Ochranný podkladový krúžok z PVC

Číslo patentu: U 3720

Dátum: 03.02.2004

Autor: Gramata Stanislav

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKYČíslo prihlášky 263-2003 Dátum podania prihlášky 29. 10. 2003Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru 16. 12. 2003Dátum podania prioritnej prihlášky Krajina alebo regionálna organizácia priorityDátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru 3. 2. 2004 Vestník UPV SR č. 2/2004úžitkového vzoru verejnosti 16. 12. 2003 Číslo pôvodnej prihláškyČíslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCTČíslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCTOchranný podkladový krúžok z PVCTechnicke riešenie sa týka využitia ochranného podkladového krúžka z PVC na viazanie pásových alebo tyčových výrobkov vytvárajúcich po zviazaní stoh kruhového priereZU.Ochranný podkladový krúžok z PVC nám umožňuje zviazať dané výrobky bez ich povrchového poškodenia.Doposiaľ sa pri viazaní pod viazaciu pásku vkladali bud drevene alebo papierové podložky, často nevyhovujúce danému účelu, lebo boli málo pružné a tak dochádzalo k ich trvalému poškodeniu a následne i k poškodeniu zväzovaných výrobkov. Ďalším nedostatkom týchto podložiek bolo, že viazacia páska z nich skĺzavala a ťažko sa s ňou manipulovalo. Uvedené nedostatky do značnej miery odstraňuje ochranný podkladový krúžok z PVC, ktorý svojimi konštrukčnými vlastnosťami umožňuje jednak ľahšiu manipuláciu s viazacou páskou a zároveň chráni zväzovane výrobky.Podstata technického riešenia spočíva v tom, že ochranný podkladový krúžok z PVC má tvar medzidružia s dvoma protiľahlými vystuženými vybraniami na vrchnej strane, ktoré slúžia na vedenie a uloženie viazacej pásky o samotný plast, ale i kruhový tvar zabezpečujúci dodatočnú tuhosť, ale i pružnosť ochranného podkladovćho krúžku čo spolu s protiľahlými vystuženými vybraniami v jeho osi zabezpečuje dostatočnú ochranu zvazovaných výrobkov.Prehľad obrázkov na výkresochTechnické riešenie ochranného podkladového krúžku z PVC je zrejmejšie z výkresu, na ktorom obr. 1 znázorňuje v štyroch podkladoch nakreslený ochranný podkladový krúžok z PVC tak aby bola ukázanájeho funkčnosť.Príklady uskutočnenia technického riešeniaOchranný podkladový krúžok z PVC (na obr. l) má tvar odľahčenćho medzikmžia 1 s dvoma protiľahlýmí vybraniami 2 umiestnenými V osi medzikružia na jeho vrchnej strane vybrania 2 sú kvôli vyššej pružnosti vybavené na opačnej strane rebrovitými výstuhami 3. Funkcia ochranného podkladového krúžku z PVC je zrejmá z obr. l. Ak chceme zviazať viazacou páskou pásové alebo tyčové výrobky použijeme podľa potreby niekoľko ochranných podkladových krúžkov z PVC, ktoré postupne rozmiestnime po obvode zväzovaných výrobkov. Viazacia páska nám dosadne do vybraní 2 s rebrovitými výstuhami 3 na jednotlivých ochranných podkladových krúžkoch a pri sťahovaní ich pritlačí k povrchu zväzovaných výrobkov, ten( že páska sa nedotýka ich povrchu.l. Ochranný podkladový krúžok z PVC, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že je tvorený kruhovým medzi kružím (l), vybavením na svojej vrchnej strane dvoma vybraniami (2) umiestnenými v jeho osi a vystuženými na spodnej strane rebrovitými výstuhami (3).

MPK / Značky

MPK: B65B 27/10

Značky: krúžok, ochranný, podkladový

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/3-u3720-ochranny-podkladovy-kruzok-z-pvc.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Ochranný podkladový krúžok z PVC</a>

Podobne patenty