Autonómna monitorovacia stanica meteorologických parametrov a námrazy

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKYČíslo prihlášky 96-2003 Dátum podania prihlášky 22. 4. 2003Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru 16. 2. 2004Dátum podania prioritnej prihlášky Krajina alebo regionálna organizácia priorityVestník UPV SR č. 4/2004Dátum zápisu a spristupnenia úžitkového vzoru verejnosti 16. 2. 2004 Číslo pôvodnej prihláškyČíslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCTČíslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT(54) Názov Autonómna monitorovací stanica meteorologických parametrov a námrazyMonitorovacia stanica námrazy patrí do oblasti zvýšenia spoľahlivosti prevádzky energetickej sústavy V dôsledku prevencie porúch resp. havárií na vzdušných vedeniach energetickej sústavy následkom námrazy.Podľa nám dostupných informácií nie sú nám známe žiadne riešenia slúžiace na monitorovanie meteorologických parametrov a námrazy na vzdušných vedeniach energetickej sústavy s možnosťou predikcie vytvorenia nebezpečnej námrazy.Tieto nedostatky do značnej miery odstraňuje navrhovana autonómna monitorovacia stanica meteorologických parametrov, ktorá pozostáva zo základnej riadiacej jednotky s mikroprocesorom prepojenej s komunikačnou jednotkou. snimacou jednotkou, blokom napájania, snímačmi vlhkosti a snimačmi teploty. čo umožňuje kontinuálne sledovať vznik námrazy na vzdušných vedcniach a konštrukciách. V mieste inštalácie meria a vyhodnocuje základné klimatické podmienky, ktore vplývajú na tvorbu námrazy. Jedná sa hlavne o teplotu okolitého vzduchu, teplotu samotného vodiča alebo konštrukcie a vlhkosť vzduchu. V prípade, ak je autonómna monitorovacia stanica podľa technického riešenia inštalovaná na vodiči je meraný naklon a rotácia vodiča. Tiež umožňuje vyhotoviť fotogratiu a tú prostredníctvom komerčnej mobilnej telefónnej siete preniesť na požadované miesto.Autonómna monitorovacia stanica podľa technického riešenia obsahuje mikropočítač, ktorý v pravidelných časových intervaloch meria jednotlivé parametre a v prípade splnenia podmienok na vznik námrazy pošle krátku textovú správu , v ktorej sú kvantífikované namerané hodnoty. Na základe týchto skutočnosti sa môže zodpovedný pracovník rozhodnúť, či si vyžiada kontrolnú snímku.Krátku textovú spravu s potrebnými údajmi si môže vyžiadať dispečer kedykoľvek aj v pripade. že nie sú splnené podmienky pre námrazu. Takýmto spôsobom možno preveriť správnu funkciu systému.V prípade, ak sa autonómnna monitorovacia stanica podľa technického riešenia umiestni na uzemňovacom lane,alebo na konštrukcii je napájanie celej elektroniky zabezpečené z vlastného akumulátora, ktorý však musi byť dobijaný. Ak nie je k dispozícii elektrická energia z verejnej siete na dobíjanie akumulátora, využíva sa energia zo slnečných kolektorov, alebo malej veternej elektrárne. V prípade umiestnenia na fázovom vodiči vn alebo vvn vedenia sa na dobijanie akumulátorov využíva energia prevádzkového prúdu tečúceho vodičom pomocou indukčnej väzby.Autonómna monitorovacia stanica podľa technického riešenia pracuje vo veľmi náročných klimatických a prevádzkových podmienkach, čomu je prispôsobené aj jej konštrukčné riešenie. Kvôli zabezpečeniu funkčnosti zariadenia aj pri veľmi nízkych tcplotách, je vnútomá časť zariadenia vyhrievaná na teplotu cca. 3 až 5 ° C.Prehľad obrázkov na výkresochTechnicke riešenie je bližšie objasnené pomocou obr. l,ktorý znázorňuje blokovú schému zapojenia podľa technického riešenia.Zapojenie podľa obr. l pozostáva zo základnej riadiacej jednotky 1 s mikroprocesorom . ktoráje prepojená s komunikačnoujednotkou 2, snímacoujednotkou 3, blokom 4 napájania, snímačom 5 vlhkosti, snímačmi 6 a 7 teploty a akcelerometrom 8.Zapojenie podľa technického riešenia je určené na monitorovanie základných meteorologických parametrov. na predikáciu možnosti tvorby námrazy, na meranie deformácii konštrukcií a na realizáciu snímok a prenos týchto dát na ľubovoľne miesto v dosahu komerčnej mobilnej telefónnej siete.l. Autonómna monitorovacia stanica meteorologických parametrov a námrazy. v y z n a č uj ú c a s a t ý m , že na základnú riadiacu jednotku (l) s mikroprocesorom je pripojená komunikačná jednotka (2). snímacia jednotka (3). snímač (5) vlhkosti, snímače (6) a (7) teploty a akcelerometer (8).2. Autonómna monitorovacia stanica meteorologických parametrov a námrazy, podľa nároku 1, v y z n a č u j ú c a s a t ý m , že je upevnená na vodiči vysokého napätia, alebo na uzemňovacom lane vedenia a ďalej obsahuje blok (4) napájania spojený s riadiacou jednotkou (l) s mikroproeesorom na napájanie indukčnou cestou priamo z vodiča.

MPK / Značky

MPK: G01W 1/02

Značky: stanica, monitorovacia, parametrov, meteorologických, námrazy, autonómna

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/3-u3803-autonomna-monitorovacia-stanica-meteorologickych-parametrov-a-namrazy.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Autonómna monitorovacia stanica meteorologických parametrov a námrazy</a>

Podobne patenty