Záslepka netesných rúrok parogenerátorov

Číslo patentu: U 3531

Dátum: 01.07.2003

Autor: Kravec Dušan

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

(22) Dátum podania prihlášky 17. 6. 2002(24) Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru 2. 5. 2003(32) Dátum podania prioritnej prihlášky(33) Krajina alebo regionálna I organizácia priority URAD V V PRIEMYSELNEHO (45) Dátum oznámenia o zápise VLASTNjc-FVA úžitkového vzoru l. 7. 2003 SLOVENSKEJ REPUBLIKY Vestník UPV SR Č. 7/2003(47) Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti 2. 5. 2003(62) Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky(67) Číslo pôvodnej prihlášky vynálezu v prípade odbočenia(86) Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT(87) Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky(54) Názov Záslepka netesných rúrok parogenerátorovTechnické riešenie sa týka záslepky s obvodovým osadením pre zaslepovanie netesnýeh teplovýmenných rúrok parogenerátorov.Doteraz známe a používané zaslepovanie netesnýeh teplovýmenných rúrok parogenerátorov jadrových elektrární s VVER 1000 a VVER 440 je vykonávané metódou zvarovacej záslepky bez osadenia. Do opracovaného otvoru sa ručne vkladajú záslepky a meraním sa zistí dosiahnutie potrebného presadenia zvarovej hrany voči stene kolektora a potom sa záslepka ručne privarí obvodovým zvarom. Presnosť presadenia zvarovej hrany je určená subjektívne, je nepresná a vytvára sa možnosť vzniku mikrotrhlin a netesností zvarov.Uvedené nedostatky do značnej miery odstraňuje použitie záslepky s obvodovým osadením, ktorá umožní využiť díaľkovo ovládané manipulátory.Potrebné presadenie zvarovej hrany voči stene kolektora zabezpečuje obvodové osadenie záslepky. Mechanizovaným vložením záslepky do otvoru a vytvorením obvodového zvaru automatom sa vylúčila prítomnosť pracovníka v prostredí nebezpečného ionizujúceho žiarenia. Odstránením vplyvu ľudského faktora na určenie veľkosti presadenia zvarovej hrany sa zaručila 100 -ná kvalita zvarového spoja.Prehľad obrázkov na výkresochTechnické riešenieje bližšie objasnené pomocou obr. l,ktorý znázorňuje presadenie určené konštrukciou záslepky a obr. 2, ktorý znázorňuje tvar záslepky a obr. 3, kde je znázornený detail osadenia záslepky.Do opraeovanćho otvoru l netesnýeh teplovýmenných rúrok parogenerátorov jadrových elektrární sa mechanizovanć vloží teleso 2 záslepky, ktoré má po obvode osadenie 3 a po jej obvode sa vytvorí automatom obvodový zvar.Záslepku s obvodovým osadením je možné využiť na zaslepenie netesnýeh teplovýmenných rúrok parogenerátorovjadrových elektrární.l. Záslepka netesnýeh rúrok parogenerátorov jadrových elektrámLvyznačuj úca sa tým,žepozostáva z telesa (2) na konci ktorého je po obvode vytvorené

MPK / Značky

MPK: F16L 55/11, F16L 55/16, F22B 37/10, F22B 37/00

Značky: záslepka, netěsných, parogenerátorov, rúrok

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/3-u3531-zaslepka-netesnych-rurok-parogeneratorov.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Záslepka netesných rúrok parogenerátorov</a>

Podobne patenty