Prísada do hnojiva s obsahom organického dusíka

Číslo patentu: U 3818

Dátum: 08.06.2004

Autori: Kocák Jaroslav, Szöke Štefan, Vysoký Róbert

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKYČíslo prihlášky 3222003 Dátum podania prihlášky 12. 12. 2003Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru 5. 4. 2004Dátum podania prioritnej prihlášky Krajina alebo regionálna organizácia priorityDátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru 8. 6. 2004 Vesmík UPV SR č. 6/2004úžitkového vzoru verejnosti 5. 4. 2004 Číslo pôvodnej prihláškyČíslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCTČíslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCTPrísada do hnojiva s obsahom organického dusíkaTechnické riešenie sa týka prísady do hnojiva s obsahom organického dusíka na výrobu granulovaného alebo tekutého hnojiva na báze upravenej rohovíny, pričom jej hlavnou zložkou sú bielkovinove zlúčeniny, z ktorých uvoľnený dusík môžu rastliny využít ako živinu.Z hľadiska výživy rastlín je najdôležitejší obsah dusíka v pôde, aj napriek tomu, že pozitívny vplyv má tiež prítomnost fosforu a síry. Pretože je V pôde organicky viazaný, uvoľňuje sa postupne. Rozkladom albuminoidných látok sa mení najprv na amoniakálnu (NHJ a ďalšou oxidáciou až na dusičnanovú formu (N 03).Dosiaľ vyrábané hnojivá majú zvyčajne nízky obsah živín. Pritomný dusík je v nitrátovej forme, v menšej miere v amónnej. Pri mimokoreňovcj aplikácii amidický dusík pôsobí menej nekrotieky na tkanivo rastlín. V kombinácii s inými formami dusíka umožňuje lepšiu využiteľnost tejto živiny rastlinami.Ďalej je známy postup na výrobu kompostu s vysokým obsahom organických látok so stimulačným a altemativnyrn melioračným účinkom s použitím prísady obsahujúcej keratín a s použitím prasačieho hnoja podľa maďarského vynálezu, patent č. 205 336 A. Postup výroby spočíva v tom, že tekutý prasačí hnoj sa fázovým delením oddeli na tuhú a tekutú čast. Tuhá časť sa zmieša s látkami obsahujúcimi keratín (srsť, rohovina). Takto vzniknutý základný materiál obsahuje 5 - 50 keratínovej látky. Základný materiál sa zmieša s 2 - 8 haseným vápnom, 5 - 10 alginitom, 5 - 10 riolit-tufa a 10 - 20 rašeliny. Ziskaná zmes, berúc do úvahy celkovú jej hmotnosť, sa po pridaní 10 keratínovej prísady ďalej homogenizuje. Takto dobre premiešaný kompost sa potom hrobľuje. Vlhkosť hroble na 65 - 80 sa zabezpečí pomocou tekutiny, ktorá obsahuje 5 - 20 rozpusteného keratínu. Hrobľa sa po uplynutí l - 2 mesiacov premiešava.Podľa maďarského vynálezu, č. patentu 205 739 A, je známa základná hmota pre pomaly sa odbúravacie biohnojivo obohatené stopovými prvkami a s vysokým obsahom organických látok použitím keratinu. Postup výroby tejto zmesi je nasledovný. Látky obsahujúce keratín sa zmiešajú s haseným vápnom. V autokláve, za stáleho miešania, sa podrobia tepelnému spracovaniu za súčasnej tlakovej zmeny. Horúca masa sa preñltruje a plní sa do zásobníkov. Takto získaná hmota pre biohnojivo sa podľa potreby dopĺňa stopovými prvkami.Uvedené hnojivá s prísadami keratínu sú technologicky náročné, zdíhavé a vyžadujú si aj určitý čas pred jeho aplikáciou a zároveň tepelné spracovanie zvyšuje náklady na jeho prípravu.Uvedené nevýhody do značnej miery odstraňuje technické riešenie, ktorým je prísada do hnojiva s obsahom organického dusíka, ktorá pozostáva zo zmesí neupravených alebo do granúl upravených rohov a kopýt hovädzieho dobytka s obsahom vlhkosti do 12 percent hmotn. a s obsahom do 18 hmotn. organicky viazaného dusíka bielkovinovćho charakteru, pričom veľkost granúl upravených rohov a kopýt hovädzieho dobytkaje od O do 12 mm.Pomocou prísady do hnojiva s obsahom organického dusíka na výrobu granulovaného alebo tekutého hnojiva na báze upravenej rohovíny podľa technického riešenia je možné menit obsah dusíka v pôdach podľa pôdnych analýz, podľa chemického rozboru pôd, podľa jednotlivých druhov rastlín, krov a stromov. Ekologický priaznivá forma dusíka zabraňuje nahromadeniu zdraviu škodlivých dusičnanov V rastlinách a zamedzuje znečisťovaniu spodných vôd nežiaducimi dusičnanmi. Výrazne ekologický Charakterje hlavnou výhodou tejto prísady do rôznych druhov vyrábaných organo-dusíkatých alebo organo-minerálnych hnojív.Vplyvom postupného uvoľňovania dusíka z pridanej prísady do hnojiva s obsahom organického dusíka do pôdy je pri jej použití zaručené jeho pôsobenie počas celého vegetačného obdobia. Prísady tým zvyšujú biologickú účinnost pôdy. Prísady do hnojiva s obsahom organického dusíka na báze