Koncentrát a náplň do teplovýmenných systémov

Číslo patentu: U 3988

Dátum: 03.11.2004

Autori: Fančovič Karol, Michvocík Miroslav

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKYČíslo prihlášky 141-2004 Dátum podania prihlášky 30. 4. 2001Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru 14. 9. 2004Dátum podania príoritnej prihlášky Krajina alebo regionálna organizácia priorityDátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru 3. 11. 2004 Vestník UFV SR č. 11/2004Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti 14. 9. 2004 Číslo pôvodnej prihláškyvynálezu v prípade odbočenía 589-2001 Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCTČíslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCTKoncentrát a náplň do teplovýmenných systémovVynález sa týka nízkotuhnúcej kvapaliny použiteľnej ako teplovýmenné médium V teplovýmenných aparátoch,kde vplyvom teploty môže dôjsť k poškodeniu sústavy.Podmienkou bezproblémovej činnosti teplovýmenných aparátov, ktoré pracujú sezónne, napr. vykurovacie systémy na rekreačných chatkách, respektive sú vystavené extrémne nízkym klimatickým podmienkam, je tekutost teplovýmenného média. Ako teplovýmenné médiá sa používajú rôzne látky s nízkym bodom tuhnutia, často krát Vodné roztoky na báze l,2-etándiolu s prísadamí, ktore zlepšujú požadované Vlastnosti média.Teplovýmenné médiá V teplovýmenných aparátoch musia mat dobrú tepelnú vodivosť a tepelnú kapacitu, t. j. Vlastnosti, ktoré výrazne ovplyvňujú množstvo prevedeného tepla cirkulácíou v teplovýmennom systéme. Keďže predmetná náplň do teplovýmenných systémov sa používa za rôznych klimatických podmienok, je potrebné, aby mala dostatočne nízku teplotu tuhnutia. V prípade stuhnutia náplne nesmie dôjsť k poškodeniu zariadení teplovýmenného systému následkom objemovej zmeny, ako je to v prípade vody. Pri prevádzke na miestach s vysokou teplotou sa nesmú tvoriť bublíny pár zhoršujúce prestup tepla a rovnako sa v systéme nesmie tvoriť pena.Dôležitou úžitkovou vlastnosťou náplní do teplovýmenných systémov je ich qalyv na kovové konštrukčne materiály teplovýmenných aparátov, hlavne na liatinu a oceľ z farebných kovov a ich zliatin najmä na med, mosadz,rôzne pájkovacie materiály a zliatiny hliníka. Nízkotuhnúca kvapalina používaná ako teplovýimenné médium nesmie korózne poškodzovať základné konštrukčné materiály, ani rôzne spojovacie a tesniace materiály z gumy a plastov,ktore sú prítomné V systéme.Náplň teplovýmenného systému pozostávajúca z l,2-etándiolu a vody je korozívnejšia ako samotná voda, preto je potrebné do nízkotuhnúcej kvapaliny pridávať inhibítory korózie. Počas životnosti náplne teplovýmenného systému by nemala klesnúť hodnota pH pod 7.Ako referenčné je možno uviesť československá patenty 261 986, 254 454 a 251846, ktoré popisujú teplovýmenné kvapaliny na báze LZ-etándiolu alebo LZ-propándiolu. Na rozdiel od uvedených patentov náplň do teplovýmenných systémov podľa prihlasovaného riešenia neobsahuje etanolamíny a dusítany, u ktorých sa predpokladá možné zdravotné riziko, prípadne nepriaznivý vplyv na životné prostredie. Ďalšie zloženie nízkotuhnúcich zmesi je citovane v slovenskom patente 278773 a úžitkovom vzore 2834, zloženie týchto zmesí je tvorené Viackoponentnými systémami, pričom hlavnú zložku tvorí monoetylénglykol.Predmetom vynálezu je koncentrát na prípravu náplne do teplovýmených systémov a náplň do teplovýmenných systémov pripravená zmiešaním koncentrátu s vodou na roztok s koncentráciou od 20 do 60 obj., ktorý je z hľadiska úžitkových vlastností vhodný na dlhodobú prevádzku teplovýmenných systémov.Z prísad, ktoré zlepšujú úžitkové vlastnosti náplne do teplovýmenných systémov má polydimetylsiloxánový olejV zmesi zabrániť tvorbe peny za prevádzkových podmienok, denatónium benzoát