Odtučnená droga silyba mariánskeho a zariadenie na jej výrobu

Číslo patentu: U 3705

Dátum: 03.02.2004

Autori: Švehlík Zdeněk, Švehlík Pavel

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

(22) Dátum podania prihlášky 26. 6. 2003 (13) Druh dokumentu U(24) Dátum nadobudnutia učinkov úžitkového vzoru 8. 12. 2003 (51) Im aj(3 l) Cislo prioritnej prihlášky PUV 2003-14375(32) Dátum podania prioritnej prihlášky 20. 6. 2003 C 113 1/00(33) Krajina alebo regionálna organizácia priority CZ ÚRAD pRIEMYSELNÉHO (45) Dátum oznámenia o zápise VLASTNÍCTVA úžitkového VZOYUZ 3. 2. 2004 SLOVENSKEJ REPUBLIKY Vestník UPV SR Č. 2/2004(47) Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti 8. 12. 2003(62) Číslo pôvodnej prihlášky V prípade vylúčenej prihlášky(67) Číslo pôvodnej prihlášky vynálezu V prípade odbočenia(86) Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT(87) Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT(54) Názov Odtučnená droga silyba mariánskeho a zariadenie na jej výrobuTechnické riešenie sa týka odtučnenej drogy z plodu silyba mariánskeho- Cardui maríacýuctus, ktorá je surovinou pre následnú extrakciu substancíe- silymarínu v extraktore typu Carusel, a zariadenia na jej výrobu.Plody silyba mariánskeho obsahujú rad látok ílavanol-lignánovćho typu - súhmne označovaných ako flavolignány. Rastlínný druh silybum mariánske obsahuje rad chemovariet (odrôd) drogy-silyba mariánskeho.Súčasťou silyba sú tiež 2 chemovariety drogy-silyba mariánskehoa) silybum mariánske chemovarieta Silybín, b) silybum mariánske chemovarieta Silydianín.Plod silyba tvorí pri oboch variet podlhovasté nažky,mierne sploštené dĺžky 6 až 7 mm, šírky asi 3 mm, hrúbky l,5 až 2 mm, najširšie v tretine až polovici dĺžky. Na strane sediacej k terču kvetenstva majú nažky širokú jazvu, k protiľahlému koncu sa nažky pozvoľna zužujú a zaobľujú, na tejto strane je pod upou viditeľná malá jazva po mikropeľovom otvore, Povrch je hladký, mieme lesklý, farby žlto šedej až hnedo šedej.Z tejto suroviny je následne extrakčným spôsobom získavaná silymarinová substancia.Doterajšia predextrakčná úprava silybovej drogy spočíva V rozdrvení drogy ryhovanými valcami, ktorej výsledkom je surovina nerovnomerne rozdrvená, ktorá obsahuje menšie či väčšie častice bez vzájomne deñnovaného pomeru. Vlastná extrakcia z takto upravenej surovinyje doposiaľ možná len na batćriovom extraktore extrakčnou zmesou acetón-voda, kde je rozpúšťadla pretlačované pod tlakom v systéme extrakčných batérií z jedného článku do ďalšieho.Nežiaduca tuková frakcia cca v objeme 20 pôvodnej hmoty je kontaminovaná extrakčnými rozpúšťadlami a následne sa musí likvidovať spaľovaním.Jedná sa o málo produktívne zariadenie s pretržitou prevádzkou, lebo dochádza k jeho častému zanášaniu, a tým zníženiu účinnosti výťažku extrakcie. Pri likvidácii kontaminovaného tuku dochádza k strate rozpúšťadiel a tým k zaťaženiu životného prostredia.Na zvýšenie kapacity extrakcie boli doposiaľ uskutočnené určité úpravy. Spracovávaná dávka silybaje rozdelená na tri objemovo rovnaké diely. Prvý objemový diel je podrobený rezaniu na rezacích valcoch s následným vyosievaním najtučnejšej frakcie stredového epitelu, čím je zvýšená homogenita výsledného produktu. Zvyšné dva objemové diely silyba sú upravene lisovanim za studená. Vlastné extrakčne batérie sú plnené hmotou celej dávky s uvedeným rozdelením na diely, teda v objemovom pomere 1 2, čo má za následok postačujúce preextrahovanie drogy Ďalšie možnosti vylepšovania produktu sú však limitované, keďže nie je možné na tomto zariadení zvyšovať kapacitu extrakcie.Cestou na zvýšenie kapacity extrakcie sa ukázalo byť použitie nového typu kontinuálneho extraktora typu Carusel (extraktor kvapalina-pevná látka extrakčná kvapalina