Zariadenie na výrobu plastických máp

Číslo patentu: U 4456

Dátum: 04.05.2006

Autori: Prášilová Helena, Prášil Jan

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

(22) Dátum podania prihlášky 2. 12. 2005 (13) Druh dokumentu U(24) Dátum nadobudnutia IÉČÍIIkOV úžitkového vzoru 10. 3. 2006 (51) Im 02006(31) Cislo prioritnej prihlášky 2005-6847(32) Dátum podania prioritnej prihlášky 27. 7. 2005 B 29 C 43/00(33) Krajina alebo regionálna B 41 F 19/00 i organizácia priority CZ B 4117 15/00 ÚRAD , , , . , . c 093 29/12 pRIEMYSELNEHO (45) Datum oznamema o zapise VLASTNÍCTVA úžitkového vzoru 4. 5. 2006 SLOVENSKEJ REPUBLIKY Vestník UPV SR Č. 5/2006(47) Dátum zápisu a spristupnenia úžitkového vzoru verejnosti 10. 3. 2006(62) Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky(67) Číslo pôvodnej prihlášky vynálezu v prípade odbočenía(86) Číslo podania medzinárodnej prihlášky(87) Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT(54) Názov Zariadenie na výrobu plastických mápTechnické riešenie sa týka zariadenia na výrobu plastických máp z plastu lisovaním na vopred pripravenú formu z technického dreva alebo kovu.V súčasnosti sa plastické-priestorové mapy vyrábajú predovšetkým technikou lisovania alebo liatia. Problémom sa javí výroba formy. Pri jej výrobe je potrebné značné množstvo ručnej práce, je nutné zvolit kartografické parametre, teda mierku, prevýšenie, mapový kľúč a mapový obsah - turistické cesty, cyklotrasy, lyžiarske trasy a podobne. Pri prenášaní parametrov na vyrábanú formu vznikajú značné nepresnosti, je nutné volit podstatne zjednodušenia terénu, atd. Celkovo je výroba formy značne prácna. Nadväzujúce operácie sa vykonávajú zo zjavných technologických dôvodov oddelene od vyroby formy. Vplyvom prácnosti a nákladnosti výroby plastických máp známymi spôsobmi sa v posledných rokoch tieto veľmi vítané pomôcky vyskytujú veľmi sporadicky.Úlohou technického riešenia je využít súčasné technické poznatky aj z iných odborov a aplikovat ich na výrobu plastických máp tak, aby bola znížená prácnost a zvýšená efektivita ich výroby.Uvedenú úlohu spĺňa zariadenie na výrobu plastických máp z plastu lísovaním na formu, podľa predloženého technického riešenia, ktorého podstata spočíva v tom, že pozostáva z prípravného bloku a z lisovacieho bloku, pričom prípravný blok je tvorený aspoň NC frézou opatrenou riadiacou jednotkou s digitálnym prevádzačom kartografiekých dát, lisovací blok je tvorený aspoň vákuovýrn lisom s predradenou sieťotlačovou jednotkou a rámovacím zariadením. Lisovací blok voľne nadväzuje na NC frézu prípravného bloku.Vákuový lis môže byt doplnený orezávačom okrajov plastovej dosky s natlačenou mapou na požadovaný výsledný formát.Podstatou technického riešenia je i vybavenie riadiacej jednotky bežným softwarom na prácu s digitálnym modelom terénu.S ohľadom na materiál konečného výrobku je pre technické riešenie rovnako podstatné, že Vákuový lis je vybavený na lisovanie vpred naformátovaných plastových dosiek o hrúbke 0,2 až 1,2 mm pri teplote 280 až 320 °C.Výhodou technického riešenia je zníženie prácnosti výroby a možnosť vytvorit plastickú mapu s vopred stanovenou presnosťou zobrazenia použitých kartografických dát.Prehľad obrázkov na výkreseTechnické riešenie