Hliníkový uholníkový profil

Číslo patentu: U 3639

Dátum: 07.10.2003

Autor: Sixt Thomas

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

(22) Dátum podania prihlášky 9. 4. 2003 (13) Druh dokumentu U(24) Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru 25. 8. 2003(31) Člslo prioritnej prihlášky 202 05 641.4(32) Dátum podania prioritnej prihlášky 11.4. 2002 (5 I) Int. C|.7 r(33) Krajina alebo regionálna organizácia priority DE Flós 3/00 ÚRAD V A 47 B 96/14 PRIEMYSELNEHO (45) palum oznámenia o zápise VLASTNICTVA užitkového vzoru 7. 10. 2003Vestník ÚPV SR c. 10/2003(47) Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti 25. 8. 2003(62) Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky(67) Číslo pôvodnej prihlášky vynálezu v prípade odbočenia(86) Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT(87) Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT(54) Názov Hliníkový uholníkový prolilPredložené technické riešenie sa týka hliníkového uholníkovćho profilu s najmenej jedným bočným ramenom, ohraničujúcim prierez tvaru U.Takéto profily sú okrem iného známe ako U-, H- a rohové profily. Používajú sa najmä pri výrobe nábytku a regálov ako ochrana hrán (U-profily), na spájanie natupo k sebe prirazených dosiek (H-profily) a na spájanie len pravouhlo na seba nadväzujúcich dosák (rohové profily). Známe profily sa dajú získať v rôznych šírkach, zodpovedajúeieh najčastejším štandardným hrúbkam dosiek medzi 6 a obyčajne 21 mm. Svetlá šírka profilov sa bud presne rovná, alebo je o niekoľko percent väčšia než hrúbka príslušných dosiek. V prvom prípadeje montáž prinajmenšom pre Iaika mimoriadne obťažná, alc poskytuje pevné osadenie profilu na doske. V druhom prípade je montážjednoduchá, ale profily sa musia naviac lixovať na doske Iepením a/alebo priskrutkovaním.Technické riešenie má za úlohu vytvoriť skupinu hliníkových uholníkových profilov v úvode uvedeného druhu,ktoré sa dajú bez problémov a bez náradia namontovať Iaikom a napriek tomu potom sedia na doske bez škár a pri normálnom namáhaní neposúvateľne.Podstatou technického riešenia je hliníkový uholníkový profil s bočným ramenom, ohraničujúcim prierez tvaru U,pričom profil pozostáva z polotvrdej hliníkovej zliatiny, a že uhol medzi priečnym rebrom a prinajmenšom jedným z voľných bočných ramien je menší než 90 °.Svetlá šírka profilu je preto na voľných koncoch bočných ramicn o niečo menšia než výška priečneho rebra. Pri nasunutí na dosku sa bočné ramená napružia na rozmer hrúbky dosky od seba. Týmto v bočných ramenách profilu vytvorené, pružiace predpätie zaručuje tesné priľahnutie a pevné držanie na doske.Uhol medzi priečnym ramenom a prinajmenšom jedným z bočných ramien je výhodne 89,5 (nárok 2).Ešte lepšie držanie sa dosiahne, ak je svetlá šírka profilu pri päte bočného ramena, teda vo výške priečneho rebra, o málo, napriklad o 0,1 mm menšia než menovítá šírka,t.j. hrúbka príslušného materiálu dosky (nárok 3).Prinajmenšom jedno z bočných ramien sa môže v smere svojho pozdĺžneho okraja zužovať (nárok 4). Miera zúženia sa riadi podľa požadovaných pružiacich vlastností bočnćho ramena.Na dosiahnutie pekného vzhľadu môže byť prinajmenšom jedno z bočných ramien na svojom voľnom pozdlžnom okraji