Koncentrované hnojivo na báze elementárnej síry

Číslo patentu: U 3717

Dátum: 03.02.2004

Autori: Špelda Jozef, Klofáč Petr

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

(22) Dátum podania prihlášky 20. s. 2003 (13) Druh dokumentu U(24) Dátum nadobudnutia Ľlčinkov úžitkového vzoru 16. 12. 2003 (51) Im aj(31) Cislo prioritnej prihlášky 2002-13765(32) Dátum podania prioritnej prihlášky 18. 12. 2002 C 05 D 11/00(33) Krajina alebo regionálna C 0513 9/02 organizácia priority CZ ÚRAD PRIEMYSELNÉHO (45) Dátum oznámenia o záplse VLASTNÍCTVA úžitkového vzoru 3. 2. 2004 SLOVENSKEJ REPUBLIKY Vestník UPV SR č.1 2/2004(47) Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti 16. 12. 2003(62) Člslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky(67) Číslo pôvodnej prihlášky vynálezu v prípade odbočenia(86) Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT(87) Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT L L(54) Názov Koncentrovanć hnojivo na báze elementárnej síryTechnicke riešenie sa týka koncentrovaného hnojiva na báze elementárnej síry, určeného hlavne pre hnojenie rastlín na list a do pôdy a obsahuje elementárnu síru vo forme vodnej disperzie.Síra je už pomerne dlho známa ako makrobiologický prvok, ktorý je nevyhnutný pre správnu výživu rastlín. Je známe, že niektoré rastliny, napr. lúskaniny ju obsahujú v značnom množstve. Zdá sa však, že úloha síry, ako súčasti hnojív pre poľnohospodárstvo a ovocinárstvo, je stále pomerne nedocenená. To je zrejme príčinou, že v patentovej literatúre je sire ako hnojivovému prvku, pre porovnanie s inými makrobiologickými prvkami ako sú napr. dusík,draslik alebo fosfor, venovaná len minimálna pozornosť. Jej hnojivý účinok je pritom dosť výrazný, pričom sa síra navyše vyznačuje aj významným fungicidnym účinkom.Podstatná časť patentových prihlášok hnojív obsahujúcich síru, sa týka využitia kysličnika siričitého z dymových plynov, ktorý sa po oxidácii na kysličník sírový absorbuje na hydroxide vápenatom za tvorby síranu vápenatého, ktorý je ako sadra používaný predovšetkým v stavebníctve. Sadra je ale používaná aj k výrobe hnojív ako pomaly rozpustný zdroj síry a vápniku, ale hlavne ako stužovadlo a spojivo pri výrobe granulovaných hnojív na báze surovín, ktorých zdrojom sú poľnohospodárske a iné odpady.Ako priklad takéhoto použitia síranu vápenatého môžeme uviesť patentovú prihlášku W 0 9745382, ktorá opisuje spôsob výroby hnoj iva na báze dusičnanu vápenatého. Sadra alebo iné málo reaktivne sirany sa podľa tohto vynálezu miesi s taveninou hnojiva na báze dusičnanu vápenatého a po stuhnutí sa hmota melie na prášok, ktorýje v ďalšom kroku aglomerovaný do formy granulí. Inou patentovou prihláškou, v ktorej môže byť síran vápenatý použitý ako spojivo, je EP 0899007. Opísaný je taktiež spôsob výroby síru a horčík obsahujúcich granulovaných hnojív na báze síranu horečnatého reakciou odpadov zo spracovania magnezitu a pod. napriklad dolomitu, hydroxidu alebo uhličitanu horečnatého s kyselinou sírovou.Iným hnojivom s vysokým obsahom síry je hnojivo podľa patentovej prihlášky EP 0949221, ktoré obsahuje síru vo forme polythiokyselín alebo ich soli. Pokiaľ sa týka použitia elementárnej síry k výrobe hnojív, existuje iba patentová prihláška W 0 8911462 a jej ekvivalenty AU 8900224 a EP 0416018, v ktorých je však síra využitá len ako spojivo. Ako jedinú publikáciu o použití síry ako hnojiva na list možno uviest Úžitkový vzor č. 8920 Listové hnojivo na báze hydroxidu horečnatého, ktore môže. okrem hlavnej zložky - hydroxidu horečnatého, obsahovat aj určitý podiel práškovej síry.Podstata technického riešenia sa opiera o prakticke experimentálne poznatky, ktorými bolo dokázanć, že vo vode prakticky nerozpustná elementárna síra vo forme jemne mletých až koloidných častíc je resorbovaná hlavne listami rastlín, ktore ju využívajú pri stavbe svojich tkanív a syntéze špecifických zlúčenín s ochranným účinkom pre rastlinu.Hlavnou