Zvislá motorová miešačka

Číslo patentu: U 4562

Dátum: 07.09.2006

Autor: Vároš Jozef

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

SLOVENSKÁ REPUBLIKA (11) c kumem ÚŽITKOVÝ VZOR 4562(22) Dátum podania prihlášky 3. 3. 2006 (13) Druh dokumentu U(24) Dátum nadobudnutia Lłclnkov uzltkoveho vzoru 4. 7. 2006 (5 l) Im C 1 (2006)(32) Dátum podania piioiiinej prihlášky B 01 F 7/16(33) Krajina alebo regionálna organizácia priority ÚRAD PRIEMYSELNÉHO (45) Dátum oznámenia 0 zápise VLASTNÍCTVA úžitkového vzoru 7. 9. 2006 SLOVENSKEJ REPUBLIKY Vestník ÚPV SR Č. 9/2006(47) Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti 4. 7. 2006(62) Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky(67) Číslo pôvodnej prihlášky vynálezu v prípade odbočenia 42-2006(86) Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT(87) Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT(54) Názov Zvislá motorová miešačkaTechnické riešenie sa týka zariadenia - zvislej motorovej miešačky na výrobu mált, drobných betónových zmesí a iných materiálov. Patrí do oblasti miešacích strojov. Najväčšie využitie zariadenia je v oblasti stavebníctva.Doteraz známe miešačky sú ťažko premiestniteľné a zmes sa mieša V bubne. Ručne miešadla sú namáhavé z dôvodu, že obsluha je dlhodobo skrčená V predklone. Ručné vŕtačkové miešadlá sú s uhlíkmi, kde sa dostane prach, kedy sa rýchlo opotrebia, pričom sa môže zničiť rotor miešadla.Uvedené nedostatky rieši zvislá motorová miešačka podľa tohto riešenia, ktorej podstata spočíva V tom, že pozostáva z konštrukcie, nastaviteľných odnímateľných nožičiek, odnímateľných koliesok, elektroinštalácie, poistky preťaženia ističa, regulátora otáčok, elektromotora s prevodom, ktorý tvorí pohon miešadla. Umožneniu bočnému kmitu miešadla slúži nakláňacia hlavica, ktorá je tvorená z pružneho materiálu a pre výkonnejšie druhy zvislej motorovej miešačky sa použije kĺbový čap vyrobený z materiálu s vyššou pevnosťou. Na zdvih miešadla a tiež popustenie miešadla do záberu miešania umožňuje funkcia kladky tak,že kladka s držiakom je prepojené lankom, čím sa ovláda zvislý pohyb miešadla a zároveň lanko umožní miešadlu vykláňanie sa do strán spoločne s kmitaním, vibrovaním. Kladka sa na hriadeli posúva do strán, aby bolo umožnené ľahšie navíjanie lanka a pohyb miešadla do strán, kladka je ovládaná kľukou, ktorá sa dá zaistiť. Pohon s miešadlom je uchytený na držiaku tak, aby ťažisko smerovalo miešadla zvisle. Rozsah bočného kmitu a vibrovania miešadla sa dá nastavit obmedzením vôle nakláňacej hlavice, čo sa použije pri automatickom miešani. Na pohone je uchytené upínadlo do ktorého sa upne miešadlo. Pre dosiahnutie účinnejšieho vibrovania sa použije excentrické upínadlo do ktorého sa upne druhe miešadlo.Prehľad obrázkov na výkreseTechnické riešenie je bližšie objasnené pomocou výkresu, na ktorom je znázomené konštrukčné riešenie zvislej motorovej miešačky.Zvislá motorová miešačka pozostáva z elektroinštalácie 7, elektromotora 8, stojanovej konštrukcie 1 zhotovencj zo stola 10 a vodiacich objímok 3 do ktorých sú nasunute nohy 17 zaisteně skrutkou 2, podľa potreby sa použijú kolieska S. Na konštrukcií 1 je upevnená konštrukcia zdvihacieho zariadenia 15, ktorý pozostáva z kľuky, hriadeľa, kladky,lanka 4. Kladka na hriadeli je uložená tak, aby sa s hriadeľom otáčala a zároveň na hriadeli posúvala do strán, profil