z vonkajšej strany zaoblené (nárok 5).V tomto prípade je polomer zaoblenia účelne zvolený tak, aby šírka čelnej plochy voľného pozdlžneho okraja bola menšia než 30 strednej hrúbky materiálu ramenaVynález v ďalšom objasníme pomocou výkresu.Prehľad obrázkov na výkreseNa obrázku je len ako príklad znazomený v priereze profil tvaru U.Obe bočné ramená l a 2 zvierajú s priečnym ramenom 3 uhol vždy 89,5 °. Svetlá šírka medzi bočnými ramenami l,2 je vo výške priečneho rebra napríklad 15,9 mm, akje profil určený pre dosku s hrúbkou 16 mm. Svetlá šírka medzi voľnýmí pozdĺžnymi okrajmi ramien l, 2 je v závislosti od absolútneho rozmeru napriklad o 0,2 až 0,8 mm menšia než príslušná hrúbka dosky.Na svojich voľných pozdĺžnych okrajoch, pri la, resp. Za, sú bočné ramená z vonkajšej strany zaoblené tak, že šírka čelnej plochy pozdĺžnych okrajov je len asi 25 °/o strednej hrúbky materiálu ramien. Táto hrúbka materiálu je podľa svetlej šírky profilu v oblasti medzi l a 2 mm.Naviac môžu byť aj voľne pozdĺžne okraje bočných ramien vybavené na vnútomej strane, pri lb, resp. 2 b,(podstatne menším) polomerom, aby sa uľahčila montáž,t. j. nasunutie profilu na dosku.Zatiaľ čo na zodpovedajúci H-profil sa da pozerat ako na zostavený z dvoch takýchto U-profilov so spoločným priečnym ramenom, pri zodpovedajúcom rohovom profile tvorí priečne rameno jedného U-profilu súčasne druhé pozdĺžne rameno druhého, o 90 ° okolo pozdĺžnej osi pootočeného U-profilu. V tomto pripade môže stačiť, keď sa len druhé bočné rameno druhého U-profilu vytvorí podľa uvedeného návrhu, potom však môže byť uhol medzi týmto bočným ramenom a susediacim priečnym rebrom menší a môže byt napríklad len 89 °.l. Hliníkový uholníkový profil s bočným ramenom,ohraničujúcim prierez tvaru U, v y z n a č u j ú ci s a t ý m , že profil pozostáva z polotvrdej hliníkovej zliatiny,a že uhol medzi priečnym rebrom (3) a prinajmenšom jedným z voľných bočných ramien (l, 2)je menší než 90 °.2. Hliníkový profil podľa nároku l, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že uhol medzi priečnym rebrom (3) a prínajmenšomjedným z bočných ramien (l, 2)je asi 89,5 °.3. Hliníkový profil podľa nároku I alebo 2, v y značujúci sa tým,že svetlášírkaprofilu pri päte bočných ramien (l, 2), teda vo výške priečneho rebra(3), je o málo, napríklad o 0,1 mm menšia než menovitá šírka.4. Hliníkový profil podľa ktoréhokoľvek z nárokov I až 3, vyznačujúei sa tým, že prinajmenšom jedno z bočných ramien (l, 2) sa v smere svojho voľného pozdlžneho okraja zužuje.5. Hliníkový profil podľa ktoréhokoľvek z nárokov l až 4, vyznačujúci sa tým, že prinajmenšom jedno z bočných ramien (l, 2) je na svojom voľnom pozdlžnom okraji (la, 2 a) na vonkajšej strane zaoblené.6. Hliníkový profil podľa nároku 5, v y z n a č u j ú e i s a tý m , že polomer zaoblenia je výhodne zvolený tak, aby šírka čelnej plochy voľného pozdlžneho okraja bola menšia než 30 strednej hrúbky materiálu bočných ramien (l. 2).

MPK / Značky

MPK: F16S 3/00, A47B 96/14

Značky: profil, hliníkový, uholníkový

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/3-u3639-hlinikovy-uholnikovy-profil.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Hliníkový uholníkový profil</a>

Podobne patenty