Surovina na výrobu hrubej keramiky bez redukčného jadra

Číslo patentu: U 4006

Dátum: 01.12.2004

Autori: Šveda Mikuláš, Komora Ladislav

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

(22) Dátum podania prihlášky 22. 10. 2 on 4 (13) Druh dokumentu U(24) Dátum nadobudnutia učinkov úžitkového vzoru 18. 11. 2004 (51) Im. C 17(32) Dátum podania prioritnej prihlášky C 0413 38/00(33) Krajina alebo regionálna V organizácia priority URAD PRIEMYSELNÉHO (45) Dátum oznámenia 0 zápise VLASTNÍCTVA úžitkového vzoru l. 12. 2004 SLOVENSKEJ REpUBLIKY Vestník UPV SR Č. 12/2004(47) Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti 18. 11. 2004(62) Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky(67) Číslo pôvodnej prihlášky vynálezu v prípade odbočenia(86) Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT(87) Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT(54) Názov Surovína na výrobu hrubej keramiky bez redukčného jadraTechnické riešenie sa týka oblasti keramiky, konkrétne suroviny pre výrobu hrubej keramiky bez redukčného jadra,ktoré vzniká v procese vypaľovania keramiky.Zeminy používané pri zhotovovaní keramiky obsahujú spravidla určite rrmožstvo organických látok. Tieto, pokial nedochádza k ich odpareniu, resp. vyhoreniu počas vyhrievania na vypaľovaciu teplom, spôsobujú vznik čiemeho jadra.V mnohých prípadoch, napr. do tehliarskej suroviny, sa organické látky zámerne zapracovávajú. Ich pridavok spôsobuje zníženie spotreby paliva pri vypaľovaní črepu alebo aj vyľahčenie črepu z dôvodov zvýšenia jeho pórovitosti.Pri teplotách nad teplotou varu, resp. splynenia organických látok (táto býva spravidla nad 200 °C) dochádza k uvoľňovaníu prchavých látok. Pritom plynné podiely, unikajúce z pórovitého črepu sa spaľujú v atmosfére pece. Spaľovanie organických látok sa uskutočňuje pri teplotách nad 300 °C, spravidla do 600 °C, za predpokladu dostatočného množstva kyslíka potrebného v procese oxidácie uhlíkatej suroviny.V prípade, že V priebehu vypaľovacieho procesu slinie vonkajšia keramická vrstva, zamedzí sa jednak úniku pár organických látok z vnútra jadra a jednak pristup kyslíka k jadru.Svoju úlohu pri tvorbe sfarbeného jadra zohráva aj obsah oxidov železa v použitej zemine. Obvykle čieme jadro nespôsobuje len vizuálnu nehomogenitu, ale predovšetkým zníženú trvanlivosť vypáleného materiálu, najmä pre vonkajšie použitie. Tu vzhľadom k rozdielnej pórovitej štruktúre medzi povrchovou vrstvou črepu a jadrom dochádza k porušeniu celistvosti materiálu, t. j. k zníženiu jeho životnosti počas ročných období (znižovanie mrazuvzdomosti).Zníženie až odstránenie nehomogenít, a teda predĺženie funkčnosti, je dôležité napr. vo výrobkoch z pálenej krytiny Mikuláš Šveda Silika č. 5 - 6, s. 152 . 154 (2003), Mikuláš Šveda Silíka č. 3 - 4, s. 96 - 99 (2002), Mikuláš Šveda Strechy, fasády, izolácie 10, č. l, s. 36 - 37 (2003).Podstatou tohto technického riešenia je surovina pre výrobu hrubej keramiky bez redukčného jadra, ktorú tvorí zmes keramického cesta a 0,1 až 20 hmotn. aspoň jednej látky zo skupiny kremičitan sodný, chlorid sodný, polyetylénglykol a jemne drvené zeolity.Použitím tohto technického riešenia sa zníži až odstráni redukčné jadro, t. j. nehomogenity z finálneho produktu,čim sa predĺži životnosť výrobku najmä vystaveného tepelným zmenám.