Usporiadanie na uchovanie tepelnej, resp. chladovej energie vo vykurovaných alebo chladených objektoch

Číslo patentu: 288135

Dátum: 10.10.2013

Autor: Bartko Michal

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Opísané usporiadanie pozostáva z pevného alebo pohyblivého rámu prekrytia, v ktorom je minimálne medzi dvoma vrstvami krytiny umiestnená kapilárna rohož napojená na zdroj tvorby tepla a/alebo chladu. Základom je sendvičové usporiadanie minimálne v dvoch vrstvách krytiny a jednej kapilárnej rohože napríklad v poradí zvonku prekrytia krytina kapilárna rohož, krytina, prípadne ďalšia kapilárna rohož a krytina. V chladnom počasí je alebo sú kapilárne rohože napojené na zdroj tepla, napríklad z tepelného čerpadla, slnečného kolektora, prípadne z iného zdroja tepla. V horúcom počasí je alebo sú kapilárne rohože napojené na zdroj chladu, napríklad z tepelného čerpadla, prípadne z iného zdroja chladu.

Text

Pozerať všetko

(22) Dátum podania prihlášky 27. ll. 2009(32) Dátum podania prioritnej prihlášky(40) Dátum zverejnenia prihlášky 6. 6. 20 | 1 1724) 15/00Vestník ÚPV SR č. 6/2011 F 24 J 3/00ÚRAD patentu verejnosti 10. 10. 2013PRIEMYSELNÉHO (62) Číslo pôvodnej prihlášky VLASTNÍCTVA v pripade vylúčenej prihlášky SLOVENSKEJ REPUBLIKY(67) Číslo pôvodnej prihlášky úžitkového vzoru v pripade odbočenia(86) Člslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT(87) Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCTČíslo podania európskej patentovej prihlášky(54) Názov Usporiadanie na uchovanie tepelnej, resp. chladovej energie vo vykurovaných alebo ehladenýeh objektochOpisané usporiadanie pozostáva z pevného alebo pohyblivého rámu prekrytia, v ktorom je minimálne medzi dvoma vrstvami krytiny umiestnená kapiláma rohož napojená na zdroj tvorby tepla a/alebo chladu. Základom je sendvičové usporiadanie minimálne v dvoch vrstvách krytiny a jednej kapilárnej rohože napríklad v poradi zvonku prekrytia krytina kapilárna rohož, krytina, pripadne ďalšia kapilárna rohož a krytina. V chladnom počasí je alebo sú kapiláme rohože napojené na zdroj tepla,napriklad z tepelného čerpadla, slnečného kolektora, prípadne z iného zdroja tepla. V horúcom počasí je alebo sú kapilárne rohože napojené na zdroj chladu, napriklad z tepelného čerpadla, prípadne z iného zdroja chladu.Vynález sa týka usporiadania na uchovanie tepelnej, resp. chladovej energie vo vykurovaných alebo chladených objektoch, napríldad v prekrytých bazénoch, zimných záhradách a skladoch.Doteraz sú bazénové prekrytía, zimne záhrady, sklady a podobné stavby riešené bud prekrytím polykarbonátom (lexanom), alebo sklom v kovovom, plastovom alebo drevenom ráme. Tepelná a chladová energia sa do prekrytého priestoru musí dodávať pomocou prídavných zariadení ako ventilátory, fancoily, teplovzdušné vykurovanie, chladenie klimatizáciou, bežné vykurovanie, alebo chladenie. Ale tieto systémy prekrytia majú dané koeficienty prestupu tepla nastalo a hlavne s nerovnomemým rozloženim teploty alebo chladu v interiéri obalenom stavebne jedným z niektorých opísaných spôsobov. V prekrytiach z polykarbonátu alebo skla dochádza k prehrievaniu vnútorného priestoru hlavne v obdobi mesiacov jún až september, potom sa musí teplo eliminovať otváraním prekrytía pripadne okien alebo spúšťaním núteného vetrania, resp. klimatizácie. Naopak v období mesiacov október až april dochádza k vonkajšiemu ochladzovaniu a potom sa musí teplota priestoru zvyšovať, aby nedochádzalo k ochladzovaniu vnútomého priestoru ako napríklad bazénovej vody v bazénoch alebo poškodeniu rastlín, stromov v zimnej záhrade alebo v skladoch poškodeniu skladovaného tovani. V chladnom počasí sa z vnútomej strany prekrytía vplyvom rozdielnych teplôt tvorí vodný kondenzát.Podstatu vynálezu tvorí usporiadanie na uchovanie