zložkou sírneho hnojiva podľa tohto riešenia je jemne mletá síra, alebo jemne prášková síra pripravená sublimáciou, tzv. símy kvet. Mletím alebo sublimáciou pri pravená jemne disperzná síra musí byt povrchovo upravená, aby sa zabránilo jej spekaniu. Hlavne pri vyšších koncentráciách môže byť časť síry nahradená niektorými siranmi niektorých kovov, napriklad síranom draselným, ktorý podobne ako močovina a ďalšie soli, pôsobí ako stekueujúci prostriedok disperzie síry vo vode. Hraničné koncentrácie disperzie síry vo vode, aby ešte tvorila polotekutú disperziu je 65 hmotn. Prídavkom solí, ktoré pôsobia v disperzii ako stekujúce činidlo a môžu byť súčasne zdrojom makrobiogénnych alebo stopových prvkov, je možne dosiahnuť až 70 -ný podiel síry V disperzii. Až 25 °/-ný podiel siry môže byt nahradený ekvivalentným množstvom síry dodanej ako síran sodný, síran draselný, síran herečnatý, síran železnatý, síran železitý, polysulíid sodný alebo polysulfid vápenatý.Okrem síry sú súčasťami hnojiva zlúčeniny dodávajúce rastlinám ďalšie makrobiogénne prvky dusík, fosfor, draslik, Vápnik, horčík a stopové prvky med, železo, bór, molybdén, mangán, kobalt a zinok. Funkciou emulgátorov,ktoré sú súčasťou hnojiva, je udržať stabilnú disperziu.Tenzidy sa do hnojiva dávkujú s cieľom zlepšiť priľnavosť vodnej disperzie na listoch rastliny.Vápnik sa do símeho hnojiva podľa tohto riešenia dodáva najlepšie vo forme hydroxidu vápenatého, chloridu vápenatého, prípadne súčasne s bórom ako bóritan dvojsodnovápenatý V množstve do l 0 CaO. Fosfor sa dávkuje najlepšie ako fosforečnan alebo ako zmesné suspenzne hnojivo, ktoré obsahuje 8 amoniakálneho dusiku a 24 hmotn. P 105. Celkové množstvo fosforu v hnojive môže dosiahnut až 20 hmotn. P 205. Dusík sa do zmesi dávkuje vo forme hnojiva NP 8-24 alebo močoviny a jeho obsah môže dosiahnuť až 10 hmotn. Draslik sa dávkuje najlepšie vo forme síranu, pripadne chloridu draselného v množstve do 18 KZO, horčík vo forme oxidu, hydroxidu alebo chloridu horečnatého v množstve do 15 hmotn., med vo forme síranu meďnatého, chloridu meďnatého, oxichloridu meďnatého alebo chelátu jednomocnej alebo dvojmocnej medi v množstve do 7 hmotn. medi. Železo sa výhodne dávkuje vo forme síranu v množstve do 7 hmotn. železa,kobalt vo forme síranu alebo chloridu v množstve do 7 hmotn. kobaltu, bór sa výhodne dávkuje vo forme tetraboritanu alebo oktaboritanu alkalickćho kovu alebo vo forme uvedeného bóritanu dvojsodnovápenatého v množstve do 22 hmotn. bóru, molybdén vo forme molybdénanu amónneho v množstve do 7 hmotn. molybdénu. Mangán a zinok najlepšie vo forme síranu, citranu, prípadne chelátov tiež v množstve do 7 hmotn. mangánu prípadne zinku. Ako tenzid je možné použiť napríklad prípravky až do 10 hmotn., ako emulgátory možno použit prípravky tiež až do 10 hmotn.Príklady uskutočnenia technického riešeniaUvedené príklady uvádzajú niektoré príkladné varianty prevedenia technického riešenia, ktoré však nemajú, z hľadiska rozsahu ochrany, žiadny obmedzujúci vplyv.Koncentrované hnojivo na báze elementárnej síry, ktore sa skladá z 2600 gjemne mletej elementárnej síry typu UN-1350, 386 g močoviny, 6,8 g tenzidu Spolapon, l g emulgátoru Emulgin a 646 g vody.Koncentrované hnojivo na báze elementárnej síry, zložené z 580 g jemne mletej elementárnej síry typu UN-1350,100 g chloridu vápenatého, 7 g tenzidu Alson, 0,8 g emulgátoru Luviskol l( 80 a 400 g vody.Koncentrované hnojivo na báze elementárnej síry, zložené z 320 gjemne mletej elementárnej síry typu UN-1350,180 g síranu horečnatćho heptahydrátu, 224,8 g hydroxidu horečnatého, 7,8 g tenzidu Slovasol a 646 g vody.Koncentrované hnojivo na báze elementárnej síry, zložené z 252,5 g jemne mletej elementárnej síry typu UN-1350, 631,2 g suspenzného hnojiva NP 8-24, 3,6 g tenzidu Spolapon a 121 g vody.Koncentrovanć hnojivo na báze elementárnej síry, zložené z 350 gjemne mletej elementárnej síry typu UN-1350,280 g močoviny, 180 g hydroxidu