zariadenia na výrobu plastických máp je bližšie vysvetlené pomocou pripojeného výkresu,kde je vyobrazená bloková schéma jednotlivých častí zariadenia a ich vzájomná väzba.Príklad uskutočnenia technického riešeniaZariadenie podľa technického riešenia pozostáva z dvoch základných blokov, ktoré nemusia byt nutne bezprostredne mechanicky spojené. Sú to prípravný bok l a lisovací blok 2. Podstatnou časťou prípravného bloku l je NC fréza 13, ktorá je napojená na riadiacu jednotku 12,ktorej vstupnou súčasťou je digitálny prevadzač 11 vektorových kartograñckých dát s výškovou súradnicou.Základnou časťou lisovacieho bloku 2 je Vákuový lis 23 voľne nadväzujúci na NC frézu 13 prípravného bloku l a vybavený výbavou na lisovanie vopred naformátovaných plastových dosiek s hrúbkou 0,2 až 1,2 mm a pri teplote 280 až 320 °C. Vákuovému lisu 23 je predradená sieťotlačová jednotka 21 na tlač mapy na vopred naformátované plastové dosky s hrúbkou cca 0,3 až 1,0 mm. Súčasťou lisovacieho bloku 2 je i rámovacie zariadenie 22 plastových dosiek vradené medzi Vákuový lis 23 a sieťotlačovú jednotku 21. Konečným konštrukčnýim prvkom lisovacieho bloku 2 je orezávač 24 okrajov vylisovanej mapy na potrebný formát.Riadiaca jednotka 12 je vybavená bežným softwarom používaným na prácu s digitálnym modelom terénu.Funkcia zariadenia je zrejmá z konštrukčného usporiadania. Na správnu a predpokladanú funkciu zariadenia je dôležitá operácia výroby formy na lisovanie, ktoré sa frézuje z technického dreva alebo z kovu v závislosti od predpokladaného počtu výliskov. Forma je vytváraná NC frézovaním a predpis na toto frézovanie je získaný prevodom z matematického opisu obalovej plochy zvoleného priestoru. Táto plocha je vypočítaná pomocou bežného software na prácu s digitálnym modelom terénu.Zariadenie na výrobu plastických máp podľa technického riešenia možno priemyselne vyrábať a možno ho použit na opakovanú výrobu plastických máp na rôzne účely.l. Zariadenie na výrobu plastických máp z plastu lisovaním na formu, vyznačujúce sa tým, že pozostáva z prípravného bloku (l) a z lisovacieho bloku(2), pričom prípravný blok (l) je tvorený aspoň NC frézou(13) vybavenou riadiacou jednotkou (12) s digitálnym prevádzačom (l l) kartograñckých dát, lisovací blok (2) je tvorený aspoň vákuovým lisom (23) s predradenou sieťotlačovou jednotkou (21) a rámovacím zariadením (22), ktorý voľne nadväzuje na NC frézu (13) prípravného bloku (l).2. Zariadenie na výrobu plastických máp podľa nároku Lvyznačujúce sa tým,ževákuovýlis(23) je doplnený orezávačom (24) okrajov.3. Zariadenie na výrobu plastických máp podľa nároku Lvyznačuj ú ce sa tým,žeríadiacajednotka(12) je vybavená bežným soñwarom na prácu s digitálnym modelom terénu.4. Zariadenie na výrobu plastických máp podľa nároku Lvyznačujúce sa tým,ževákuovýlis(23) je vybavený výbavou na lisovanie mred nafonnátovaných plastových dosiek o hrúbke 0,2 až 1,2 mm pri teplote 280 až 320 °C.

MPK / Značky

MPK: G09B 29/12, B41F 19/00, B29C 43/00, B41F 15/00

Značky: plastických, výrobu, zariadenie

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/3-u4456-zariadenie-na-vyrobu-plastickych-map.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zariadenie na výrobu plastických máp</a>

Podobne patenty