Harmonický prevod s kardanovým mechanizmom

Číslo patentu: U 3552

Dátum: 01.07.2003

Autori: Haľko Jozef, Klimo Vladimír

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY(22) Dátum podania prihlášky 7. 3. 2003(24) Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru 13. 5. 2003(32) Dátum podania prioritnej prihlášky(33) Krajina alebo regionálna organizácia priority(45) Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru I. 7. 2003 Vestník UPV SR C. 7/2003(47) Dátum zápisu a sprlstupnenia úžitkového vzoru verejnosti 13. 5. 2003(62) Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky(67) Číslo pôvodnej prihlášky vynálezu v prípade odbočenia(86) Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT(87) Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCTTechnické riešenie sa týka harmonického prevodu s kardanovým mechanizmom pre pohon v rôznych priemyselných zariadeniach vo všetkých oblastiach silových aj kinematických mechanických prevodov a to tam, kde sa vyžaduje veľký prevodový pomer, vysoká presnosť prevodu,malý zastavaný priestor a hmotnosť.V uvedenej oblasti sú známe rozličné typy mechanických prevodov na princípe harmonických prevodov, pri ktorých sa excentrický rotačný pohyb výstupného člena transformuje na centrický rotačný pohyb použitím bud pružne deformovaných členov alebo rozličných druhov šmykových uloženl. Nevýhodou týchto hannonických mechanických prevodov je najmä používanie pružného člena(hmcového kolesa) v ich konštrukcii, ktorý je často obmedzujúcim faktorom v životnosti a výkone prevodu. Sú tiež známe prevody založené na cykloidnom princípe (Hannonic drive, Teijin Seiki a pod.), ich nevýhoda spočíva najmä v únave materiálu v dotyku (Hertzove tlaky - pitting), ktorá obmedzuje ich deklarovanú životnosť aj stabilitu presnosti počas životnosti. Do uvedenej oblasti patria tiež planétové prevody, ktorých nevýhodou je zložitosť ich konštrukcie.Uvedené nedostatky do značnej miery odstraňuje harmonický prevod s kardanovým mechanizmom a vnútorným ústrojenstvom umiestneným v prevodovej skrini, ktorého podstata spočíva v tom, že ozubené koleso s vonkajším ozubením je otočne a excentricky umiestnené na vstupnom hriadeli a zaberá s vnútomým ozubcním prevodovej skrine. Vonkajšie ozubenie ozubeného kolesaje spojené s výstupným hriadeľom pomocou dvojice kardanových kĺbov. Pomocou kardanových kĺbov sa nútená excentrická rotácia ozubeného kolesa transformuje na centrickú rotáciu výstupného hriadeľa.Výhodou tohto technického riešenia oproti konvenčným harmonickým, planćtovým a eykloidným prevodomje zabezpečenie vysokého prevodovćho pomeru, vysokej presnosti prevodu pri menšom zastavanom priestore a hmotnosti prevodovky a v jednoduchšej konštrukcii.Oproti známym harmonickým prevodom táto konštrukcia vylučuje komplikácie a obmedzenia spájané s riešením pružných členov (tzv. hrncovýeh kolies) limitujúcich životnosť a výkony harmonických prevodov. V porovnaní s planétovými prevodmi má táto konštrukcia výhodu v odlišnej a menej zložitej konštrukcii prenosu satelitného pohybu na centrický pri minimálne takých a vyšších parametroch a presnosti prevodu. V porovnani s cykloidnými prevodmi má toto riešenie odlišnú a jednoduchšiu konštrukciu. Má nižšie namáhanie na únavu v dotyku pri zabezpečení vyššej životnosti a zrovnateľnej vysokej presnosti prevodu počas celej deklarovanej životnosti.Prehľad obrázkov na výkrese Harmonický prevod s kardanovým mechanizmom jeschematicky znázomený v jednostupňovom prevedení v pohľade vo zvislom reze a v ohľade zľava na obr. lPríkladom jednostupňového harmonického prevodu s kardanovým hriadeľom je prevodovka, u ktorej je na vstupnom hriadeli 1 otočne uloženom v Iožiskách 4 excentricky uložené ozubené koleso 8 s vonkajším ozubením 9,ktoré sa na vstupnom hriadeli l voľne otáča v ložiskách 5 a pri otáčaní vstupného hriadeľa l zaberá jeho vonkajšie ozubenie 9 do vnútomého ozubenia 10 umiestneného na vnútomej strane prevodovej skrine ll. Excentrické rotácia ozubenćho kolesa 8 sa transfonnuje pomocou dvojice kardanových kĺbov 7 spojených hriadeľom 3 na centrickú rotáciu výstupného hriadeľa 2 uloženého v ložiskách 6, Priemyselná využitelnostHarmonický prevod s kardanovým mechanizmom je možnć použiť v prevodovkách ale aj v rôznych zariadeniach silových aj kinematických mechanických prevodov,kde sa vyžaduje veľký prevodový pomer, vysoká presnosť prevodu, malý zastavaný priestor a malá hmotnosť.1. Hannonický prevod s kardanovým mechanizmom a vnútomým ústrojenstvom umiestneným v prevodovej skrini vyznačuj úci sa tým,žeozubenćkoleso(8) s vonkajším ozubením (9) je otočne a excentricky umiestnené na vstupnom hriadeli (l) a zaberá s vnútomým ozubením (10) prevodovej skrine (l l), pričom vonkajšie ozubenie (9) ozubeného kolesa (8) je spojené s výstupným hriadeľom (2) pomocou dvojice kardanových kĺbov (7),pomocou ktorých je nútená excentrická rotácia ozubeného kolesa (8) transformovaná na centrickú rotáciu výstupného hriadeľa (2).

MPK / Značky

MPK: F16H 29/06, F16H 25/06, F16H 21/14, F16H 1/10

Značky: kardanovým, harmonický, mechanizmom, převod

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/3-u3552-harmonicky-prevod-s-kardanovym-mechanizmom.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Harmonický prevod s kardanovým mechanizmom</a>

Podobne patenty