Stĺpik, najmä zábradlia

Číslo patentu: U 4084

Dátum: 04.03.2005

Autori: Plesník Juraj, Mička Jozef, Domen Ján, Hraško Pavol

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKYČíslo prihlášky 256-2004 Dátum podania prihlášky 16. 9. 2004Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru 13. 1. 2005Dátum podania prioritnej prihlášky Krajina alebo regionálna organizácia priorityDátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru 4. 3. 2005 Vestník UPV SR č. 3/2005Dátum zápisu a sprístupnenie úžitkového vzoru verejnosti 13. l. 2005 Číslo pôvodnej prihláškyČíslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCTČíslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCTTechnické riešenie sa týka konštrukcie stlpika, najmä na upevnenie zábradlia v interiéroch i exteriéroch stavieb a na zhromažďovacích priestoroch.Doteraz známe vyhotovenia kovových stlpikov, najmä na zábradlia sú konštruovane spravidla z jedného dielca rúry alebo iného kovového profilu, ktorého spodná časť je upevnená k podlahovej vrstve uložením do vytvorených otvorov a zaliatim stavebným betónom alebo inými stavebnými zmesami mokrého procesu s následným vytvrdením.Takto konštruovaný a upevnený stĺpik ale nedostatočne zabezpečuje prenos zaťaženia zábradlia do podlahovej konštrukcie, ohrozená je najmä jeho stabilita proti zvislému a vodorovnému zaťaženiu, čim sa zvyšuje riziko porušenia zábradlia a nebezpečenstva následného úrazu.Sú známe tiež konštrukcie stlpikov, u ktorých je spodná časť vo zvislom smere narezaná na dva i viac častí, ktoré sú mieme alebo viac zakrivené či prehnuté, čím sa čiastočne zlepší, po upevnení tejto časti, stabilita prenosu zaťaženia zábradlia, ale uvedené nedostatky pretrvávajú. Takéto ukotvenie stĺpika zábradlia nezodpovedá súčasnému stavebnému trendu altematívneho riešenia skladby podlahových vrstiev a zabezpečenie homogenity detailu prieniku stlpika zábradlia izolačnými vrstvami.Uvedené nedostatky do značnej miery odstraňuje konštrukcia stlpika, najmä pre zábradlia, podľa tohto technického riešenia, ktorého podstata spočíva v tom, že stlpik pozostáva zo stĺpikového prvku a kotviaceho prvku, ktoré sú vzájomne spojené zvarovým spojom.Kotviaci prvok je zhotovený z rúry väčšieho priemeru ako je priemer rúrky alebo tyče stlpikového prvku.Rúra kotviaceho prvku je svojou spodnou časťou privarená k základovej doske a v homej jej časti je z vonku privarený stabilizačný krúžok.Na základovú dosku kotviaceho prvku je vo vodorovnej polohe privarená minimálne jedna tyčka.V strede základovej dosky kotviaceho prvku je vyvŕtaný otvor pre upevňovaciu skrutku.Prehľad obrázkov na výkreseRiešenie je bližšie ozrejmené na priloženom výkrese, kde obr. l znázorňuje stlpik v rozloženom stave a obr. 2 znázorňuje stlpik v zloženom stave.Príklad uskutočnenia technického riešeniaStĺpik zábradlia, znázomený na obr. l, má svoj stĺpikový prvok l zhotovený z kovovej rúrky priemeru 98 mm. Kotviaci prvok 2 stĺpika je vyhotovený z kovovej rúry 22 s priemerom 100 mm, ktorá je spodnou časťou privarená na kovovú základovú dosku 21, na ktorú sú tiež z homej strany privarené dve kovové tyčky 24. Približne v jednej tretine od homého okraja kovovej rúry 22, je z vonkajšej strany na ňu privarený stabilizačný krúžok 23.Na mieste osadenia zábradlia sa pred vyhotovením po dlahovej platne V príslušných vzdialenostiach rozmiestnenia stlpikov, rozložia kotviace prvky 2 a upevnia skrutkami 25 cez otvory (na obrázkoch nenaznačené) V základových doskách 21. Okolo kotviacich prvok 2 sa vyhotoví podlahová platňa s prlslušnými izolačnými vrstvami, na povrch ktorej sa položí a nalepí keramická dlažba.Samotné zábradlie sa montuje tak, že do rúry 22 kotviaceho prvku 2 stĺpika sa vsunie stlpikový prvok 1 a V mieste spojenia sa obidva prvky stlpika po celom obvode upevnia zvarovým spojom 11 (naznačenć na obr. 2).Následne sa prímontujú k stlpikom ďalšie časti zábradlia a vykoná sa ich povrchová úprava nanesením náterových hmôt.Hlavnou výhodou opísaného riešenia je zabezpečenie spoľahlivého ukotvenia zábradlia bez rizík jeho porušenia s následkom pádu osôb či vecí. Ku kladom patrí aj príľnavé napojenie izolačných vrstiev podláh ku kotviacemu prvku,čím sa zabezpečí neporušenie ich izolačných schopností.1. Stĺpik, najmä zábradlia, v y z n a č u j ú c i s a t y m , že pozostáva zo stĺpikového prvku (l) a kotviaceho prvku (2), ktoré sú vzájomne spojene zvarovým spojom(l l), pričom kotviaci prvok (2) je zhotovený z rúry (22),väčšieho priemeru ako je priemer rúrky alebo tyče stlpikovćho prvku ( 1), rúra (22) je svojou spodnou časťou privarená k základovej doske (21) a v homej jej časti je zvonku privarený stabilizačný krúžok (23).2. Stĺpik, najmä zábradlia, podľa nároku l, v y z n a č u j ú ci s a tý m , že na základovú dosku (21) kotviaceho prvku (2) je vo vodorovnej polohe privarená minimálne jedna tyčka (24).3. Stĺpik, najmä zábradlia, podľa nároku 1 a 2, v y značnjúci sa tým,ževstredezákladovejdosky (21) kotviaceho prvku (2) je vytvorený otvor na upevňovaciu skrutku (25).

MPK / Značky

MPK: E04F 11/18

Značky: zábradlia, najmä, stĺpik

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/3-u4084-stlpik-najma-zabradlia.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Stĺpik, najmä zábradlia</a>

Podobne patenty