Konštrukcia stavby drevených domov

Číslo patentu: U 4454

Dátum: 04.05.2006

Autor: Chovanec Peter

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

SLOVENSKÁ REPUBLIKA ÚŽITKOVÝ VZOR 4454(22) Dátum podania prihlášky s. 7. 2005 (13) Druh dokumentu U(24) Dátum nadobudnutia Ličinkov úžitkového vzoru 1 U. 3. 2006 (51) HL cLzooo(32) Dátum podania prioritnej prihlášky E 04 B 1/00(33) Krajina alebo regionálna organizácia priority ÚRAD V PRIEMYSELNÉHO (45) Dátum oznámenia 0 zápise VLASTNÍCTVA úžitkového VZOľLlI 4. 5. 2006 SLOVENSKEJ REPUBLIKY Vesmk UPV SR č 5/2005(47) Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti 10. 3. 2006(62) Číslo pôvodnej prihlášky V prípade vylúčenej prihlášky(67) Číslo pôvodnej prihlášky vynálezu v pripade odbočenia(86) Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT(87) Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCTKonštrukcia stavby drevených domovTechnicke riešenie sa týka opracovania a spájania masívnych blokov dreva pri stavbe drevodomov a odvod vlhkosti z drevenej konštrukcie.Doteraz sa konštrukcia drevodomov realizovala ako jednoduché ukladanie hranolov na seba spájaných v rohoch. Stykové škáry boli vo väčšine prípadov vyplňované tepelnoizolačnými hmotami. Vplyvom povetemostných podmienok a vnútomou teplotou domu vznikalo zrážanie vody, ktoré sa prejavovalo v stykových plochách medzi jednotlivými hranolmi. To spôsobovalo hnilobu a zamodrenie dreva, a tým aj zníženie životnosti takejto konštrukcie a následné zvýšenie investícií pri údržbe.Uvedené nedostatky do značnej miery odstraňuje navrhovaný systém odvodu vlhkosti z drevenej konštrukcie vpichovanou filtračnou textíliou s podkladovou tkaninou.Celá konštrukcia spočíva v tom, že na stavbu sú používané hobľované a vysušené bloky dreva spájané v rohoch do jednej tretiny hranola jednoduchým čapom a v telese bloku kolíkom z tvrdého dreva, ktorý slúži ako statický prvok konštrukcie. Týmto riešením vzniká medzi jednotlivými hranolmi nad sebou medzera, ktorá je vyplnená z vnútomej aj vonkajšej strany drevenou latou, uchytenou na pomocný vysušený drevený hranolček. Medzi latovaním je vložená tepelná izolácia. V stykoch latovania s hranolom je vložená vpichovaná filtračné textília s podkladovou tkaninou, ktorá odvádza, prípadnú vlhkosť z konštrukcie. Pre správne fungovanie a funkčnosť je dôležité vysušenie drevených prvkov konštnikcie na 18 - 20 vlhkosti, ktorá zabezpečí priestorovú stálosť konštrukcie jej nedeformovateľnost a tým aj zaručený odvod vlhkosti z konštrukcie.Je prirodzené, že navrhovaným spôsobom sa znižujú náklady na údržbu stavby a zvyšuje jej životnosť.Vzhľadom na použitú technológiu, ktorá je zrejmá z nákresu sú investičné náklady nižšie ako pri iných konštrukciách. V takejto konštrukcii je možnosť vnútomých obkladov stien, dlžkového napojenia stavby, rýchlosť a jednoduchosť výstavby.Stavba je ekologická. Jej neoddeliteľnou súčasťou sú ekologické nátery na báze včelích voskov.Prehľad obrázkov na výkreseTechnické riešenie bude bližšie objasnené pomocou výkresu, na ktorom znázorňuje obr. 1 konštrukciu podľa technického riešenia, v ktorom je detail ukončenia rohu konštrukcie, obr. 2 detail zaizolovanej steny.Konštrukcia (obr. l a Z) pozostáva z dreveného hranola 1, 2 vysušeného a hobľovaného, latovania 3, drevenej vonkajšej vložky 4, tepelnej izolácie 5, dreveného kolika 6,skrutiek 7 na uchytenie latovania 3 a vpichovanej ñltračnej textílie 8 s podkladovou tkaninou.Konštrukcia je vhodná na stavbu celoročne obývaných domov i rekreačných chalúp.l. Konštrukcia na stavby drevených domov, vy značuj úca sa tým, žejetvorenázhranolov(l, 2) z hobľovaného dreva so zrazenýrní hranami, spájané medzi sebou jednoduchým pravouhlým spojom, latovaním(3), ktoré vypĺňa vzniknutú medzeru a je prichytené na dre~ venú vložku, tepelnej izolácie (5), ktorá je vložená medzi latovanie a drevenými kolíkmi (6) slúžiacimi k stabilite konštrukcie.2. Konštrukcia na stavby drevených domov podľa nárokuč.l, vyznačujúca sa tým, žehranoly3. Konštrukcia na stavby drevených domov podľa nárokuč. 1,2, vyznačujúca sa tým, želatovanie (3) je z vnútomej strany smerom k izolácii obalené vpichovanou ñltračnou textíliou (8).4. Konštrukcia na stavby drevených domov podľa nárokuč.1,2,3, vyznačujúca sa tým, že kolíky (6) sú z tvrdého dreva.5. Konštrukcia na stavby drevených domov podľa nárokuč. l,2,3,4, vyznačujúca sa tým, že latovanie (3) je prichytené k drevenej vložke skrutkami.6. Konštrukcia na stavby drevených domov podľa nárokuč.1,2,3,4,5, vyznačujúca sa tým,že medzi hranoly (1 , 2) v rohoch je vložená drevená vložka

MPK / Značky

MPK: E01D 19/00, E01C 11/00, E04B 1/00

Značky: stavby, dřevěných, konštrukcia, domov

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/3-u4454-konstrukcia-stavby-drevenych-domov.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Konštrukcia stavby drevených domov</a>

Podobne patenty