Stavebný dielec, najmä doskovitého tvaru a spôsob jeho výroby

Číslo patentu: 288376

Dátum: 09.06.2016

Autori: Zlámala Jozef, Plesník Juraj

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Stavebný dielec, najmä doskovitého tvaru je tvorený zmesou základnej zložky s prísadou, ktorú tvorí recyklát z textilných vlákien získaných rozvlákňovacím procesom z ťažkorozvlákniteľných viackompozitných textílií, ktorá môže byť doplnená o recyklát z textilnej drviny získanej procesom recyklácie pneumatík.

Text

Pozerať všetko

Číslo prihlášky 50032-2009 Dátum podania prihlášky 16. 6. 2009 Číslo prioritnej prihláškyDátum podania prioritnej prihlášky Krajina alebo regionálnaDátum zverejnenia prihlášky 4. 1. 2011 Vestník UPV SR č. 1/2011ÚRAD j patentu verejnosti 9. 6. 2016 PRIEMYSELNEHO Číslo pôvodnej prihlášky VLASTNICTVA V prípade vylúčenej prihlášky SLOVENSKEJ REPUBLIKY Číslo pôvodnej prihlášky úžitkového vzoruČíslo podania medzinárodnej prihláškyČíslo zverejnenia medzinárodnej prihláškyČíslo podania európskej patentovej prihlášky(54) Názov Stavebný dielec, najmä doskovitého tvaru a spôsob jeho výroby(57) Anotácia Stavebný dielec, naj má doskovitého tvaru je tvorený zmesou základnej zložky s prísadou, ktorú tvorí recyklát z textilných vlákien získaných rozvlákňovacím procesom zťažkorozvlákniteľných viackompozitných textílií, ktorá môže byť doplnená o recyklát z textilnej drviny získanej procesom recyklácie pneumatík.Vynález sa týka stavebných dielcov, najmä doskovitého tvaru, tvorených zmesou základnej zložky a prísady recyklátu.Súčasné známe stavebné dielce, najmä doskovitého tvaru sú tvorené základnou zložkou, ktorú tvorí najmä polyuretán alebo sadra, prípadne zmes sadry s prísadou sklenených vlákien alebo papierového recyklátu. V známom procese výroby sa prísady pridávajú do základnej zložky počas suchého procesu primiešaním.Nevýhodou týchto dielcov je nízka úroveň ich tepelnej a zvukovej izolácie, pričom na zlepšenie fyzikálnych a mechanických vlastností je pri pridávaní prísad v technologickom procese výroby požadovaná ich vysoká homo genita, ktorú je náročné dosiahnuť.Ďalším známym riešením je riešenie podľa DE 19536074 A 1. Podľa neho sa ako prísada na spevnenie použije spevňovací materiál z prírodných vlákien, a to sčasti alebo celý z recyklovateľných prírodných vlákien, ktoré pozostávajú z juty alebo sisalu. Takto vytvrdený materiál má tú nevýhodu, že má slabé tepelné izolačné a zvukovo-izolačné parametre.Recyklát z krátkych textilných vlákien získaných rozvlákňovacím procesom z ťažkorozvlálçniteľných viac kompozitných textílií sa v súčasnosti ďalej nespracováva a tvorí nepoužiteľný odpad. Uvedené druhy textilných recyklátov sa v súčasnosti produkujú vo veľkom množstve a nie sú známe finálne výrobky, v ktorých by bolo možné ich použitie, pričom ich likvidácia zaťažuje životné prostredie.Uvedené nedostatky do značnej miery odstraňuje stavebný dielec, najmä doskovitého tvam zmesou základnej zložky s prísadami, podľa tohto vynálezu, ktorého podstata spočíva v tom, že prísadu tvorí recyklát z textilných vlákien získaných rozvlákňovacím procesom z ťažkorozvlákniteľných viac kompozitných textílií.Základnú zložku výhodne tvorí sadra a prísada recyklátu je v zmesi obsiahnutá v množstve do 30 hmotnostných.Základnú zložku výhodne tvorí polyuretán a prísada recyklátu je v zmesi obsiahnutá v množstve do 75 hmotnostných.Dĺžka použitých textilných vlákien nepresahuje 25 mm.Pri spôsobe výroby stavebného