Konzumná mineralizovaná voda

Číslo patentu: U 3721

Dátum: 03.02.2004

Autori: Zajcev Kirill, Prikhodko Evgeny, Zajcev Sergej

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKYDátum podania prihlášky 30. 10. 2003 Dátum nadobudnutiaúčinkov úžitkového vzoru 16. 12. 2003 Číslo prioritnej prihláškyDátum podania prioritnej prihlášky Krajina alebo regionálnaVestník UPV SR č. 2/2004úžitkového vzoru verejnosti 16. 12. 2003 Číslo pôvodnej prihláškyČíslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCTČíslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT(54) Názov Konzumná mineralizovaná vodaTechnické riešenie sa týka zloženia konzumnej mineralizovanej Vody určenej na konzumáciu obyvateľstva s následnými terapeutickými a liečebnýmí účinkami. Technicke riešenie patri do oblasti potravinárskeho priemyslu.Voda je najdôležitejšou živinou pre ľudský organizmus. Taktiež je nevyhnutná na odstraňovanie odpadových látok z organizmu. Pitím minerálnych vôd sa do organizmu dostávajú nerastné látky ako je najmä sodík, draslik, Vápnik,horčík, fosfor sira a chlór, ktoré sú nevyhnutne potrebné k zdravému životu. Tieto nerastné látky sú Vo vode prítomné v 0 forme anorganických solí. V súčasnosti je na trhu dostatok prírodných minerálnych druhov vôd, ktorých zloženie je dané vyvierajúcim prameňom. Majoritné zastúpenie minerálov potom určuje charakteristiku tej ktorej minerálnej vody. Napríklad Vápnik a horčík je V dostatočnom množstve zastúpený Vo vápenato - horečnatých minerálnych vodách - Baldovská, Salvator, Mitická. Výrazne vápenatou minerálnou vodou je napríklad Korunni a naopak výrazne horečnatými minerálnymi vodami je Zaječická horké, Rudolfov prameň.Nadmerná konzumácia jedného druhu minerálnej vody môže spôsobiť aj zdravotne ťažkosti tak isto, ako pitie tvrdej Vápenatej Vody, pretože Vápnik sa V organizme často viaže na tuky a tvorí nerozpustné a nevyužíteľné vápenaté mýdlo, ktoré zanáša organizmus. Pre organizmus je škodlivý aj chlór prijmaný pitím chlórom upravovanej pitnej vody.Vzhľadom na uvedené nedostatky súvisiace s pitím chlórovanej vody alebo pitím tvrdej vápenatej vody viedli k vzniku požiadavky na vytvorenie zloženia priemyselne Vyrábanej mineralizovanej vody, ktorej parametre by boli vyhovujúce na bežnú konzumáciu aj s prípadnými liečiteľskými účinkami. Výsledkom tohto úsilia je ďalej opisované technické riešenie konzumnej mineralizovanej vody V predloženom úžitkovom vzore.Uvedené nedostatky odstraňuje konzumná mineralizovaná voda s receptúrou podľa tohto technického riešenia,ktorej podstata spočíva V tom, že do destilovanej vody s tvrdosťou, ktorej pH 6,5 je vmiešaných 334 až 416 mg/l mineralizačných zložiek podľa nasledovného zastúpeniaZ hľadiska výroby je výhodné, ak mineralizačné zložky sú mechanické zmesi do výrobného procesu dodávané vo forme sulfátových zlúčenin.Mechanické zmesi mineralízačných zložiek sú do výrobného procesu dodávané vo fonne sulfátových zlúčenin,ktoré sa do Vodného destilátu postupne pridávajú pri nepretržitom procese miešania V priebehu 30 minút V kavitačnej vírivej miešačke.Výhody konzumnej mineralizovanej vody podľa technického riešenia sú zjavné z jej účinkov, ktorými sa prejavuje navonok pri jej požívaní. Predovšetkým sa eliminujúškodlivé účinky chlóru tým, že V nej nie je vôbec zastúpený. Ďalej konzumná míneralizovaná voda podľa technického riešenia neobsahuje vápnik, čím sa zabráni tvorbe vápenatého mydla, ktoré by zanášalo organizmus. Pritom bolo predpokladané, že Vápnik je V dostatočnej miere zastúpený V strave, takže jeho úroveň nie je potrebné zvyšovať pitím vápenatej minerálnej Vody.Podstatnú pozítívnu úlohu zohráva dostatočná pritomnosť draslika a sodíka čo je potrebné pre normálnu látkovú výmenu, pretože draslik sa javí katalyzátorom uhlíkovo bielkovinových procesov. Úloha sodíka sa výrazne preiavuje pri drasik-sodíkovej pumpe zabezpečujúcej vchod molekúl do buniek cez ich membrány.Napokon dôležitú úlohu zohráva aj horčík zúčastňujúci sa na procesoch ferrnentácie pri syntézach bielkovín.Konzumná bezvápenatá mineralizovaná voda sa vyznačuje liečivými účinkami. Užívanie tejto vody V priebehu 1 až 3 mesiacov spôsobi rozpustenie a vyplaveníe žlčníkových a ľadvinových kameňov, znižuje sa arteriálny tlak,vyplavujú sa soli z kĺbov a V konečnom dôsledku aj škodlivé látky z organizmu.Príklady uskutočnenia technického riešeniaRozumie sa, že jednotlivé uskutočnenia technického riešenia sú predstavované pre ilustráciu a nie ako obmedzenia technických riešení. Odbomíci znali stavom techniky nájdu alebo budú schopní zistiť s použitím nie viac ako rutinného experimentovania mnoho ekvivalentov k špecifickým uskutočneniam technického riešenia, ktore tu budú špeciálne opísané. Aj takéto ekvivalenty budú obsiahnuté V rozsahu nasledujúcich nárokov na ochranu. Pre odbomikov znalých stavom techniky nemôže robiť problém určenie optimálnej receptúry a Vhodná voľba aktívnych zložiek a ich nosičov, preto tieto znaky neboli detailne riešené.V tomto príklade konkrétneho uskutočnenia technickeho riešenia je opisaná optimálna receptúra na zloženie konzumnej mineralizovanej vody podľa technického riešenia. Základnou zložkou konzumnej mineralizovanej vody je destilovaná voda s tvrdosťou pH 6,5 do ktorej je vmiešaných 375 mg/l mineralizačných zložiek podľa nasledovného zastúpeniaMineralizačné zložky sú mechanické zmesi do výrobného procesu dodávané vo forme sulfátových zlúčenin ako je K 250 i, MgSO 4, NaSO 4, ktoré sa do vodného destilátu postupne pridávajú pri nepretržitom procese miešania V priebehu 30 minút V kavitačnej vírivej miešačke, čím dôjde k dôkladnemu premiešaniu zložiek.V ďalšom variantnom uskutočnení je možné použiť aj deionizovanú vodu.Konzumná mineralizovaná voda podľa technického riešenia nachádza uplatnenie Všeobecne V potravinárstve.I. Konzumná mineralizovaná voda, v y z n a č u j ú c a s a tý m , že v destilovanej vode s pH 6,5 je obsiahnutá mineralizácia 334 až 416 mg/l zložiek2, Konzumná mineralizovaná voda podľa nároku 1,vyznačujúca sa tým, že mineralizačné zložky sú mechanické zmesi vo forme sulfátových zlúčenín.

MPK / Značky

MPK: A23L 2/52, A23L 2/38, A23L 2/00

Značky: mineralizovaná, konzumná

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/3-u3721-konzumna-mineralizovana-voda.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Konzumná mineralizovaná voda</a>

Podobne patenty