Hermetická potrubná priechodka

Číslo patentu: U 4561

Dátum: 07.09.2006

Autori: Kabina Gabriel, Švolík Cyril

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Číslo prihlášky 70-2006 Dátum podania prihlášky 30. 3. 2006Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru 4. 7. 2006Dátum podania priorítnej prihlášky Krajina alebo regionálna organizácia priorityVestník UPV SR č. 9/2006Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti 4. 7. 2006 Číslo pôvodnej prihláškyČíslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCTČíslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT(54) Názov Hermetická potrubná priechodkaTechnické riešenie sa týka hermetickej potrubnej priechodky, ktorá zabezpečuje spojenie a hemietický prechod potrubia cez oplechované herrnetické steny oddeľujúce dva priestory s rôznymi fyzikálnymi hodnotami.Doteraz známe technické riešenia nie vždy zabezpečovali dostatočnú tesnosť prechodov potrubí cez hermetické steny. Najmä pri zaťažení priechodky extrémnymi fyzikálnymi hodnotami, teplota, tlak, dilatácie, dochádza k porušeniu tesnosti - roztesneniu a následnému ovplyvneniu prostredí oddelených hermetickou stenou. Odskúšanie tesnosti je nákladné a v niektorých prípadoch nerealizovateľné. Vyžaduje natlakovanie celého objemu skúšaného hermetického priestoru. Takéto riešenie nie je možne realizovať pri zmenených fyzikálnych hodnotách alebo pri zamorení skúšobného priestoru škodlivými látkami. Doterajší stav neumožňoval lokálnu skúšku tesnosti. Úlohou technického riešenia je vyvinutie potrubnej priechodky ukotvenej do herrnetíckej steny s možnosťou lokálneho odskúšania tesnosti zvarových spoj ov.Uvedenú úlohu rieši a nedostatky do značnej miery odstraňuje technické riešenie, ktorého podstata spočíva V tom,že hlavica zvarená s vnútornou prípojkou je hermeticky spojená s telesom a zároveň teleso je ukotvené v stene dvojicou kotviacich platní, pričom prekrytím zvarových spojov prvou komôrkou a druhou komôrkou je vytvorený prvý kontrolovaný objem a druhý kontrolovaný objem, do každého z nich je vyústený tlúovací nadstavec, opatrený zátkou s tesnením. Cez teleso môže prechádzať aj viacero vnútomých prípojok, opatrených hlavicou, pričom hlavice sú prepojené s telesom spojovacím krúžkom. Vytvorené kontrolované objemy zabezpečujú možnost lokálneho odskúšania zvarových spojov tlakovacím médíom. Komôrky sú opatrené tlakovacím nadstavcom, cez ktorý sa dopravuje tlakovacie médium do kontrolovaného objemu. Tlakovací nadstavec je uzatvorený zátkou s tesnením. Výhodou hermetickej potrubnej príechodky podľa technického riešenia je skutočnosť, že skúšky tesnosti je možne vykonať lokálne(v kontrolovaných objemoch) bez tlakovanía celých oddelených objemov (veľké miestnosti). Ku kontrolovaným objemom je možne pripojit tlakovacie a meracie prostriedky a tesnost zvarových spojov monitorovať on line.Prehľad obrázkov na výkresePodstata technického riešenia je ďalej objasnená na príkladoch jeho uskutočnenia, ktoré sú opisané na základe pripojerrého výkresu s obr. 1 a obr. 2, ktore znâzorňujú horizontálny rez hermetickou priechodkou.Hermetická potrubná priechodka pozostáva z telesa 2 s privarenou hlavicou 1, kde teleso 2 je ukotvené v stene 16 dvojicou kotviacich platní 4, 5 cez oplechovanie 14 a cementovú zálievku 13, pričom hlavica 1 je tiež privarená kvnútomej prípojke 3, potom prvou komôrkou 7, ktorou je prekrytý zvarový spoj medzi hlavicou 1 a telesom 2 je určený prvý kontrolovaný objem 9, potom druhou komôrkou 8, ktorou je prekrytý zvarový spoj kotviacej platne 4 je určený druhý kontrolovaný objem 10, pričom do každého kontrolovaného objemu 9, 10 je vyústený tlakovací nadstavec 11 opatrený zátkou 12 s tesnením. Kontrolovaný objem 9, 10 je naplnený tlakovým médiom pri skúškach tesnosti. Tlakové médium je privádzané cez tlakovací nadstavec 11,ktorý je opatrený zátkou 12 s tesnením. Medzi teleso 2 a vnútomú prípojku 3 je vložený vymedzovací krúžok 6, ktorý je pevne spojený s telesom 2. Medzi vyrnedzovaeím krúžkom 6 a vnútomou prípojkou 3 je vôľa, ktorá dovoľuje dilatáciu vnútornej prípojky 3.Jedno teleso 2 umožňuje umiestnenie aj viacerých vnútomých prípojok 3 menšieho priemeru, pričom hlavice 1 sú upevnené v telese 2 spojovacím krúžkom 15.Technické riešenie je využíteľne v energetike, chemickom priemysle, V stavebníctve, V zdravotníctve k zabezpečeniu herrnetického prechodu potrubia cez stenu a tým technickej bezpečnosti a ochrany zdravia, pri prevádzkovaní zariadení kde je možný výskyt zdraviu nebezpečných produktov, ionizujúceho žiarenia, karcinogénnych látok,toxických látok, plynov, aerosól.Technické riešenie podľa úžitkového vzoru zabezpečuje jednoduché, nenáročné na objem tlakovacieho média,lokálne odskúšanie hermetických priechodiek bez potreby tlakovania celých priestorov.1. Hermetická potrubná priechodka, v y z n a č u j ú c a s a t ý m , že pozostáva z telesa (Z) s privarenou hlavicou (l), kde teleso (2) je ukotvené v stene (16) dvojicou kotviacich platní (4, 5) cez oplechovanie (14) a cementovú zálievku (13), pričom hlavica (l) je tiež privarená k vnútomej prípojke (3), potom prvou komôrkou (7),ktorou je prekrytý zvarový spoj medzi hlavicou (l) a telesom (2) je určený prvý kontrolovaný objem (9), potom druhou komôrkou (8), ktorou je prekrytý zvarový spoj kotviacej platne (4) je určený druhý kontrolovaný objem (10),pričom do každého kontrolovaného objemu (9, 10) je vyústený tlakovací nadstavec (l 1) opatrený zátkou (12) s tesnením.2. Hemretická potrubná priechodka podľa nároku l,vyznačujúca sa tým, že teleso (2) obsahuje aspoň dve hlavice (l), ktoré sú privarené k vnútomým prípojkám (3), pričom hlavice (l) sú v telese (2) upevnené spojovacím krúžkom (15).

MPK / Značky

MPK: G21C 17/017, F16L 5/00

Značky: hermetická, potrubná, priechodka

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/3-u4561-hermeticka-potrubna-priechodka.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Hermetická potrubná priechodka</a>

Podobne patenty