upravenej rohovíny podľa technického riešenia možno použit tiež ako dusíkatý komponent do kompostu.Najvhodnejšie je jeho použitie jednorazovo pred siatím alebo sadením, čím sa zníži prácnost a náklady na hnojenie. Živiny sú uvoľňované podľa potrieb rastlín. Pri použití prísady do hnojiva s obsahom organickćho dusíka podľa technického riešenia dochádza k harmonickejšiemu príjmu živín, ale aj k zvyšovaniu biologickej činnosti pôdy, čo znamená, že dochádza k zamedzeniu tzv. Iuxusnému konzumu živín a k ochrane životného prostredia pred hromadením dusičnanov.Použitie prísad do hnojiva s obsahom organického dusíka na výrobu granulovaného alebo tekutého organo-dusíkatćho alebo organo-minerálneho hnojiva je technologicky jednoduché, nenáročné a nevyžaduje žiaden potrebný technologický čas pred jeho aplikáciou a zároveň spôsob výroby prísady do hnojiva s obsahom organického dusíka je možné vykonať bez tepelného spracovania, čím sa znižujú náklady najeho prípravu.Príklady uskutočnenia technického riešeniaPrísadu do hnojiva s obsahom organického dusíka tvoria rohy a kopytá z hovädzieho dobytka. Rohy a kopytá z hovädzieho dobytka sa vyvaria pri teplote vyššej ako 200 °C a vysušia na maximálny obsah vlhkosti do 12 percent hmotn.Vysušcné rohy a kopytá sa pomocou napríklad drviaceho zariadenia upravujú na granulát s veľkosťou maximálne 12 mm. Takto vzniknutá prísada v granulovanej podobe tvorí zdroj organieky viazaného dusíka bielkovinového charakteru s obsahom dusíka do 18 hmotn., ktoráje pridávaná v priebehu technologického procesu výroby do organo-dusíkatých alebo orgáne-minerálnych hnojív, prípadne do iných hnojív a to v rôznych pomeroch s ďalšími prísadami a primesami pre výživu a rast rastlín, krov a stromov.Prísadu do hnojiva s obsahom organického dusíka,podľa technického riešenia, tvoria rohy a kopytá z hovädzieho dobytka. Rohy a kopytá z hovädzieho dobytka sú upravené, napríklad drvenim, lámaním, mletím na granuly veľkosti od 0 do 12 mm alebo sa neupravia. Upravené alebo neupravené rohy a kopytá z hovädzieho dobytka o hmotnosti napríklad 100 kg sa nasypú do technologickej nádoby. Do rohovíny alebo granulátu, uloženého v technologickej nádoba, ktorá slúži ako reaktor, sa pridaná 100percentný hydroxid draselný (KOH) v pomere min. 1 2 ku spracovávanému množstvu granulátu alebo nespracovanej rohoviny. Obsah technologickej nádoby sa zaleje 200 I vody. Granulát sa v lúhovom kúpeli mieša, aby došlo k rýchlejšiemu a homogénnemu rozpusteniu rohoviny. Čas rozpustenia hutnej hmoty sa môže skrátiť jej zohriatím. Po rozpustení rohoviny v lúhovom kúpeli sa hydroxyd draselný (KOH) neutralizuje pridaním 50-tich litrov 85 percentnej kyseliny fosforečnej. Po skončení neutralizácie sa odoberie vzorka chemického roztoku. Pri chladnutí roztoku sa pri teplote 200 °C zisťuje jeho pH. Po zistení chemického zloženia a pH roztoku sa podľa potreby môže roztok obohatiť o ďalšie živiny ako napríklad N 03, Mg, Fe, Co, B,Mn, Mo, Zn, Cu a pod. Nakoniec sa roztok zaleje do 1000 litrov vodou (HZO). Takto vytvorená tekutá prísada tvorí organický základ pre jeho ďalšie použitie.Pridávanie jednotlivých živín do tekutej prísady sa vykonáva podľa druhu rastlín a drevín alebo podľa obsahu a zloženia pôdy, pre ktorú má byt určená.Prísadu do hnojiva s obsahom organického dusíka podľa technického riešenia, je možné použit v chemickom, agrochemickom priemysle pri výrobe všetkých druhov organo-dusíkatých alebo organo-minerálnych hnojív, ako aj všade tam, kde je potrebné obohatit pôdu organicky viazaným dusikom.Prísady do hnojiva s obsahom organickćho dusíka sú vhodné aj pre Záhradkárstvo, Záhradníctvo ako aj na poľnohospodárske, pôdohospodárske a lesnícke účely. Použitie prísady oživuje mikroflóru a zlepšuje vlastnosti pôd s nízkym obsahom humusu.l. Prísada do hnojiva s obsahom organickćho dusíka,vyznačujúca sa tým,žepozostávazozmesi neupravených alebo do granúl upravených rohov a kopýt hovädzieho dobytka s obsahom vlhkosti do 12 percent hmom. a s obsahom do 18 percent hmom. organícky viazaného dusíka bielkovinového charakteru.2. Prísadapodľa nároku l, v y z n a č uj ú c a s a t ý m , že veľkost granúl upravených rohov a kopýt hovädzieho dobytka je do 12 mm.

MPK / Značky

MPK: C05F 1/00

Značky: dusíka, obsahom, hnojiva, prísada, organického

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/3-u3818-prisada-do-hnojiva-s-obsahom-organickeho-dusika.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Prísada do hnojiva s obsahom organického dusíka</a>

Podobne patenty