Odtučnená droga silyba mariánskeho a zariadenie na jej výrobu

Číslo patentu: U 3704

Dátum: 03.02.2004

Autori: Švehlík Pavel, Švehlík Zdeněk

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKYČíslo prihlášky 149-2003 Dátum podania prihlášky 26. 6. 2003Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru 8. 12. 2003Číslo prioritnej prihlášky PUV 2003-14376 Dátum podania prioritnej prihlášky 20. 6. 2003 Krajina alebo regionálnaDátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru 3. 2. 2004 Vestník UPV SR č. 2/2004úžitkového vzoru verejnosti 8. 12. 2003 Číslo pôvodnej prihláškyČíslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCTČíslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCTOdtučnená droga silyba mariánskeho a zariadenie na jej výrobuTechnické riešenie sa týka odtučnenej drogy z plodu silyba mariánskeho- Curdui mariae fructus, ktorá je surovinou pre následnú extrakciu substancie,- silymarínu V extraktore typu Carusel, a zariadenia na jej výrobu.Plody silyba mariánskeho obsahujú rad látok Ílavanol-lignánovćho typu - súhmne označovaných ako tlavolignány. Rastlinný druh silybum mariánske obsahuje rad chemovariet (odrôd) drogy-silyba mariánskeho.Súčasťou silyba sú tiež 2 chemovariety drogy-silyba mariánskehoa) silybum mariánske chemovarieta Silybin, b)silybum mariánske chemovarieta Silydianín.Plod silyba tvorí u oboch varíet podlhovasté nažky,mierne sploštenć dĺžky 6 až 7 mm, šírky asi 3 mm, hrúbky l,5 až 2 mm, najširšie v tretine až polovici dĺžky. Na strane sediacej k terču kvetenstva majú nažky širokú jazvu, k protiľahlému koncu sa nažky pozvoľna zužujú a zaobľujú, na tejto strane je pod lupou viditeľná mala jazva po mikropeľovom otvore. Povrch je hladký, mieme lesklý, farby žlto šedej až hnedo šedej.Z tejto suroviny je následne extrakčným spôsobom získavaná silymarinová substancia.Doterajšia predextrakčná úprava silybovej drogy spočíva v rozdrvení drogy ryhovanými valcami, ktorej výsledkom je surovina nerovnomerne rozdrvená, ktorá obsahuje menšie či väčšie častice bez vzájomne definovaného pomeru. Vlastná extrakcia z takto upravenej suroviny je doposiaľ možná len na batériovom extraktore extrakčnou zmesou acetón-voda, kde je rozpúšťadlo pretlačované pod tlakom v systéme extrakčných batérií z jedného článku do ďalšieho.Nežiaduca tuková frakcia cca v objeme 20 pôvodnej hmoty je kontaminovaná extrakčnými rozpúšťadlami a následne sa musi likvidovať spaľovaním.Jedná sa o málo produktívne zariadenie s pretržitou prevádzkou, lebo dochádza k jeho častému zanášaniu, a tým zníženiu účinnosti výťažku extrakcie. Pri likvidácii kontaminovaného tuku dochádza k strate rozpúšťadiel a tým k zaťaženia životného prostredia.Na zvýšenie kapacity extrakcie boli doposiaľ uskutočnené určité úpravy. Spracovávaná dávka silyba je rozdelená na tri objemovo rovnake diely. Prvý objemový diel je podrobený rezaniu na rezacích valcoch s následným vyosievaním najtučnejšej frakcie stredového epitelu, čím je zvýšená homogenita výsledného produktu. Zvyšné dva objemové diely silyba sú upravené lisovanim za studená. Vlastné extrakčné batérie sú plnené hmotou celej dávky s uvedeným rozdelením na diely, teda v objemovom pomere l 2, čo má za následok postačujúce preextrahovanie dro 8) Ďalšie možnosti vylepšovania produktu sú však limitovanć, keďže nie je možné na tomto zariadeni zvyšovať kapacitu extrakcie.Cestou na zvýšenie kapacity extrakcie sa ukázalo byť použitie nového typu kontinuálneho extraktora typu Carusel (extraktor kvapalina-pevná látka extrakčná kvapalina acetón-voda výrobca firma Schrader), pričom pre tento extraktor bola surovina silyba vyrobená pôvodným spôsobom absolúme nevyhovujúca. Dochádzalo k slabému pre tekaniu rozpúšťadla, upchávaniu zariadenia jemnými časticami, atď.Z tohto dôvodu vznikla potreba u vyššie uvedeného silyba pred jeho následnou