Kofeínový nápoj

Číslo patentu: U 3719

Dátum: 03.02.2004

Autori: Galčan Vilém, Tulej Pavel

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

(22) Dátum podania prihlášky 8. 10. 2003(24) Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzom 16. 12. 2003(32) Dátum podania prioritnej prihlášky(33) Krajina alebo regionálna ł organizácia priority URAD pRIEMYSELNÉHO (45) Dátum oznámenia o zápise VLASTNÍCTVA úžitkového vzoru 3. 2. 2004 SLOVENSKEJ REPUBLIKY Vestník UPV SR Č. 2/2004(47) Dátum zápisu a spristupnenia úžitkového vzoru verejnosti 16. 12. 2003(62) Číslo pôvodnej prihlášky V pripade vylúčenej prihlášky(67) Číslo pôvodnej prihlášky vynálezu v prípade odbočenia(86) Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT(87) Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCTTechnické riešenie sa týka oblasti potravín, a to kofeínoveho nápoja, určeného na doplnenie pitného režimu,hlavne ľudskému organizmu, zvlášť na jeho udržanie v bdelom stave.V súčasnosti sa na doplneniu pitného režimu na udržanie ľudského organizmu v bdelom stave, napríklad pri študujúcich a vôbec duševne pracujúcich, pri diaľkových vodičoch, pri zamestnancoch v niekoľkosmennej prevádzke,ale tiež pri spoločenstvách, ktore hodlajú tráviť celé noci zábavou, používa najčastejšie káva alebo nealkoholické nápoje typu Coca-coly, Pepsi-coly či Kofoly a pod. Nevýhodou kávy je predovšetkým skutočnosť, že pôsobí pomerne krátkodobo, a že nie je vhodná, hlavne s ohľadom na rôzne vedľajšie účinky, pre každého konzumenta. Okrem toho,časté pitie kávy vyvoláva postupne v celej rade jej priaznivcov nemalé zdravotné problémy v oblasti zažívacieho traktu. Uvedené nealkoholické nápoje a nápoje podobného charaktem zase obsahujú značné množstvo cukru, takže ich požívanie vo väčšom množstve podporuje vznik obezity,pričom navyše nie sú zásadne použiteľné pre diabetikov. Sú takisto známe rôzne riešenia farmaceutických kompozícii obsahujúcich kofeín, napríklad podľa zverejnenej prihlášky vynálezu číslo 1999-4660. Nevýhoda opisovaného riešenia a jemu podobných spočíva predovšetkým v ich špeciálnom určení a zameraní na osoby s jednoznačne špccifikovaným,spravidla prechodne patologickým stavom. To v zásade vylučuje ich plošnú a univerzálnu aplikáciu a nehodí sa ako bežný prostriedok doplňania tekutín pre živý organizmus a jeho udržiavanie v bdelom stave.Uvedené nevýhody odstraňuje kofeínový nápoj, obsahujúci pitnú tekutinu prírodnú alebo minerálnu čí upravenú alebo vyrobenú, podľa tohto technického riešenia, ktorého podstata spočíva V tom, že V 1000 ml pitnej vody, je rozpustené 10 mg až 500 mg prírodného, medicínsky čistého kofeínu.Pri kofeínovom nápoje vo výhodnom prevedení je pitná tekutina sýtená oxidom uhličitým, minimálne od 3,5 g C 02.Je tiež výhodné, aby kofeínový nápoj obsahoval 0,1 až 50,0 percent hmotnostných prírodnej ovocnej šťavy.V ďalšom výhodnom prevedení môže kofeínový nápoj obsahovať 0,005 až 10,0 percent hmotnostných kyseliny citrónovej a/alebo askorbovej.Je samozrejme takisto výhodné, aby kofeínový nápoj obsahoval od 0,5 do 10 hmotnostných percent korigencií.Je vhodné, aby kofeínový nápoj podľa tohto technického riešenia, stopovo obsahoval i 0,00000 l až 0,0002 hmotnostných percent chrómu.Je takisto účelné, aby kofeínový nápoj obsahoval do 30 mg prírodného vitamínu C.Pre možnosť využitia na výrobu kofeínového nápoja prírodnej tekutiny inak chemicky neošetrenej je výhodné,aby táto bola ošetrená ultraíialovým žiarením.Na zvýšenie širšieho spektra použitia je taktiež výhodné, aby kofeínový nápoj obsahoval 0,1 až 20 hmotnostných alkoholu.Nepominuteľnou výhodou kofeínového nápoja podľa technického riešenia je možné vidieť v jednoduchosti arýchlosti pri jeho príprave, ľahkej aplikácii vyhovujúcim individuálnej potrebe každého jednotlivého užívateľa. V neposlednej rade sa prejaví jeho výhoda v ľahkom a pri rozumnej konzumácii i zdraviu neškodlivom udržaní sa v bdelom stave a v eliminácii pocitu vyčerpanosti. Takisto nie je zanedbateľná výhodnosť jeho využitia ako zložky pridávanej do potravín alebo