Zariadenie na výrobu vnútornej gumy

Číslo patentu: U 4063

Dátum: 04.02.2005

Autor: Šedivý Vladimír

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

(22) Dátum podania prihlášky 24. 9. 2004 (13) Druh dokumentu U(24) Dátum nadobudnutia Ľičinkov úžitkového vzoru 10. 12. 2004 (51) Int C 17(32) Dátum podania prioritnej prihlášky B 29 D 30/38(33) Krajina alebo regionálna B 29 C 43/24 organizácia priority R 29 C 47/32 ÚRAD PRIEMYSELNÉHO (45) Dátum oznámenia 0 ZápĺSč VLASTNÍCTVA úžitkového vzoru 4. 2. 2005(47) Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti 10. 12. 2004(62) Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky(67) Číslo pôvodnej prihlášky vynálezu v prípade odbočenia(86) Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT(87) Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT(54) Názov Zariadenie na výrobu vnútornej gumyOblasť techniky Technické riešenie sa týka zariadenia na výrobu vnútomej gumy autoplášťov.Doteraj ší stav technikyPri výrobe vnútomej gumy z dvoch fólii rôznych gumových zmesí, prípadne jednej fólie s nalepenými pásíkmi je v súčasnosti využívané zariadenie, ktoré tvori dvojvalcový kalander a jeden extrúder.Pri výrobe vnútomej gumy na tomto zariadeni sa na vopred vyrobenú studenú fóliu lepi (dubluje) teplá fólia alebo na teplú fóliu sa lepia studené pásiky. Tento spôsob výroby je časovo náročný a spôsobuje deformácie gumy z dôvodu rozličnej tepelnej rozťažnosti teplej a studenej zmesi.Uvedené nedostatky odstraňuje zariadenie na výrobu vnútomej gumy podľa úžitkového vzoru, ktoré umožňuje výrobu vnútomej gumy za tepla.Potreba času na výrobu na tomto zariadení je výrazne nižšia (polovičné) oproti doterajšiemu spôsobu výroby a taktiež odstraňuje možnost deformácie gumy vplyvom rozličnej rozťažnosti teplej a studenej gumy.Zariadenie umožňuje výrobu vnútomej gumy zlepovaním dvoch fólii rôznych gumových zmesí za tepla.Zariadenie ďalej umožňuje výrobu vnútomej gumy zlepovanim jednej gumovej fólie a pásikov rôznych gumových zmesí za tepla.Teplá vyformovaná zmes vytlačovaná z vytlačovacích hláv, ktorými sú ukončené dva extrudéry, uložené nad sebou, vstupuje do štvorvalcového kalandra.Štvorvalcový kalander, pozostávajúci z dvoch dvojíc valcov, umiestnených nad sebou, valcuje teplú gumovú zmes do fólii požadovaných rozmerov a následne sú tieto fólie zlepované v dublovacom zariadení. Rovnakým spôsobom sú zlepované fólia a pásiky, ktoré sú vytvárané v štvorvalcovom kalandri.Prehľad obrázkov na výkreseNa priloženom výkrese je znázornené opisané zariadenie.Zariadenie na výrobu vnútornej gumy pozostáva z dvoch extrudérov 1, 2 uložených nad sebou. Extrudéry sú ukončené vytlačovacími hlavami 3, 4, ktore sa uzamykaj ú v kalandri 5 medzi dvojicami valcov 6, 7. Za kalandrom 5 je umiestnené dublovacie zariadenie 8, ktoré pozostáva z pevných a stranovo nastaviteľných valcov.Teplá vyformovaná zmes vytlačovaná z vytlačovacich hláv 3, 4, ktorými sú ukončené extrudéry 1, 2, sa valcuje na dve fólie presných rozmerov v dvoch dvojicíach valcov 6,7, kalandra 5. Následne sú tieto fólie centrované proti sebe a zlepované ešte za tepla v dublovacom zariadení 8. Rovnakým spôsobom, ako sú vyrobené a zlepované dve fólie,možno vyrábať fóliu a dva pásiky, ktoré sú lepené na okraj fólie.Zariadenie na výrobu vnútomej gumy je využiteľné pri výrobe autoplášťov.l. Zariadenie na výrobu vnútomej gumy, v y z n a č u j ú c e s a t ý m , že pozostáva z dvoch nad sebou uložených extrudérov (l, 2), ktoré sú ukončené vytlačovacimi hlavami (3, 4) zasunutými do kalandra (5).2. Zariadenie podľa nároku l, v y z n a č uj ú c e s a t ý m , že kalander (5) je tvorený dvomi dvojicami nad sebou umiestnených valcov (6, 7).3. Zariadenie podľa nárokov 1 a 2, v y z n a č u j ú c e s a t ý m , že za kalandrom (5) je umiestnené dublovacie zariadenie (S).

MPK / Značky

MPK: B29C 43/24, B29D 30/38, B29C 47/32

Značky: výrobu, vnútornej, zariadenie

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/3-u4063-zariadenie-na-vyrobu-vnutornej-gumy.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zariadenie na výrobu vnútornej gumy</a>

Podobne patenty