Tepelnoizolačná vložka

Číslo patentu: U 4002

Dátum: 01.12.2004

Autori: Švikruha Ľubomír, Chudobová Zuzana

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

PRIEMYSELNÉHO VLASTNICTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKYČíslo prihlášky 151-2004 Dátum podania prihlášky 1. 6. 2004Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru 18. 10. 2004Dátum podania prioritnej prihlášky Krajina alebo regionálna organizácia priorityDátum oznámenia o zápise úžitkového VZOHIZ 1. 12. 2004 Vestník UPV SR č. 12/2004úžitkového vzoru verejnosti 18. 10. 2004 Číslo pôvodnej prihláškyČíslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCTČíslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCTTechnické riešenie sa týka konštrukčného vytvorenia tepelnoizolačnej vložky k využitiu V stavebníctve alebo textilnom priemysle, Vytvorenej zo zmesi ovčej vlny a ľanovej kúdele navzájom tvoriace súdržnú vrstvu, opatrenej najmenej z jednej strany prekrývacou látkou napríklad sieťovanou jutovinou.Pri známych prevedeniach tepelno-izolačných vložiek určených k využitiu hlavne V stavebníctve sa používala ako základný materiál sklenená vata, ktorá sice spĺňala obidve požiadavky t. j. tepelnú aj izolačnú vlastnosť, ale práca a manipulácia s ňou si Vyžadovala dokonalý ochranný odev a okuliare, pričom aj tak dochádzalo často k úrazom oči. Ďalšou variantou bolo použitie hobrových alebo polystyrénových dosiek, pričom sa volila ich hrúbka podľa potreby. Manipulácia tu bola značne jednoduchá, ale išlo o krehký materiál, ktorý sa často lámal. Jeho najväčšou nevýhodou Všeú( bola vopred stanovená hrúbka s využitím len na roVinných plochách, čo neumožňovalo Variabilnost a možnosť a možnosť kopírovania nerovnosti, oblúkov či hrán. Všetky tieto tepelnoizolačné vložky boli určené len pre stavebníctvo, pripadne naopak tepelné vložky z textilu mali uplatnenie výlučne V textilnom prípadne odevnom priemysle.Uvádzané nedostatky a nevýhody sú z konštrukčného hľadiska V podstate odstránené tepelno-izolačnou vložkou podľa úžitkového vzoru, ktorého podstatou je, že pozostáva z ovčej vlny a ľanovej kúdele navzájom zmiešaných V pomere 95 5 až 60 40 výhodne na 70 30 hmotnostným dielom V prospech ľanovej kúdele na 100 hmotnostných dielov zmesi a opatrenej minimálne z jednej strany prekrývacou látkou, alebo navzájom zmiešaných V pomere 95 5 až 60 40 výhodne na 70 30 hmotnostným dielom V prospech ovčej vlny na 100 hmotnostných dielov zmesi, kde vložka môže byt z jednej prípadne oboch strán opatrená prekrývacou látkou. Vyšší miešací pomer v prospech ľanovej kúdele napriklad 70 30 hmotnostným dielom na 100 hmotnostných dielov je určený pre použitie V stavebníctve už aj z dôvodu cenových relácii. Naopak vyšší miešací pomer napriklad 70 30 hmotnostným dielom na 100 hmotnostných dielov v prospech ovčej vlny je určený pre použitie V textilnom a odevnom priemysle s využitím tepelných vlastností oboch miešaných komponentov.Vypraná ovčia vlna zbavená nečistôt, prachu a ošetrená prípravkom proti moliam sa V príslušnom pomere dá spolu s ľanovou kúdeľou TEX 250-500 do rozvoľňovača, kde sa zväčší ich objem. Následne sa rozvoľnená zmes rozmyká a prenesie do rúnovača, kde vzniká niekoľko Vrstvené rúno na vopred stanovenú hrúbku. Takto vzniknute rúno sa spracúva na vpichovačke, kde Vpichovaním vlastného vlákna sa zväčšuje vzájomná súdržnosť. Konečnou operáciou je pripadné prekrytie vzniknutej vložky látkou napríklad sieťoVanou jutovinou pri požiadavke ešte zvýšenia vzájomnej súdržností.Výhodou tepelno-izolačnej vložky podľa úžitkového vzoru jeho variabilnosť použitia či už v stavebníctve alebo textilnom a odevnom priemysle, ľahká manipulácia umožňujúca napríklad V stavebníctve zateplenie aj značne nerov ných Flôch, oblúky prípadne hranaté plochy, pričom súčasne sp ña aj ekologické vlastnosti výrobku.Prehľad obrázkov na výkreseNa pripojenom výkrese obr. l je vo zväčšenej polohe V priereze znázomená tepelno-izolačná vložka podľa úžitkového vzoru, ako jeden z príkladov jej uskutočnenia.Pre Výrobu tepelno-izolačnej vložky s použitím V stavebníctve si V pomere 70 hmotnostných dielov ľanovej kúdele 20 napríklad TEX 250-500 a 30 hmotnosmých dielov ovčej vlny 10 a podľa požiadavky odberateľa V rozvoľňovači a následne V rúnovači pripravíme požadovanú hrúbku vložky. Prostredníctvom vpichovačky sa cez vrstvené rúno vložky vpíchujú jednotlivé vlákna 11 ovčej vlny a vlákna 21 ľanovej kúdele, čím sa zvyšuje súdržnosť vložky. Na záver sa vložka opatri buď z jednej prípadne oboch strán prekrývacou látkou 30 napriklad sieťovanou jutovinou. Pri inom uskutočnení určeného pre použitie V textilnom priemysle si pre výrobu tepelno-izolačnej vložky pripravime pomer 70 hmotnostných dielov ovčej vlny 10 a 30 hmotnostných dielov ľanovej kúdele 20 napríklad TEX 250-500 a V rozvoľňovačí a následne V rúnovači pripravime podľa požiadavky odberateľa hrúbku vložky. Pomocou vpichovačky sa cez Vrstvené rúno vložky vpíchujú jednotlive vlákna ll ovčej vlny a vlákna 21 ľanovej kúdele, čim sa zvyšuje súdržnosť vložky. Na záver sa vložka môže opatrit prekrývacou látkou 30 napríklad sieťovanou jutovinou.Tepelno-izolačná vložka podľa úžitkového vzoru je určená k úspešnému využitiu V stavebníctve napriklad pri vnútomých zateplovacích obkladoch alebo V textilnom a odevnom priemysle.s a t ý m , že pozostáva z ovčej vlny (10) a ľanovej kúdele (20) navzájom zmiešaných V pomere 95 5 až 60 40 Výhodne na 70 z 30 hmotnostným dielom v prospech ľanovej kúdele (20) na 100 hmotnostných dielov zmesi a opatrenej minimálne z jednej strany prekrývacou látkou (30),alebo navzájom zmiešaných V pomere 95 5 až 60 40 výhodne na 70 30 hmotnostným dielom v prospech ovčej vlny (l 0) na 100 hmotnostných dielov zmesi, kde vložka môže byť z jednej pripadne oboch strán opatrená prekrývacou látkou (30).

MPK / Značky

MPK: E04B 1/76

Značky: vložka, tepelnoizolačná

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/3-u4002-tepelnoizolacna-vlozka.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Tepelnoizolačná vložka</a>

Podobne patenty