Ďalšou výhodou je skutočnosť, že surovina podľa tohto technického riešenia je spracovateľná pri stávajúcom technologickom postupe a na stávajúcom zariadení na spracovávanie keramického cesta.Základná surovina predstavovala zmes sivého a žltého ílu. Merania sa uskutočnili na štyroch vzorkách odobratých z rôznych dodávok ilov (vzorky A, B, C, D).Chemické zloženie ilov sa pohybovalo v intervale ( hmotn.)Veľkost zmenia sa pohybovala od 1 do 200 m, pričom 80 zŕn bolo V rozmedzí od (2 až 4) do (80 až 120) m.Z uvedenej suroviny sa vypracovalo tehliarske cesto, z ktorého po odležaní 12 až 14 h boli vyrobené skúšobné vzorky rozmerov 100 x 50 x 20 mm. Tieto sa uložili na 48 h na rošty a následne sa zisťovali hodnoty pre stanovenie Bigotovej krivky. Potom sa vzorky vysušíli v laboratómej sušiarni do konštantnej hmotnosti. Výpal sa uskutočňoval V elektrickej laboratómej peci s regulovaným režimom pálenia, v oxidačnom prostredí. Doba výpalu pri teplote 50 až 1050 °C bola 13 h, po 1 h výdrži nasledovalo ochladenie v priebehu 10 h na 50 °C.V prípade, že bol do tehliarskeho cesta aplikovaný piesčitý prach a bentonit, redukčné jadro sa V prvom prípade zmenilo zo stredného na malé, v prípade bentonitu zo stredného na veľké.Fyzikálne vlastnosti tehliarskeho cesta a vypáleného črepu, merané podľa príslušných STN vzorky A, B, C a D2 DIžková zmena sušením -6,3 až -6,8 3 Citlivosť na sušenie 1,28 až 1,66 4 5 Strata álenim 8,3 až 9,3Veľkosť redukčného adra stredné až veľkéveľké redukčné jadro - 70 šírky telieska po rozrezaní telieska V polovici výšky jadra predstavovalo redukčné jadro stredné redukčné jadro - 50 šírky predstavovalo redukčné jadro malé redukčné jadro - 25 šírky predstavovalo redukčné jadroPostup prípravy, použité suroviny ako aj spôsob spracovania tehliarskeho cesta bol rovnaký ako v príklade 1,navyše sa však pri spracovaní cesta aplikovali prídavky.V pripade aplikácie kremičitanu sodného do vzorky ílu B, ktorá v príklade l mala stredneveľké jadro, V množstve 0,5 hmotn. sušiny roztoku na hmotnost použitého ílu,redukčné jadro sa odstránilo (vzorka Bv) podobne, ako s aplikáciou zmesi kremičitanu sodného a chloridu sodnéhoPri aplikácii 15 hmotn. zeolitových odpraškov, typ Klinoptilolit, do vzorky ílu C, redukčné jadro z pôvodne veľkého zaniklo. Označenie vzorky Co.V pripade aplikácie 5 hmotn. polyetylénglykolu na keramické cesto sa taktiež v skúšobnom teliesku (označenie Ba) redukčné jadro po vypálení nenašlo.V uvedených prípadoch boli fyzikálne vlastnosti tehliarskeho cesta a vypáleného črepu nasledovnéEHMMMMMMIHEMIJMI mmmmmwmnnnmnumu E Dlžková zmena álenim vx -1,1 s -0,64Nasiakavost 2411/20 c í 8 Nasiakavosť varom 1 15,6 13,3 12,0 9 Zdanli a órovitosť 28,3 24,7 21,7 10 Obemová hmotnosť kg.m l 1 Vzlínavosť po 60 min. mm 12 l Koeficient nasýtenía čre u u 13 l Veľkosť redukčného jadraVzorka Co Ba 26,023,8 | 15,0 26,6 0,768 0,784 | 0,921 0,321) bez jadra bez jadra bez jadra bez adraTechnické riešenie je využíteľne pri výrobe výrobkov z hrubej keramiky.Surovina pre výrobu hrubej keramiky bez redukčného jadra, vyznačujúca sa tým, že ju tvorí zmes keramického cesta a 0,1 až 20 hmotn. aspoň jednej látky zo skupiny kremičitan sodný, chlorid sodný, polyetylénglykol a jemne drvené zeolity.

MPK / Značky

MPK: C04B 38/00

Značky: výrobu, jádra, keramiky, surovina, redukčného, hrubej

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/3-u4006-surovina-na-vyrobu-hrubej-keramiky-bez-redukcneho-jadra.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Surovina na výrobu hrubej keramiky bez redukčného jadra</a>

Podobne patenty