horečnatého, 100 g chloridu vápenatého, 65 g síranu zinočnatého heptahydrátu,38 g tetraboritanu sodnćho dekahydrátu, 7,8 g tenzidu Spolapon, 0,8 g emulgátora Emulgin M 8 a 207 g vody.Koncentrovanć hnojivo na báze elementárnej síry, zložené z 350 g jemne mletej elementámej síry typu UN-l 350,280 g močoviny, 180 g hydroxidu horečnatého, 100 g chloridu vápenatćho, 65 g síranu zínočnatćho heptahydrátu,28,7 g tetraborítanu sodného dekahydrátu, 7,8 g tenzidu Spolapon, 0,8 g emulgátora Emulginu M 8 a 207 g vody.Koncentrované hnojivo na báze elementárnej síry, zložené z 502 gjemne mletej elementárnej síry typu UN-1350,3,2 g tenzidu Alson, 1,8 g emulgátoru Luviskol K 80 a 493 g vody.Koncentrovanć hnojivo na báze elementámej síry typu UN-1350, zložené z 502 g jemne mletej elementámej síry typu UN-1350, 3,2 g tenzidu Alson, 1,8 g emulgátoru Luviskol K 80, 115 g síranu mangánatćho heptahydrátu a 378 g vody.Koncentrovanć hnojivo na báze elementámej síry, zložene z 550 g jemne mletej, elementárnej síry typu UN-1350, 3,2 g tenzidu Spolapon, 285 g síranu zinočnatého heptahydrátu a 162 g vody.Koncentrované hnojivo na báze elementárnej síry, zložené z 540 g jemne mletej elementárnej síry typu UN-1350,65 g síranu meďnatého pentahydrátu, 3,2 g tenzidu Slovasol a 392 g vody.Koncentrovane hnojivo na báze elementárnej síry, zložené z 260 g jemne mletej elementámej síry typu UN-1350,290 g močoviny, 11,2 g síranu tetraamonmeďnatćho pentahydrátu, 112 g síranu kobaltnatého heptahydrátu, 110,4 g hydroxidu horečnatého, 7,8 g tenzidu Slovasol a 229 g vo dy.Technicke riešenieje využíteľné pri priemyselnej výrobe hnojív na báze elementárnej síry, prípadne obohatených makrobiogćnnymi a stopovýmí prvkami, určených hlavne na hnojenie rastlín na list a do pôdy.l. Koncentrovane hnojivo na báze elementárnej síry,vyznačujúce sa tým,žeobsahujelaž 70 hmotn. jemne díspergovanej elementámej síry, najmenej jednu zlúčeninu vybratú zo skupiny zlúčenín makrobiogénnych prvkov dusíku, fosforu, draslíku, vápniku, horčíku a stopových prvkov medi, mangánu, zinku, železa, kobaltu,molybdćnu, bóru V celkovom množstve do 40 hmotn.,najmenej jeden tenzid a najmenej jeden emulgátor a vodu,ktorouje hnojivo doplnené do 100 hmotn.2. Koncentrovane hnojivo na báze elementámej síry,podľanárokuLvyznačujúce sa tým,žeaž 25 -ný podiel elementárnej síry je nahradený ekvivalentným množstvom síry vo forme síranu sodného alebo síranu draselného alebo síranu horečnatćho alebo síranu vàpenatého alebo síranu železnatého alebo síranu železitćho alebo polysulfidom sodným alebo polysulñdom vápenatým alebo zmesou uvedených síranov s polysulfídom sodným alebo polysulñdom vápenatým.3. Koncentrovane hnojivo na báze elementárnej síry,podľa nároku 1 alebo 2, vyznačuj úce sa t ý m ,že obsahuje až 0,001 až 10 hmotn. dusíka.4. Koncentrované hnojivo na báze elementárnej síry,podľanárokovlažlvyznačujúce sa tým,že obsahuje fosfor v koncentrácii 0,001 až 20 hmotn. oxidu fosforečného.5. Koncentrovane hnojivo na báze elementárnej síry,podľanároku l až 4,vyznačujúce sa tým,že zlúčeniny makrobiogénnych a stopových kovov sú prítomné v množstvách do 18 hmotn. oxidu draselneho, do 12 hmotn. Oxidu vápenatého, do 15 hmotn. oxidu horečnatého, do 7 hmotn. medi, do 7 hmotn. mangánu,do 7 hmotn. zinku, do 7 hmotn. železa, do 7 hmotn. kobaltu, do 7 hmotn. molybdénu, do 22 hmotn. bóru.6. Koncentrované hnojivo na báze elementámej síry,podľanàroku l ažívyznačujúce sa tým,že obsahuje 0,001 až 10,0 hmotn. emulgátoru.7. Koncentrované hnojivo na báze elementárnej síry,podľanároku 1 ažómyznačujúce sa tým,že obsahuje 0,001 až 10,0 hmotn. tenzidu.

MPK / Značky

MPK: C05D 9/02, C05D 11/00

Značky: báze, elementárnej, hnojivo, koncentrované, síry

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/3-u3717-koncentrovane-hnojivo-na-baze-elementarnej-siry.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Koncentrované hnojivo na báze elementárnej síry</a>

Podobne patenty