extrakciou na kontinuálnom extraktore upraviť jeho častice, ako z hľadiska štruktúry, tak i z hľadiska obsahu tuku a vyvinúť pre túto úpravu príslušné zariadenie.Uvedené nedostatky do značnej miery odstraňuje odtučnená droga silyba mariánskeho obsahujúca obe chemovariety, t. j. silybum mariánske chemovarieta Silybin a silybum mariánske chemovarieta Silydianín, so zvýšenou koncentráciou účinnej látky podľa technického riešenia,pričom podstata spočíva v tom, že je upravená lisovanim do odtučnenej štruktúry vo forme nepravidelných šupín s priemerom do 50 mm a hrúbkou do 5 mm s narušenými bunečnými stenami, s obsahom účinnej látky od 3,5 až 4,5 hmotn. .Výhodne je droga ďalej upravená narezaním plodu silyba na danú štruktúru medzi ryhovanými valcami na dosiahnutie vyššieho odtučnenia pri následnom lisovani.Dochádza tak k uvedenému odtučneniu, pričom odtučnená droga obsahuje výhodne meurimálne 15 hmotn. tuku, výhodnejšie 10 až 15 hmotn. tuku, a k následnému skoncentrovaniu účinnej zložky flavolignánov, pričom zmes výhodne obsahuje 4,0 hmotn. tejto účinnej látky.Zmes ďalej obsahuje maximálne 8 prachových častic.Štruktúra vzniknutých nepravidelných šupin umožňuje voľne prepúšťanie (pretekanie) rozpúšťadla v extrakčnom kontinuálnom zariadení typu Carusel, a tým vyextrahovanie účinnej látky v maximálnej miere.Predmetom úžitkového vzoru je aj zariadenie na výrobu odtučnenej drogy pre jej následnú extrakciu podľa technického riešenia, ktorého podstata spočíva v tom, že zahrnuje odkamienkovač, ktorý zbavuje zmes anorganických prímesí, za ktorým nasledujú magnetické skrine, ktore zbavujú hmotu kovových častíc, na ktoré nadväzuje lis na upravenie zmesi na požadovanú štruktúru a obsah tuku.Na dosiahnutie vyššieho percenta odtučnenia je medzi magnetickými skriňami a lísom výhodne usporiadaná rezacia stolica zahmujúca dvojicu poháňaných valcov s rôznou obvodovou rýchlosťou.Valce sú výhodne vybavené ryhami.Obvodove rýchlosti poháňaných valcov sú výhodne vo vzájomnom pomere l 1,15.Výhodne sú valce vyrobené z ocele. Výhodne je priemer valcov l 50 mm.Lisom na upravenie zmesi na požadovanú štruktúru a obsah tuku je výhodne závitovkový lis.Dávka (napr. 20 t) spracovávanej suroviny - plodu silyba mariánskeho (s obsahom cudzích organických prímesí max. 5,0 hmotn., cudzích anorganických prímesí max. 0,5 hmotn., s východiskovým obsahom tuku 35 až 38 hmotn. a s východiskovým obsahom účinnej zložky - tlavolignánov 2,7 až 3,0 hmotn. ) -je najprv zbavená nežiaducich anorganických prímesí (kameň, zemina, drevo) v zariadení odkamienkovač. Ďalej je hmota zbavená kovových častíc v magnetických skriniach.Takto očistenć plody silyba sú lisované v závitovkových lisoch (výrobca Továrny mlynských stroju a. s. Pardubice, typ 4 B 210, 216 ot/min) a sú zbavovane tukovej frakcie.Pri získanej odtučnenej drogy boli zistené tieto hodnotypožiadavka obsah tukov 12 hmotn. max. 15 hmotn. obsah flavolignánov 4,0 hmotn. min. 3,5 hmotn. prachové časticeZiskaná zmes je vo forme nepravidelných šupín s priemerom do 50 mm a s hrúbkou do 5 mm s narušenými bunečnými stenami.Približná výťažnosť úpravy je 73 až 77 .Príklad 2 (odtučnenie drogy pomocou rezacej stolice a pomocou lisu)Dávka (napr. 20 t) spracovávanej suroviny - plodu silyba mariánskeho (s obsahom cudzích organických prímesí max. 5,0 hmotn., cudzích anorganických prímesí max. 0,5 hmotn., s východiskovým obsahom tuku 35 až 38 hmotn. a s východiskovým obsahom účinnej zložky - flavolignánov 2,7 až 3,0 hmotn. ) - je najprv zbavená nežiaducich anorganických prímesí (kameň, zemina, drevo) v zariadení odkamienkovač. Ďalej je hmota zbavená kovových častíc v magnetických skriniach.Narušenie plodov prebieha na rezacej stolici (výrobca Tovžnny mlynských stroju a. s. Pardubice, typ DO-l 5-20,720 ot/min), zahrnujúcej dvojicu poháňaných ryhovaných oceľových valcov