Záchodová misa s viacúčelovou nádržkou

Číslo patentu: U 4555

Dátum: 07.09.2006

Autor: Hurbanič Ján

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

SLOVENSKÁ REPUBLIKA (1 1) Čím d°kum°nľu ÚŽITKOVÝ VZOR 4555(22) Dátum podania prihlášky 17. 6. 2005 (13) Druh dokumentu U(24) Dátum nadobudnutia učinkov úžitkového vzoru 3. 7. 2006 (5 l) Im CL (2006)(32) Dátum podania príoritncj prihlášky E 031) 1/00(33) Krajina alebo regionálna E 031) 1/ 24 I organizácia priority URAD pRIEMYSELNÉHO (45) Dátum oznámema 0 zápise VLASTNÍCTVA úžitkového vzoru 7. 9. 2006 SLOVENSKEJ REPUBLIKY Vestník UPV SR či 9/2006(47) Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti 3. 7. 2006(62) Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky(67) Číslo pôvodnej prihlášky vynálezu v prípade odbočenia(86) Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT(87) Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCTTechnicke riešenie sa týka kombinácie záchodovej misy, nádržky splachovača a umyvátka.Doterajší stav dispozičného riešenia miestnosti WC je taký, že obyčajne na zadnej stene je umiestnená záchodová misa s nádržkou splachovača, a na bočnej stene je umiestnené malé umývadlo - umyvátko. V mnohých prípadoch toto umyvátko chýba pre nedostatok priestoru na jeho umiestnenie. Preto sa od umiestnenia umyvátka v miestnosti WC upúšťa, čo je však z hygienického hľadiska nežiaduce.Uvedené nedostatky umožňuje zmeniť tento vynález. Navyše riešenie je aplikovateľné V každej miestnosti WC.Technicke riešenie spočíva V tom, že nádržka splachovača sa zvýši tak, aby bolo možné zdvihnúť sedátko. Vrchná hrzma nádržky je upravená tak, aby sa na ňu dalo položiť umyvátko. Umyvátko je rozmerovo a tvarovo prispôsobené, aby dosadalo na vrchnú hranu nádržky a neprekážalo používaniu WC. Keďže umyvátko nepotrebuje sifón, priskrutkuje sa cez otvor pre odtok vody do mechanizmu splachovača, čím sa zabezpečí jeho stabilita. Samotný mechanizmus splachovača je upravený tak, aby umožňoval priskrutkovanie umyvátka a zároveň umožnil ovládanie procesu splachovania. Ovládanie splachovača je vyvedené na bočnú stranu nádržky. Privod vody je zmenený tak, že po vstupe do nádržky je osadená odbočka tvaru T. Tým je privod vody rozdelený na dve vetvy. Prvá je napájanie plavákověho ventilu splachovača. Druhá napája výtokovú armatúru umyvátka. Napájanie je cez tlexibilnú hadičku, v ktorej je osadená rýchlospojka. Flex. hadička má takú dĺžku, aby umožňovala servis splachovača a umyvátka.Výtoková armatúra je upevnená v otvore umyvátka. Voda použitá V umyvátku stečie do nádržky splachovača,kde sa znovu použije pri spláchnutí do misy.Hlavným prínosom tohto riešenia je, že sa umyvátko dá namontovat v každej, aj tej najmenšej miestnosti WC, čo je žiaduce hlavne z hygienického hľadiska Viacúčelová nádržka sa dá použit aj vo veľkých miestnostiach WC, kde by inak bolo montované umyvátko na stenu. Takýmto riešením odpadajú ďalšie náklady na rozvod vody a odpadu k umyvátko. Ďalšia výhoda je veľká úspora vody tým, že tá istá voda sa využíva na opláchnutie rúk v umyvátku a následne aj na spláchnutie v splachovači WC.Takéto technické riešenie je aplikovateľne na každý tip záchodovej misy s nádržkou na splachovanie.Prehľad obrázkov na výkrese Technicke riešenie je bližšie objasnené na priloženomPríklady uskutočnenia technického riešeniaZáchodová misa l, môže byť so spodným, zadným rovným alebo zadným šikmým napojením na kanalizáciu. Misa 1 tvorí základnú časť, na ktorú je pripevnená nádržka 2 splachovača. Nádržka 2 je vo vrchnej časti tvarovo prispôsobená na pripevnenie umyvátka 3. Umyvátko 3 je tvarovo a rozmerovo prispôsobené k vrchnej časti nádržky 2 splachovača. Výtoková armatúra 4 je upevnená na umyvátku 3 tak, ako pri bežných použitiach. Napájanie výrokovej armatúry 4 je pomocou flexibilnej hadičky 5 z hlavného prívodu 9 vody do nádržky 2 splachovača. Cez otvor pre odtok vody je umyvátko 3 pripevnene skrutkou 6 o splachovacie zariadenie 7. Z nádržky 2 je vyvedené ovládanie 8 splachovacieho zariadenia. Záchodová misa 1 je opatrená sedátkom 10.l. Záchodová misa s viacúčelovou nádržkou, vy značuj úca sa tým,ženádržka(2)jevovrchnej časti opatrená umyvátkom (3), na pripevnenie ktorého je tvarovo prispôsobená.2. Záchodová misa podľa nároku l, v y z n a č u j ú c a s a t ý m , že na umyválku (3) je upevnená výtoková armatúra (4), napojená pomocou flexibilnej hadičky(5) do hlavného prívodu (9) vody.3. Záchodová misa podľa nároku l a 2, v y z n a č u jú e a s a tý m, že umyvátko (3) je pripevnené skrutkou (6) o splachovacie zariadenie (7) cez otvor pre odtok vody.4. Záchodová misa podľa nároku l a 2, v y z n a č u j ú c a s a t ý m , že z nádržky (2) je vyvedene ovládanie (8) splachovacieho zariadenia.

MPK / Značky

MPK: E03D 1/00, E03D 1/24

Značky: záchodová, viacúčelovou, nádržkou

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/3-u4555-zachodova-misa-s-viacucelovou-nadrzkou.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Záchodová misa s viacúčelovou nádržkou</a>

Podobne patenty