný celkovým podielom síranov v mokrých a suchých zložkách, tzn. že výrobné objemy sú limitované dennou produkciou suchého klasického popola, Podstata technického riešeniaPodstatou technického riešenia je popolové zmesové plnivo, ktoré pozostáva zo 40 až 95 hmotn. ťaženéhoklasického popola vlhkosti vyššej ako 5 a z 5 až 60 hmotn. sušiacej prísady, pričom sušiaca prísada obsahuje pálené vápno a/alebo fluidný popol.Toto riešenie, určené predovšetkým pre popolčekové pórobetónky, umožňuje úplnú výrobnú nezávislost výrobcu pórobetónu od dennej produkcie klasického popola, tzn. výrobu pórobetónu aj ked bude elektráreň odstavené.Podiel a zloženie sušiacej prímesi závisí nielen od vlhkosti ťaženého klasického popola, ale i od dostatku jednotlivých druhov iluidných popolov a páleného vápna, vrátane ich nákupných cien. intenzívnejší sušiaci efekt pri prostom miešaní má úletový fluidný popol, a pri následnom mletí napr. v guľovom mlyne, má lôžkový ŕluidný popol. Najintenzívnejšie sušenie zabezpečuje prídavok jemného páleného vápna. Následne mletie po predbežnom zmiešaní a predsušení je nutné z dôvodu škvarových zŕn v ťaženom popole a väčšej zmitosti lôžkového fluidného popola. Mletie zintenzívňuje sušiaci proces zväčšením memého povrchu popolov zvlášť iluidného popola a jeho významnej vápenatej zložky, ktorá viaže voľnú vodu a uvoľňuje sušiace teplo. Mletim vzniká aj mlecie teplo, ktoré popolovú zmes dosúša, uplatňuje aj vyššia nasiakavost iluidných popolov. Je význarrmé, že ťažený popol obsahuje minimum síranov. Popolové zmesové plnivo, ktoré môže predstavovať 5 až 100 zložku k základným spojivám (vápno, cement), je možné mliet samostatne alebo ihneď spolu so základnými spojivami. Prvý spôsob zabezpečuje dokonalé vysušenie a zjemnenie zmesového popolového plniva, čím sa neznižuje aktivita základných spojiv a šetrí ich, druhý spôsob šetrí mleciu energiu voči dvojstupňovému mletiu podľa prvého spôsobu. Zásobné silá zmesi pripravené oboma spôsobmi,by mali mat zabezpečené odvetranie pre unikanie vlhkosti a par.Popolové zmesové plnivo do výroby popolčekového pórobetónu bolo pripravené zmiešanim 40 hmotn. fluidného úletového popola a 60 hmotn. ťaženého klasického popola s vlhkosťou 31 zo sedimentačnej nádrže elektrárne. Zmes je predsušená premiešaním v klasickej betonárskej miešačke a po 24 li odstátia pomletá samostatne v guľovom mlyne. Až následne je pridávaná ako 100 -ná popolová suchá zložka spolu so základným spojivom do guľového mlyna na opätovné mletie.Popolové zmesové plnivo do výroby popolčekového pórobetónu bolo pripravené zmiešanim 8 hmotn. páleného vápna a 92 hmotn, ťaženého klasického popola vlhkosti 28 zo scdimentačných nádrží.Popolové zmesové plnivo do výroby popolčekového pórobetónu bolo pripravené zmiešanim 20 hmotn. fluidného lôžkového popola a 4 hmotn. páleného vápna a 76 hmotn. ťaženého klasického popola vlhkosti 38 zo sedimentačnej nádrže elektráme.Popolové zmesové plnivo do výroby popolčekového pórobetónu v zmiešanim 34 hmotn. fluidného lôžkového popola 66 hmotn. ťaženého klasického popola vlhkosti 42 zo scdimentačných nádrží elektráme.Technické riešenie je využiteľné v stavebníctve, zvlášť pri nedostatku klasického úletového suchého popola, do výroby pórobetónu alebo výroby maltovín.Popolové zmesové plnívo, v y z n a č u j ú c e s a t ý m , že pozostáva zo 40 až 95 hmotn. ťaženého klasického popola vlhkosti vyššej ako 5 a z 5 až 60 hmotn. sušiacej prísady, pričom sušiaca prísada obsahuje pálené vápno a/alebo Huídný popol.

MPK / Značky

MPK: C04B 38/00, C04B 18/00

Značky: popolové, zmesové, plnivo

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/3-u4564-popolove-zmesove-plnivo.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Popolové zmesové plnivo</a>

Podobne patenty