Dobíjacia výherná stieracia karta

Číslo patentu: U 4351

Dátum: 05.01.2006

Autor: Sedlák Peter

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

(22) Dátum podania prihlášky 24. 1. 2005 (13) Druh dokumentu U(24) Dátum nadobudnutia ťičínkov úžitkového vzoru 9. ll. 2005 (Sl) Im. Cloms(32) Dátum podania prioritnej prihlášky G 06 K 19/06(33) Krajina alebo regionálna B 421) 15/10 organizácia priority z r / v . . PRIEMYSELNEHO (45) Datum oznamema 0 zaplse VLASTNÍCTVA úžitkového vzoru 5. 1. 2006 SLOVENSKEJ REPUBLIKY Vestník UPV SR Č. 1/2006(47) Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti 9. 11. 2005(62) Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky(57) Čislo pôvodnej prihlášky vynálezu v prípade odbočenia(86) Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT(87) Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT(54) Názov Dobíj acia Výherná stieracia kartaDobíjacia výhemá stieracia karta patri do oblasti telekomunikačnej techniky.Súčasná telekomunikačná technika používa pre nepaušálne služby dobíjacie stieracie karty, kde býva na kartovom podklade a zároveň pod nepriehľadnou stieracou vrstvou umiestnený identiñkačný kód vo forme viaccifemého čísla, pomocou ktorého sa u operátora telekomunikačnej spoločnosti nárokuje vykonanie nepaušálnej služby a pomocou ktorého operátor danej spoločnosti overuje nárok na poskytnutie služby.Prevádzkovatelia lotériových hier využívajú pre účasť v lotériovej hre výhemé stieracie karty, kde býva na kartovom podklade a zároveň pod nepriehľadnou stieracou vrstvou umiestnený hemý oznam vo forme textovej správy,symboliekého znaku, alebo čiselného vyjadrenia, ktorým sa oznamuje nárok na výhru.Dobíjacia Výherná stieracia karta spája poskytovanie nepaušálnej služby s výhernou lotériou podľa tohto technického riešenia, ktorého podstata spočíva V tom, že dobijacia výhemá stieracia karta je tvorená najmenej jedným kartovým podkladom, na ktorom je umiestnený najmenej jeden identiñkačný kód, ktorý je prepojený s najmenej jedným herným oznamom.Je výhodné, že najmenej jeden identiñkačný kód a/alebo najmenej jeden herný oznam sú umiestnene pod najmenej jednou nepriehľadnou stieracou vrstvou.Prehľad obrázkov na výkreseTechnické riešenie bude bližšie vysvetlené pomocou výkresu, kde na obr. l je schematicky znázomený možný príklad uskutočnenia dobijacej výhemej stieracej karty.Dobijacia výhemá stieracia karta je tvorená kartovým podkladom 1.Na kartovom podklade 1 je umiestnený identifikačný kód 1.1.lclentifikačný kód 1.1 je prepojený s hemým oznamom 1.2, ktorý je umiestnený na kartovom podklade 1.Identifikačný kód 1.1 a herný oznam 1.2 sú umiestnené pod nepriehľadnou stieracou vrstvou 1.1.1.Dobíjacia výhemá stieracia karta nachádza svoje priemyselné využitie ako vhodný marketingový nástroj pre nepaušálne služby mobilných operátorov a telekomunikačných spoločností.l. Dobíjacia výhemá stieracia karta, ktorá je tvorená najmenej jedným kartovým podkladom (l), v y z n a č uj ú c a s a t ý m , že na kartovom podklade (l)je umiestnený najmenej jeden identiñkačný kód (l .1), ktorý je prepojený s najmenej jedným herným oznamom (1.2).2. Dobijacia výhemá stieracia karta, podľa nároku l,vyznačujúca sa tým, ženajmenejjedenidentifikačný kód (l .1) a/alebo najmenej jeden hemý oznam(1.2) sú umiestnené pod najmenej jednou nepriehľadnou

MPK / Značky

MPK: B42D 15/10, G06K 19/06

Značky: stieracia, dobíjacia, výherná, karta

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/3-u4351-dobijacia-vyherna-stieracia-karta.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Dobíjacia výherná stieracia karta</a>

Podobne patenty