acetón-voda výrobca firma Schrader), pričom pre tento extraktor bola surovina silyba vyrobená pôvodným spôsobom absolútne nevyhovujúca. Dochádzalo k slabému pre tekaniu rozpúšťadla, upchávaniu zariadenia jemnými časticami, atď.Z tohto dôvodu vznikla potreba u vyššie uvedeného silyba pred jeho následnou extrakciou na kontinuálnom extraktore upraviť jeho častice, ako z hľadiska štruktúry, tak i z hľadiska obsahu tuku a vyvinúť pre túto úpravu príslušné zariadenie.Uvedené nedostatky do značnej miery odstraňuje odtučnená droga silyba mariánskeho obsahujúca obe chemovariety, t. j. silybum mariánske chemovarieta Silybín a silybum mariánske chemovarieta Silydianín, so zvýšenou koncentráciou účinnej látky podľa technického riešenia,pričom podstata spočíva v tom, že droga je zbavená stredového epitelu a následne upravená lisovaním do odtučnenej štruktúry vo forme nepravidelných šupín s priemerom do 50 mm a hrúbkou do 5 mm s narušenými bunečnými stenami, s obsahom účinnej látky od 3,5 až 5,0 hmotn. .Odtučnením sa rozumie narezanie plodu silyba na danú štniktúru medzi ryhovanými valcami a následným vyosiatím stredového epitelu, ktorý je nosičom podstatnej časti nežiaducej tukovej frakcie. Zvyšok tukovej frakcie v hmote je vytlačený lisovanim za studená na závitovkových lisoch.Dochádza tak k maximálnemu odtučneniu, pričom odtučnená droga obsahuje výhodne maximálne až 15 hmotn. tuku, výhodnejšie 8 až 10 hmotn. tuku, a k následnému skoncentrovaniu účinnej zložky flavolignánov,pričom zmes výhodne obsahuje 4,5 hmotn. tejto účinnej látky.Zmes ďalej obsahuje maximálne 8 prachových častic.Štruktúra vzniknutých nepravidelných šupín umožňuje voľne prepúšťanie (pretekanie) rozpúšťadla v extrakčnom kontinuálnom zariadeni typu Camsel, a tým vyextrahovanie účinnej látky v maximálnej miere.Predmetom úžitkového vzoruje aj zariadenie na výrobu odtučnenej drogy prejej následnú extrakciu podľa technického riešenia, ktorého podstata spočíva V tom, že zahrnuje odkamienkovač, ktorý zbavuje zmes anorganických prímesí, za ktorým nasledujú magnetické skrine, ktoré zbavujú hmotu kovových častíc, za ktorými je usporiadaná rezacia stolica zahmujúca dvojicu poháňaných valcov s rôznou obvodovou rýchlosťou, po ktorej nasleduje sitový vyosievač na separáciu tukového epitelu, na ktorý nadväzuje lis na upravenie drogy na požadovanú štruktúru a obsah tuku.Valec sú výhodne vybavené ryhami.Obvodove rýchlosti poháňaných valcov sú výhodne vo vzájomnom pomere l 1,15.Výhodne sú valce vyrobené z ocele. Výhodne je priemer valcov 150 mm.Lisom na upravenie zmesi na požadovanú štruktúru a obsah tuku je výhodne závitovkový lis.Dávka (napr. 20 t) spracovávanej suroviny - plodu silyba mariánskeho (s obsahom cudzích organických prímesí max. 5,0 hmotn., cudzích anorganických prímesí max. 0,5 hmotn., s východiskovým obsahom tuku 35 až 38 hmotn. a s východiskovým obsahom účinnej zložky - tlavolignánov 2,7 až 3,0 hmotn. ) - je najprv zbavená nežiaducich anorganických prímesí (kameň, zemina, drevo) vzariadení odkamienkovač. Ďalej je hmota zbavená kovových častíc v magnetických skriniach.Narušenie plodov prebieha na rezacej stolici (Výrobca Továrny mlynských stroju a. s. Pardubice, typ DO-15-20,720 ot/min), zahmujúcej dvojicu poháňaných ryhovaných oceľových valcov s rôznou obvodovou rýchlosťou, s pomerom l 1,l 5.Prvá časť odtučnenia prebieha v sitovom vyosievači(výrobca Továrny mlynských stroju a. s. Pardubice, typ LO 2 X 100.11, 33 ot/min), kde je nadrvená hmota rozdelená do dvoch frakcií, kedyje oddelený stredový epitel (hmotn. asi 7 ) od šupky semena.Následný koncentrát je lisovaný v závitovkových lisoch(výrobca Továmy mlynských stroju a. s. Pardubice, typ 4 B 210, 216 ot/min) a je zbavovaný zvyšnej časti tukovej frakcie, ktorá tvorí približne 