Zariadenie na zabránenie tvorby nálepov

Číslo patentu: U 3848

Dátum: 07.07.2004

Autor: Nemšák Milan

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Číslo prihlášky 63-2004 Dátum podania prihlášky 15. 3. 2004Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru 12. 5. 2004Dátum podania prioritnej prihlášky Krajina alebo regionálna organizácia priorityVestník UPV SR č. 7/2004Dátum zápisu a spristupnenia úžitkového vzoru verejnosti 12. 5. 2004 Číslo pôvodnej prihláškyČíslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCTČíslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT(54) Názov Zariadenie na zabránenie tvorby nálepovTechnické riešenie sa týka zariadenia na zabránenie tvorby nálepov na stenách zásobníkov, žľabov a presypov.V zásobníkoch, žľaboch a presypoch, kde sa dopravujú a skladujú sypké alebo lepive látky, dochádza často k upchatiu. Závisí to od mnohých vplyvov, ako je veľkost a umiestnenie výstupného otvoru, sklon stien k výstupnému otvoru, drsnost stien, vlastností skladovanej a dopravovanej látky. Upchatiu sa predchádza umiestnením vibrátorov na stenách, avšak tie spôsobujú poruchy na konštrukcii zásobníkov, žľabov a presypov. Používajú sa aj pneumatické delá, ktoré však úplne neodstránia možnost tvorby nálepu tam, kde dýza nezasahuje, alcbo neústi. Napriek tomu dochádza k upchatiam, ktoré je potrebné odstrániť ručne pomocou krompáčov, tyčí a podobne. .le to práca fyzicky namáhavá a veľmi nebezpečná Prestoje spôsobené upchatiami môžu predstavovať značné finančné škody.Uvedené nedostatky odstraňuje zariadenie na zabránenie tvorby nálepov na vnútomých stranách stien v zásobníkoch, žľaboch a presypoch, kde sa skladujú alebo prepravujú sypké alebo lcpivć látky, ktorého podstata spočíva v tom, že na vnútomej strane steny alebo viacerých stien sú umiestnené rovnobežne so stenou tyče, ktore vykonávajú pohyb. Pohyb môže byt ľubovoľný, najvýhodnejší je malý kývavý rotačný pohyb. Tyče môžu byt umiestnené vodorovné, horizontálne, aj v ľubovoľnom inom smere, ako je to najvýhodnejšie z hľadiska pohonu. Pri zlomoch stien sa môže použit viacej sústav delených tyčí. Tyče môžu mat ľubovoľný prierez, najvýhodnejší je kruhový tvar. Vedľajšou výhodou riešenia je možnost zväčšenia odklonu stien zásobníkov, žľabov a presypov od kolmíce. Zariadenie je tiché, neničí otrasmi konštrukciu zásobníka, žľabu alebopresypu, Prehľad obrázkov na ýkreseObr. l zobrazuje jedno z možných usporiadaní tyčí v zásobníku, obr. 2 ukazuje umiestnenie tyčí v žľabe.Zariadenie (obr. l) pozostáva z tyčí 1 s pohonom 2. Ty če l sú umiestnené rovnobežne so stenou 3 zásobníka. Tyče l vykonávajú pohyb a tým zabraňujú tvorbe hrubých nálepov zo skladovanej alebo prepravovanej latky 4 na priľahlej stene 3. Zariadenie je možné využít všade tam, kde sa tvoria nálepy na stenách, ktoré zabraňujú postupu materiálu 0 kolo týchto stien. Zariadenie na zabránenie tvorby nálepov umožňuje zlepšenie vlastností doterajších konštrukcií zásobníkov, žľabov a presypov, ale tým, že umožňuje zväčšiť odklon stien od kolmicc pri zachovaní presypových vlastností, môže to zmenit zásadne aj konštrukciu, rozmery, spôsoby usporiadania zásobníkov, žľabov a presypov.Zariadenie na zabránenie tvorby nálepov v Zásobníkoch, žľaboch a presypoch, kde sa skladujú alebo prepra Vujú sypké alebo lepívé látky, vyznačujúce sa tým, že aspoň na jednej stene (3) zásobníka, žľabu alebo presypu sú umiestnené pohyblivé tyče (l) na pohyb prepravovanej alebo skladovanej latky (4) v okolí steny (3).

MPK / Značky

MPK: B65G 3/00

Značky: tvorby, zabránenie, nálepov, zariadenie

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/3-u3848-zariadenie-na-zabranenie-tvorby-nalepov.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zariadenie na zabránenie tvorby nálepov</a>

Podobne patenty