potravinových polotovarov,napríklad pri výrobe cukrárenských výrobkov, miešaných nápojov, sorbetov a podobne. Prítomnosť kofeínu, podporovaná stopovou účasťou chrómu, potom urýchľuje spaľovanie tukov a má pozitívny vplyv pri znižovaní obezity. Výhodné je možné tento nápoj vyrábať s použitím tak upravenej, ako i prírodnej alebo minerálnej tekutiny inak chemicky neošetrenej, ošetrenej ultrafialovým žiarením,ktoráje sýtená oxidom uhličitým C 02.Príklady uskutočnenia technického riešeniaTechnické riešenie bude bližšie objasnené pomocou konkrétnych príkladov kofeínových nápojov.Príklad l V 1000 ml upravenej pitnej tekutiny, napríklad vody je rozpustené 150 mg prírodného, medicínsky čistého kofeínu.V 1000 ml pitnej tekutiny, napríklad minerálnej vody,je rozpustené 100 mg prírodného, medicínsky čistého kofeínu, pričom tá je nasýtená oxidom uhličitým v množstve 4 g C 02.V 1000 ml pitnej tekutiny, napríklad 50 50 vody a 0 vocného džúsu, je rozpustené l 0 mg prírodného, medicínsky čistého kofeínu, pričom je nasýtená oxidom uhličitým v množstve 4 g C 02.V 1000 ml pitnej tekutiny, napríklad upravenej minerálnej pitnej vody je rozpustené l 0 mg prírodného, medicínsky čistého kofeínu, pričom je nasýtená oxidom uhličitým v množstve 4 g C 02 a obsahuje 5 g prírodnej ovocnej šťavy.V 1000 ml pitnej tekutiny, napríklad vody a vyrobeného ovocného extraktu v pomere 70 20 je rozpustené 20 mg prírodného, medicínsky čistého kofeínu, pričomje nasýtená oxidom uhličitým v množstve 4 g C 02, obsahuje 3 mg kyseliny citrónovej a/alebo askorbovej a l 0 hmotnostných alkoholu.V 1000 ml pitnej tekutiny, napríklad minerálnej pitnej vody je rozpustené 25 mg prírodného, medicínsky čistého kofeínu, pričom je nasýtená oxidom uhličitým v množstve 4 g C 02 a obsahuje 2 mg korigencií.V 1000 ml pitnej tekutiny, napríklad upravenej pitnej vody je rozpustené 250 mg prírodného, medicínsky čistého kofeínu, pričom je nasýtená oxidom uhličitým v množstve 4 g C 02, obsahuje 30 mg prírodného vitamínu C a stopovo obsahuje i 0,000 l mg chrómu.V 1000 ml pitnej tekutiny, napríklad prírodnej pitnej vody je rozpustené 250 mg prírodného, medicínsky čistého kofeínu. a že prírodná voda inak chemicky neošetrená, je ošetrená ultrafialovým žiarením.Kofeínový nápoj, okrem použitia na doplnenie pitného režimu ľudského organizmu, je možne tiež aplikovať pri zvieratách pri chovateľskej činnosti a takisto V rade oblastí potravinárskeho priemyslu a tiež i pri výrobe alkoholických nápojov.l. Kofeínový nápoj, obsahujúci pitnú tekutinu prírodnú alebo minerálnu či upravenú alebo vyrobenú, v y z n a č uj ú ci s a tý m , žev 1000 ml pitnej tekutiny.je rozpustene 10 až 500 mg prírodného, medicínsky čistého kofeínu.2. Kofeínový nápoj podľa nároku l, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že pitná tekutina je sýtená oxidom uhličitým, minimálne od 3,5 g C 02.3. Kofeínový nápoj podľa aspoň jedného z nároku l a 2, vyznačujúci sa tým, žeobsahuje 0,laž 50,0 percent hmotnostných prírodnej ovocnej šťavy.4. Kofeínový nápoj podľa jedného z nárokov l až 3,vyznačujúci sa tým, žeobsahuje 0,005 až 10,0 percent hmotnostných kyseliny citrónovej a/alebo askorbovej.5. Kofeínový nápoj podľa aspoň jedného z nárokov l až 4, vyznačujúci sa tým, žeobsahujeod l do 10 hmotnostných percent korigencií.6. Kofeínový nápoj podľa aspoň jedného z nárokov l až 5, vyznačuj úci sa tým, žestopovoobsahuje 0,00000 l až 0,0002 hmotnostných percent chrómu.7. Kofeínový nápoj podľa aspoň jedného z nárokov 1 až 3 a/alebo 6, vyznačujúci sa tým, že obsahuje do 30 mg prírodného vitamínu C.8. Kofeínový nápoj podľa niektorého z nárokov l až 7,vyznačujúci sa tým, žeprírodnátekutina inak chemicky neošetrená, je ošetrená ultrañalovým žiaremm.9. Kofeínový nápoj podľa niektorého z nárokov l až 8,vyznačuj úci sa tým, žeobsahuje 0,laž 20 hmotnostných alkoholu.

MPK / Značky

MPK: A23L 2/00, A23L 2/38

Značky: kofeínový, nápoj

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/3-u3719-kofeinovy-napoj.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Kofeínový nápoj</a>

Podobne patenty