hriadeľa a otvoru kladky je iný ako okrúhly. Na zaistenie a nastavenie zdvihacieho zariadenia 15 slúži aretovaci mechanizmus 16. Ku stolu 10 konštrukcie 1 je pripevnená nakláňacia hlavica 13, ktorá sa nakláňa do každej strany tak, aby bol umožnený pohyb miešacej lopatky 12 do všetkých smerov. Nakláňacia hlavica 13 je z pružného materiálupre výkonnej ši typ zvislej motorovej miešačky sa použije klbový, guľový čap z pevnejšieho materiálu. Držiak 20 sa V nakláňacej hlavici 13 nesmie otáčať je navrhnutý z iného materiálu ako kmhového a suvne prechádza objimkou upevnenou V strede nakláňacej hlavice 13 smeruje držiak 20 smerom dole zvisle. Otáčanim kľuky zdvihacieho zariadenia 15 sa suvne pohybuje držiak 20 s miešacím zariadením 19, miešacou lopatkou 12, ovládacou pákou 14, upínadlom miešadla 9, upínadlom miešadla 11, smerom hore a zvisle. Miešacie zariadenie 19 je na držiak 20 upevnené tak, aby ťažisko smerovalo upevnenú miešaciu lopatku 12 smerom zvisle vlastnou váhou. K ručnému ovládaniu je na miešacie zariadenie 19 uchytená ovládacia páka 14 so zabudovaným vypínačom s reguláciou otáčok. Ovládacou pákou 14 sa ovláda miešacia lopatka 12 do rôznych smerov, čo umožní premiešaniu celého objemu suchej i mokrej zmesi. Zvislá motorová miešačka sa dá použit i pre automatický chod. Na zaistenie automatického chodu je potrebné nastaviť zdvih miešacej lopatky 12 v požadovanom bode. Pre nastavenie širky možného kmitu pohybu miešacej lopatky 12 do strán sa použije regulačná páka 18. Podľa potreby sa regulačná páka 18 nastaví tak, aby v povolenom rozsahu miešacia lopatka 12 sa otáčala spoločne vibrovala do strán. Zvislá motorová miešačka má dve upínadlá miešadla, upínadlo miešadla 9 je uchytené priamo na hriadeli elektromotora 8, druhé upínadlo miešadla 11 je uchytené na prevode elektromotora 8. Miešacia lopatka 12 sa dá meniť V upínadlách miešadla, prípadne sa použijú dve miešacie 1 opatky 12 spoločne. K docieleniu účinnejšieho miešania sa medzi držiak 20 a lanko 4 uchytí pmžina a tiež sa vymení excentrické upínadlo 9. Pracovný priestor zvislej motorovej miešačky je zakrytovaný odnimateľným pružnýrn priesvitným krytom.Mechanické pohyblivé časti sú zakrytované plechovými krytmi.l. Zvislá motorová miešačka, v y z n a č u j ú c a s a t ý m , že pozostáva zo stojanovej konštrukcie (l),ktorá je tvorená vodiacimi objímkami (3), ktoré sú prípevnene k stolu (10) a do ktorých sú nasunuté Výkyvné nohy(17) alebo kolieska (5) na otočnom čape, ktoré sú zaistené skrutkou (2), ďalej pozostáva z miešacieho zariadenia (19),ktore tvorí miešacia lopatka (12) upevnená V upinadle (9) a poháňaná elektromotorom (8) a cez držiak (20), ktorý je uložený v nakláňacej hlavici (13) zavesený na lanku (4) zdvihacieho zariadenia (15), pričom poloha miešacieho zariadenia (19) v zvislom smere je zaisťovaná aretovacim mechanizmom ( 16).2. Zvislá motorová miešačka podľa nároku 1, v y zn ačuj úca sa tý m, žemiešacialopatka(l 2) má dva stupne otáčok.3. Zvislá motorová miešačka podľa nároku 2, v y značuj úca sa tým, že miešacie zariadenie(19) obsahuje regulačnú páku (18) na reguláciu bočného výkmitu.

MPK / Značky

MPK: B01F 7/16

Značky: miešačka, motorová, zvislá

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/3-u4562-zvisla-motorova-miesacka.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zvislá motorová miešačka</a>

Podobne patenty