Zariadenie na výrobu elektrickej energie a tepla

Číslo patentu: U 3825

Dátum: 08.06.2004

Autor: Sokol Ján

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Dátum podania prihlášky 28. 1. 2004 Dátum nadobudnutiaúčinkov úžitkového vzoru 15. 4. 2004 Číslo prioritnej prihláškyDátum podania prioritnej prihlášky Krajina alebo regionálnaDátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru 8. 6. 2004 Vestník UPV SR č. 6/2004Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti 15. 4. 2004 Číslo pôvodnej prihláškyČíslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCTČíslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCTZariadenie na výrobu elektrickej energie a teplaTechnické riešenie sa týka zariadenia na výrobu ekologicky čistej elektrickej energie a tepla založeného na princípe využitia odpadného tepla v paroplynovom cykle.V súčasnosti sa elektrická energia a teplo vyrába v kotloch na pevné palivo. Para vyrobená v kotloch prechádza cez vysokotlakový rozdeľovač do protitlakovej turbíny,v ktorej sa počas vykurovacieho obdobia vyrába elektrická energia maximálnej hodnoty 4 MWe. Z protitlakovej turbíny vystupuje para s tlakom 0,6 MPa a teplote 220 °C do redukčnej stanice, v ktorej sa redukuje teplota na 220 °C pri udržiavaní uvedenej hodnoty tlaku. Z redukčnej stanice je para odvádzaná do nízkotlakového rozdeľovača a za neho cez párové rozvody k spotrebiteľovi.Protitlaková pamá turbína je počas nevykurovacieho obdobia vyradená z prevádzky a para vyrobená v kotloch prechádza cez vysokotlakový rozdeľovač do redukčnej stanice, v ktorej sa redukuje tlak z 3,8 MPa na 0,6 MPa a teplota zo 440 °C na 200 °C. Z redukčnej stanice para prechádza do nízkotlakovćho rozdeľovača a z neho cez párove rozvody k spotrebiteľovi.Nevýhodou terajšieho zariadenia je jeho nízka účinnosť, neumožňuje využít vysokú teplotu spalín unikajúcich do ovzdušia, pričom unikajúce spaliny obsahujú škodlivé plyny znečisťujúce ovzdušie.Uvedené nedostatky odstraňuje zariadenie podľa tohto riešenia, ktorého podstata spočíva v tom, že pozostáva zo spalínového kotla, v ktorom sa vyrába vysokotlaková para a nizkotlaková para. Vo výmenníku tepla sa nízkotlaková para použije na výrobu horúcej vody na vykurovanie bytov odberateľov. Zariadenie podľa tohto riešenia je jednoblokové alebo dvojblokové. Pri jednoblokovom zariadení je v systéme zaradený plynový kotol, ktorý v prípade poruchy nahrádza spalinový kotol. Dvojblokove zariadenie pozostáva z dvoch spalinových kotlov, ktore sa v prípade poruchy navzájom nahrádzajú.Výhodou tohto zariadenia je zvýšenie jeho účinnosti využitím odpadového tepla a zníženie strát v rozvode horúcej vody oproti horúcej pare.Ekonomická výhoda zariadenia podľa tohto riešenia spočíva v úspore nákladov na výrobu tepla znížením spotreby spaľovaného materiálu.Z ekologického hľadiska zariadenie podstatne znižuje obsah škodlivých látok v spalinách odchádzajúcich do ovzdušia. Zlúčeniny CO a CO sa do ovzdušia v spalinách nedostávaj ú, pretože sú zužitkované pri výrobe odpadového teplaPrehľad obrázkov na výkrese Technické riešenie je bližšie vysvetlené pomocou obr.č. l, na ktoromje znázomené jednoblokové zariadenie a na obr. č. 2 dvojblokove zariadenie podľa tohto riešenia.Príklady uskutočnenia technického riešeniaObrázok č. l zná/orňujejednoblokové zariadenie, ktoré pozostáva zo spalinovćho kotla l.Obrázok č. 2 znázorňuje dvojblokove zariadenie pozostávajúca z dvoch paralelne zaradených spalinových kotlov l, ktore sú pripojene k výmenníku tepla 2.l. Zariadenie na výrobu elektrickej energie a tepla, pozostávajúce najmenej z jednej spaľovacej turbiny napojenej na energetickú siet a najmenej najeden spalinový kotol a z pamej kondenzačnej turbíny, v y z n a č u j ú c e s a tý m , že k spalinovému kotlu (l)je zaradený plynový kotol (2) a výmenník tepla (3).

MPK / Značky

MPK: F24D 9/02, F01K 17/02, F22B 33/14, F22B 33/12

Značky: energie, zariadenie, elektrickej, tepla, výrobu

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/3-u3825-zariadenie-na-vyrobu-elektrickej-energie-a-tepla.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zariadenie na výrobu elektrickej energie a tepla</a>

Podobne patenty