23 hmotn. z pôvodnej dávky.Pri získanej odtučnenej drogy boli zistené tieto hodnotypožiadavka obsah tukov 9 hmom. max. 15 hmotn. obsah flavolígnánov 4,5 hmotn. min. 3,5 hmotn. prachové časticeZískaná zmes je vo forme nepravidelných šupín s priemerom do 50 mm a s hrúbkou do 5 mm s narušenými bunečnými stenami.Približná výťažnosť úpravy je 68 až 70 .Porovnanie kapacity extrakcie na extraktorochbatériový extraktor 10 až 12 ton /24 hod. extraktor typu Carusel 18 až 24 ton/24 hod.Upravená odtučnená droga s koncentrovanou účinnou zložkou, s definovaným tvarom i s defmovaným množstvom tukového podielu je vhodná pre následné chemické spracovanie pre obe chemovariety silyba mariánskeho v konečnom uskutočneníCarduí mariaefructus silybin contusus compresrus,Cardui mariaefmctus sílydianin contusus comprersus.Droga má narušenú bunečnú štruktúru a nízke percento tuku, čo umožňuje použitie extrakčného kontinuálneho extraktora typu Carusel. Tým sa dosiahne niekoľkonásobne(1,5 až 2 x) vyššia kapacita extrakcie oproti spracovaniu tejto zmesi v batériovom extraktore.Väčšinová separácia tuku lisovaním za studená bez kontamínácie rozpúšťadlami a teda nezaťažujúca následne životne prostredie, umožňuje použitie oddelenćho tuku na potravinárske, kŕmne a kozmetické účely.1. Odtučnená droga silyba mariánskeho na jej následnú extrakcimvyznačuj úca sa tým,žeobsahuje častice vo forme nepravidelných šupín s priemerom do 50 mm a hrúbkou do 5 mm, bez strcdovćho epitelu a s narušenými bunečnými stenami, pričom obsahuje od 3,5 až 5,0 hmotn. účinnej látky.2. Droga podľa nároku l, vyznačuj úca sa t ý m , že obsahuje 4,5 hmotn. účinnej látky.3. Droga podľa nároku l alebo 2, v y z n a č u j ú c a s a t ý m , že účinnou látkou sú flavolignány.4. Droga podľa ktoréhokoľvek z predchádzajúcich nárokovlaž 3,vyznačujúca sa tým,žeobsah prachových častíc pod sitom s veľkosťou oka menšou než l mm tvorí maximálne 8 častíc.5. Droga podľa ktoréhokoľvek z predchádzajúcich nárokov 1 až 4,vyznačujúca sa tým,žeobsahuje maximálne 15 hmom. tuku.6. Drogapodľanároku ivyznačujúca sa t ý m ,že obsahuje 8 až 10 hmotn. tuku.7. Droga podľa ktoréhokoľvek z predchádzajúcich nárokovlaž 6,vyznačujúca sa tým,žezahrnuje častice s tlakom narušenými bunečnými stenami.8. Drogapodľanároku 7,vyznačuj úca sa t ý m , že zahrnuje častice s lisovaním narušenými bunečnými stenami.9, Zariadenie na výrobu odtučnenej drogy silyba marianskeho najej následnú extrakciu, v y z n a č u j ú c e s a t ý m , že zahrnuje odkamienkovač, za ktorým nasledujú magnetické skrine na oddelenie anorganických nečistôt, za ktorými je usporiadaná rezacia stolica zahmujúca dvojicu poháňaných valcov s rôznou obvodovou rýchlosťou, po ktorej nasleduje sitový vyosievač na separáciu tukového epitelu, na ktorý nadväzuje lis na zaistenie konečnej štruktúry drogy a jej obsahu tuku.10. Zariadenie podľa nároku 9, v y z n a č u j ú c e s a t ý m , že poháňané valce sú vybavené ryhami.11. Zariadenie podľa nároku 9 alebo 10, v y z n a č uj ú c e s a tý m , že obvodové rýchlostí poháňaných valcov sú vo vzájomnom pomere l 1,l 5.12. Zariadenie podľa ktoréhokoľvek z predchádzajúcichnárokov 9 až 11,vyznačujúce sa tým,že materiálom valtovje oceľ.13. Zariadenie podľa ktoréhokoľvek z predchádzajúcichnárokov 9 ažl 2,vyznačujúce sa tým,že priemer valcov je 150 mm.14. Zariadenie podľa nároku 9, v y z n a č uj ú c e s a t ý m , že lisomje závitovkový lis.

MPK / Značky

MPK: C11B 1/00

Značky: droga, mariánskeho, zariadenie, silyba, odtučnená, výrobu

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/3-u3705-odtucnena-droga-silyba-marianskeho-a-zariadenie-na-jej-vyrobu.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Odtučnená droga silyba mariánskeho a zariadenie na jej výrobu</a>

Podobne patenty