je látka extrémne horkej chuti,ktorá má zabrániť prípadnému požitiu a farbivo má zabránit zámene s nízkotuhnúcmi kvapalinami určenými na iné účely. N,N-dísalicylidén-1,Z-propándiamín je chelatačné činidlo Víažuce voľné katióny medi, ktoré môžu spôsobovat elektrochemickú koróziu. Ochranu hliníka a jeho zliatin zabezpečuje kremičitan sodný s prísadou stabilizátora, ktorý zabraňuje premene kremičitanov na gél až vypadnutiu oxidu kremičitého z roztoku. Ďalšie zložky inhibičnej sústavy stabilizujú železné a farebné kovy a zabezpečujú dostatočnú hodnotu pH a alkalickej rezervy.Koncentrát na prípravu náplne teplovýmenných systémov po zostáva zb) 0,1 až 1,0 hmotn. 50 Vodného roztoku sodných solí benztriazolu a/alebo jeho derivátove) 0,5 až 1,5 hmotn. dvojsodnej soli alifatickej dikarboxylovej kyseliny s počtom uhlíkov 8 až 12polyakylénoxidalkoxysilánu a/alebo sodná soľ dietyles teru-Z-dietoxysilyletylfosfónovej kyseliny 0,003 hmotn. N,N-disa 1 icylidén-l,2-propándiamínu j) 0,0005 až 0,003 hmotn. polydimetylsiloxánového oleja s priememou mole R 3(Na vlastné použitie V teplovýmenných systémoch sa náplň do teplovýmenných systémov pripraví riedením koncentrátu na prípravu náplne do teplovýmenných systémov demineralizovanou a/alebo pitnou vodou tak, aby vznikol roztok s koncentráciou až 60 obj., Výhodne 30 až 50 obj.Príklady uskutočnenia technického riešeniaZloženie koncentrátu na prípravu náplne do teplovýmenných systémov je uvedené V tabuľke l, V stĺpci príklad l.Koncentrát bol pripravený rozpustením uvedených zložiek V 1,2-etándiole za miešania pri teplote okolia. Vlastnosti tohto koncentrátu boli skúšané predpísanými normami a sú uvedené V tabuľke 2, stĺpec 3.Zloženie koncentrátu na prípravu náplne do teplovýmenných systémov je uvedené V tabuľke l, V stĺpci označenom príklad 2.Koncentrát bol pripravený podobným spôsobom ako V príklade l, ale namiesto l,2-etándiolu sa použil l,2-propán SK 3988 Udiol. Vlastnosti tohto koncentrátu sú v tabuľke 2, v stĺpci 4.Náplň do teplovýmenných systémov bola pripravená z koncentrátu zloženia ako je uvedené v príklade 1. Koncentrát bol riedený destilovanou vodou na koncentráciu 33 obj. Bod kryštalizácie, t. j. bod pri ktorom sa začnú vylučovať kryštály v zmesi a zmes začína tuhnúť, bol - 20,5 °C.Náplň do teplovýmenných systémov bola pripravená z koncentrátu zloženia ako je uvedené v príklade 2. Koncentrát bol riedený destílovanouou vodou na koncentráciu 33 obj. Bod kryštalizácie tejto zmesi stanovený podľa nonny STN 66 8910 bol -15 °C.0,7 tanu dísodného Dvojsodná sol kyselin dekándioveMemá hmotnosť STN 65 0342 1121 1050 l( 1 m 3Alkalická rezerva v ASTM D 1121 ml 0,1 M HC Penivosť, 33 obj, v destilovanej vode objem peny, mll. Koncentrát na prípravu náplne do teplovýmenných systémov vyznačuj úci sa tým, že p 0 zostáva zKoncentrát na prípravu náplne teplovýmenných systémov pozostáva z a) 90,00 až 98,00 hmotn. 1,2-etándiolu a/alebo 1,2b) 0,1 až 1,0 hmotn. 50 vodného roztoku sodných solí benztriazolu a/alebo jeho derivátove) 0,5 až 1,5 hmotn. dvojsodnej solí alifatickej dikarboxylovej kyseliny spolyakylénoxidalkoxysilanu a/alebo sodná soľ dietylesteru-2-dietoxysilyletylfosfónovej kyseliny N,N-disalicy 1 idén-1,2-propándíamínu polydimetylsiloxânového oleja s priememou molekulovou hmotnosťou 5.103 až 1,510denatónium benzoátu organíckćho farbiva.2. Náplň do teplovýmenných systémov,vyznačujúca sa tým, že obsahuje od 20 do 60 obj. koncentrátu podľa nároku l a zvyšok tvorí voda.

MPK / Značky

MPK: C09K 5/10, C07C 31/20

Značky: náplň, koncentrát, systémov, teplovýmenných

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/3-u3988-koncentrat-a-napln-do-teplovymennych-systemov.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Koncentrát a náplň do teplovýmenných systémov</a>

Podobne patenty