s rovnakou obvodovou rýchlosťou.Narušené a narezané plody silyba sú lisované v závitovkových lisoch (výrobca Továmy mlynských stroju a. s. Pardubice, typ 4 B 210, 216 ot/min) a sú zbavovane tukovej frakcie.Pri získanej odtučnenej drogy boli zistené tieto hodnotypožiadavka obsah tukov 10 hmotn. max. 15 hmotn. obsah flavolignánov 4,0 hmotn. min. 3,5 hmotn. prachové časticeZískaná zmes je vo forme nepravidelných šupin s priemerom do 50 mm a s hrúbkou do 5 mm s narušenými bunečnými stenami.Približná výťažnosť úpravy je 73 až 75 .Porovnanie kapacity extrakcie na extraktorochbatériový extraktor 10 až 12 ton/24 hod. extraktor typu Carusel 18 až 24 ton/24 hod.Upravená odtučnená droga s koncentrovanou účinnou zložkou s defmovaným tvarom i s deñnovaným množstvom tukového podielu je vhodná pre následne chemické spracovanie pre obe chemovariety silyba mariánskeho v konečnom uskutočneníCardui mariaefructus silyba n compressus Cardui maríaeýuctus silydíanin campressus.Droga má narušenú bunečnú štruktúru a nízke percento tuku, čo umožňuje použitie extrakčnćho kontinuálneho extraktora typu Carusel. Tým sa dosiahne niekoľkonásobne(1,5 až 2 x) vyššia kapacita extrakcie oproti spracovaniu tejto zmesi v batériovom extraktore.Separácia tuku lisovaním za studená bez kontaminácie rozpúšťadlami a teda nezaťažujúca následne životné prostredie, umožňuje použitie oddeleného tuku na potravinárske, kŕmne a kozmetické účely.1. Odtučnená droga silyba mariánskeho na jej následnú extrakcimvyznačuj úca sa tým,žeobsahuje častice vo forme nepravidelných šupín s priemerom do 50 mm a hrúbkou do 5 mm, s narušcnými bunečnými stenami, pričom obsahuje od 3,5 až 4,5 hmotn. účinnej látky.2. Drogapodľanároku 1, vyznačuj úca sa t ý m , že obsahuje 4,0 hmotn. účinnej látky.3. Droga podľa nároku 1 alebo 2, v y z n a č uj ú c a s a t ý m , že účinnou látkou sú flavolignány.4. Droga podľa ktoréhokoľvek z predchádzajúcich nárokovlažlvyznačujúca sa tým,žeobsah prachových častíc pod sitom s veľkosťou oka menšou než l mm tvorí maximálne 8 častíc.5. Droga podľa ktoréhokoľvek z predchádzajúcich nárokovlaž 4,vyznačujúca sa tým,žeobsahuje maximálne 15 hmotn. tuku.7. Droga podľa ktoréhokoľvek z predchádzajúcich nárokov 1 až 6,vyznačujúca sa tým,žezahrnuje častice s tlakom narušenými bunečnými stenami.8.Drogapodľanároku Zvyznačujúca sa t ý m , že zahrnuje častice s lisovaním narušenými bunečnými stenami.9. Zariadenie na výrobu odtučnenej drogy silyba mariánskeho na jej následnú extrakciu, v y z n a č u j ú c e s a t ý m , že zahmuje odkamienkovač, za ktorým nasledujú magnetické skrine na oddelenie anorganických nečistôt, na ktore nadväzuje lis na zaistenie konečnej Štruktúry drogy a jej obsahu tuku.10. Zariadenie podľa nároku 9, v y z n a č uj ú c e s a tý m , že medzi magnetickými skriňami a lisom je usporiadaná rezacia stolica zahmujúca dvojicu poháňaných valcov s rôznou obvodovou rýchlosťou.11. Zariadenie podľa nároku 10, v y z n a č uj ú c e s a t ý m , že poháňané valce sú vybavené ryhami.12. Zariadenie podľa nároku 10 alebo 11, v y z n a č u j ú c e s a t ý m , že obvodové rýchlosti poháňaných valcov sú vo vzájomnom pomere 1 1,15.13. Zariadenie podľa ktoréhokoľvek z predchádzajúcichnárokov 10 ažl 2,vyznačujúce sa tým,že materiálom valcov je oceľ.14. Zariadenie podľa ktoréhokoľvek z predchádzajúcichnárokov 10 až 13,vyznačujúce sa tým,že priemer valcov je 150 mm.15. Zariadenie podľa nároku 9, v y z n a č u j ú c e s a t ý m , že lisomje závitovkový lis.

MPK / Značky

MPK: C11B 1/00

Značky: droga, zariadenie, mariánskeho, výrobu, silyba, odtučnená

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/3-u3704-odtucnena-droga-silyba-marianskeho-a-zariadenie-na-jej-vyrobu.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Odtučnená droga silyba mariánskeho a zariadenie na jej výrobu</a>

Podobne patenty