dielca, najmä doskovitého tvaru sa textilný odpad z ťažkorozvlákniteľných viackompozitných textílií rozvlákni na textilné vlákna, ktoré sa upravia na dĺžku max 25 mm a homogenizujú sa do rovnomernej vrstvy, po ktorej nasleduje ich pridanie do zmesi základnej zložky obsahujúcej ostatné komponenty. Pridanie textilných vlákien do základnej zložky sa výhodne vykoná mechanickým priIniešaním alebo prisypaním ich vrstvy bez mechanického premiešania, pričom základnú zložku výhodne tvorí sadra alebo polyuretán.Pri výrobe stavebných dielcov zhotovených podľa tohto zloženia sa výhodne zhodnocuje priemyselný odpad z výroby, ako i odpad ktorý vzniká po skončení životnosti pôvodného výrobku, kde bola použitá ťažkorozvlákniteľná textília. Vzniká nový výrobok s dlhou dobou životnosti a lepšími konštrukčnými a zvukovo i tepelne izolačnými vlastnosťami, ktorý nenesie záťaž na životné prostredie.Konštrukčný stavebný dielec doskovitého tvaru je tvorený zmesou základnej zložky - sadry a prísady,ktorú tvorí recyklát z textilných vlákien získaných rozvlákňovacím procesom z ťažkorozvlákniteľných viac kompozitných textílií. Textilné vlákna sú upravené na dĺžku do 25 mm. Sadra je v zmesi obsiahnutá v množstve 75 a recyklát 25 hmotnostných.Pri výrobe tohto konštrukčného stavebného dielca sa textilný odpad z ťažkorozvlákniteľných viac kompozitných textílií rozvlákni na textilné vlákna pomocou rozvlákňovacieho stroja. Následne sa textilné vlákna,upravia na maximálnu dĺžku do 25 mm a homogenizujú sa do rovnomernej vrstvy. V ďalšom kroku sa pridávajú mechanickým primiešaním do tekutej zmesi základnej zložky - sadry, obohatenej ostatnými zložkami a táto zmes sa následne štandardným technologickým postupom vytvaruje do požadovaného tvaru dosky a vytvrdí.lzolačný stavebný dielec doskovitého tvaru je tvorený základnou zložkou - polyuretánom a prísadou, ktorú tvorí zmes pozostávajúca z textilných vlákien získaných rozvlákňovacím procesom z ťažkorozvlákniteľných viackompozitných textílií a textilnej drviny získanej procesom recyklácie pneumatík. Textilné vlákna sú upravené na dlžku do 25 mm. Polyuretán je v zmesi obsiahnutý v množstve 30 a zmes recyklátu v množstve 70 hmotnostných.Pri výrobe tohto izolačného stavebného dielca sa textilný odpad z ťažkorozvlákniteľných viackompozitných textílií rozvlakni na textilné vlákna pomocou rozvlákňovacieho stroja. Potom sa textilné vlákna upravia na maximálnu dĺžku do Z 5 mm. Následne sa k týmto textilným vláknam pridá textilná drvina získaná procesom recyklácie pneumatík a homogenizujú sa do rovnomernej vrstvy. V ďalšom kroku sa pridávajú prisypaním vo forme celoplošnej vrstvy bez mechanického premiešania na tekutú zmes základnej zložky - polyuretánu, do ktorej sa postupne zapracuje a následne štandardným technologickým postupom vytvaruje do požadovaného tvaru dosky a vytvrdí.1. Stavebný dielec, najmä doskovitého tvam tvorený zmesou základnej zložky s prísadami, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že prísadu tvorí recyklát z textilných vlákien získaných rozvlákňovacím procesom z ťažkorozvlákniteľných viackompozitných textílií.

MPK / Značky

MPK: E04C 2/26

Značky: dielec, najmä, spôsob, tvaru, stavebný, výroby, doskovitého

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/3-288376-stavebny-dielec-najma-doskoviteho-tvaru-a-sposob-jeho-vyroby.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Stavebný dielec, najmä doskovitého tvaru a spôsob jeho výroby</a>

Podobne patenty