Bicyklové sedlo

Číslo patentu: U 4467

Dátum: 04.05.2006

Autor: Laubert Jaroslav

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKYČíslo prihlášky 18-2006 Dátum podania prihlášky 7. 2. 2006Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru 24. 3. 2006Dátum podania prioritnej prihlášky Krajina alebo regionálna organizácia priorityVestník UPV SR č. 5/2006Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti 24. 3. 2006 Číslo pôvodnej prihláškyČíslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCTČíslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCTTechnicke riešenie sa týka bícyklového sedla, výkyvne uloženého na sedlovke.Doteraz známe vyhotovenia bicyklového sedla sú konštruované tak, že V jeho spodnej časti je napevno uložený držiak. Prostredníctvom tohto držiaku sa sedlo upevňuje v ústrojenstve sedlovky, pričom spoj umožňuje naklonenie prednej časti sedla smerom nahor alebo nadol a jeho upevnenie v spoji ústrojenstva do najpohodlnejšej sedacej polohy pre cyklistu. Vzhľadom k tomu, že bicyklové sedlo je jedným z troch miest, kde je telo cyklistu v priamom kontakte s bicyklom, sedacia časť cyklistu musí na tomto malom mieste zvládnuť nielen váhu tela, ale aj následky nerovnosti a ine vplyvy prenášané rámom bicykla na cyklistu. Preto je pri konštrukciách sediel kladený dôraz na dômyselné prepracovanie ich tvarov a použitie čo najvhodnejšich materiálov na zhotovenie povrchovej stykovej plochy. Napriek tomu má pevné upevnenie sedla v sedlovke najmä tú nevýhodu, že prekáža v pohybe a spôsobuje cyklistoví mieme ale aj značne bolestivé tlaky V sedacej časti jeho tela.Uvedené nedostatky do značnej miery odstraňuje bicyklové sedlo, uložené na sedlovke, podľa tohto technickeho riešenia, ktorého podstata spočíva v tom, že v jeho spodnej časti je umiestnený mechanizmus na jeho bočné nakláňanie okolo predozadnej osi.Mechanizmus pritom pozostáva z minimálne dvoch puzdíer, napevno zapustených v telese sedla, do ktorých je uložená oska.Na oske je výkyvne umiestnená rúrka strmeňa, pričom z vonkajšej strany rúrky je upevnený držiak na pripojenie k sedlovke.Bicykel s cyklistom tvoria fyzikálne teleso v rovnovážnej polohe vratkej. Aby bola zachovaná rovnováha, ťažisko telesa musi ležať presne nad spojnicou dotykov predného a zadného kolesa s terénom. Ak cyklista tlači na pravý pedál,ťažisko sa posunie doprava a cyklista musi nakloníť bicykel doľava a naopak. Preto je oveľa výhodnejšie pohyblivé,bočne výkyvne uloženie sedla, ktoré sa dokáže prispôsobiť momentálnym pomerom, môže byt dostatočne široké, pohodlné, netlači, nebráni v pohybe, jazda s nim je dokonca rýchlejšia, cyklista dokáže zvládnuť ťažší prevod a jazda s použitím tohto sedla je neporovnateľne pohodlnejšia.Prehľad obrázkov na výkresochVynález je bližšie ozrejmený na priloženom výkrese,kde obr. l znázonšuje bočný pohľad na sedlovú zostavu,obr. 2 znázorňuje zadný pohľad na sedlovú zostavu s na kloneným sedlom. Príklady uskutočnenia technického riešeniaBicyklové sedlo (obr. l) pozostáva z telesa 1, ktoré má v spodnej časti vybratie pre umiestnenie výkyvného me chanizmu. Po okrajoch vybratia sú do telesa 1 pevne zapustené dve puzdra 11, v ktorých je uložená oska 12, zaistená poistnou skrutkou 13 k puzdm 11. Strmeň 2 pozostáva z rúrky 21, ku ktorej je pevne prichytený držiak 22. Strmeň 2 je výkyvne pripojený k telesu l pomocou osky 12, ktorá je prestrčená do jeho rúrky 21. Ku sedlovke 3 je strmeň 2 pripojený pomocou skrutky 32, ktorá je vedená cez zakončenie sedlovky 3, lôžko 31, držiak 22 a zaistená pomocou matice 33.Keď cyklista pri jazde zatlači na ľavý pedál jeho ťažisko sa posunie doľava, cyklista nakloni bicykel doprava a vtedy sa teleso 1 (naznačené na obr. 2) odkloni doľava pomocou osky 12 o uhol B okolo predozadnej osi f, pričom sedlovka 3 aj strmeň 2 zostávajú bez vychýlenia od hlavnej osi bicykla. Keď cyklista zatlači na pravý pedál jeho ťažisko sa posunie doprava, cyklista nakloni bicykel doľava a vtedy sa teleso 1 vychýli opačným smerom doprava. Ked cyklista zosadne z bicykla, tak teleso 1 sa pomocou vlastnej váhy ustáli do vodorovnej polohy preto, lebo ťažisko T telesa l je umiestnené pod predozadnou osou f.Takto konštruované bicyklové sedlo je možné použit v rôznych konštrukciách bicyklov pre cestnú aj horskú cyklistiku.l. Bicyklové sedlo uložené na sedlovke, v y z n a čuj úce sa tým, že vjeho spodnej časti je umiestnený mechanizmus na jeho bočné nakláňanie okolo predozadnej osi (f)2. Bicyklové sedlo podľa nároku l, v y z n a č u j ú c e s a tý m , že mechanizmus pozostáva z minimálne dvoch puzdíer (ll), napevno zapustených V telese(l), do ktorých je uložená oska (12), na ktorej je výkyvne umiestnená rúrka (21) strmeňa (2), pričom z vonkajšej strany rúrky (21) je upevnený držiak (22) na pripojenie k sedlovke (3).

MPK / Značky

MPK: B62J 1/00

Značky: sedlo, bicyklové

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/3-u4467-bicyklove-sedlo.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Bicyklové sedlo</a>

Podobne patenty