tepelnej, resp. chladovej energie vo vykurovaných alebo chladených objektoch. Usporiadanie sa vyznačuje tým, že v pevnom alebo pohyblivom ráme prekrytía je minimálne medzi dvoma vrstvami krytiny umiestnená kapiláma rohož napojená na zdroj tvorby tepla a/alebo chladu. Základom je sendvičové usporiadanie minimálne v dvoch vrstvách krytiny a minimálne jednej kapilámej rohože napríklad v poradí zvonka prekrytía krytina - kapiláma rohož - krytina, prípadne ďalšia kapiláma rohož a krytina. V chladnom počasí je alebo sú kapiláme rohože napojené na zdroj tepla napríklad z tepelného čerpadla, slnečného kolektora, prípadne z iného zdroja tepla. Kapiláma rohož, prípadne rohože napojené na zdroj tepla nedovoľujú preniknúť teplu z vnútomého priestoru von v takej miere ako bez kapilámej rohože a taktiež zabraňuje tvorbe vodného kondenzátu. V horúcom počasí je alebo sú kapiláme rohože napojené na zdroj chladu napriklad z tepelného čerpadla prípadne z iného zdroja chladu. Kapiláma rohož prípadne rohože napojené na zdroj chladu nedovoľujú preniknúť teplu do prekrytého priestoru a pričom ešte ho aj ochladzujú.Systém dodávky a uchovania tepelnej a chladovej energie sa skladá z tepelného čerpadla, z akumulačného zásobníka tepla a chladu, doskových výmenníkov, obehových čerpadiel, ventilov, riadiaceho systému a kapilámych rohoží.Rám prekrytía môže byť v kovovom a/alebo plastovom, a/alebo drevenom vyhotovení, kde potom krytina môže byť z priehľadného a/alebo priesvitného, a/alebo nepriehľadného materiálu napríklad z polykarbonátu(lexanu) a/alebo skla. Na krytinu a/alebo rámje z vonkajšej a/alebo vnútomej strany nanesený thermoshield,ktorý zlepšuje priestorové rozloženie teploty alebo chladu na rovnomerné a taktiež znižuje koeficient prestupu tepla alebo chladu a teda zlepšuje stav v danom prostredí.Riešenie sa týka uzavretých pevných alebo mobilných prekryti, ktoré môžu byť aj oblúkové, ktoré sa používajú pri prekrytí bazénov, zimných záhrad, temperovaných alebo netemperovaných skladoch a iných podobných stavbách alebo zariadeniach, kde je potrebné privádzať teplo alebo chlad a V maximálnej miere teplo alebo chlad rovnomeme uchovať v danom priestore za minimálnych nákladov a maximálnom udržaní požadovanej teploty, resp. chladu v priestore v najekonomickejšom vyhotovení.Usporiadanie sa vyznačuje tým, že v pevnom alebo pohyblivom ráme prekrytía je minimálne medzi dvoma vrstvami krytiny umiestnená kapiláma rohož napojená na zdroj tvorby tepla a/alebo chladu. Základom je sendvičové usporiadanie minimálne v dvoch vrstvách krytiny ajednej kapilámej rohože, napríklad v poradí z vonka prekrytía krytina kapiláma rohož, krytina, prípadne ďalšia kapiláma rohož a krytina. V chladnom počasíje alebo sú kapiláme rohože napojené na zdroj tepla napríklad z tepelného čerpadla, slnečného kolektora,prípadne z iného zdroja tepla napríklad z kotla. Kapiláma rohož prípadne rohože napojené na zdroj tepla ne 10dovoľujú preniknúť tepu z vnútomého priestoru von v takej miere ako bez kapilárnej rohože a taktiež zabraňuje tvorbe vodného kondenzátu. V horúcom počasí je alebo sú kapiláme rohože napojené na zdroj chladu napríklad z tepelného čerpadla prípadne z iného zdroja chladu. Kapiláma rohož prípadne rohože napojené na zdroj chladu nedovoľujú preniknúť teplu do prekrytého priestoru a ešte ho aj ochladzujú.Systém dodávky a uchovania tepelnej a chladovej energie sa skladá z tepelného čerpadla, z akumulačného zásobníka tepla a chladu, doskových výmenníkov, obehových čerpadiel, ventilov, riadiaceho systému a kapilámych rohoží.Rám prekrytia môže byť v kovovom a/alebo plastovom, a/alebo drevenom vyhotovení, kde potom krytina môže byť z priehľadného a/alebo priesvitného, a/alebo nepriehľadného materiálu, napríklad z polykarbonátu(lexanu) a/alebo skla. Na krytinu a/alebo rám je z vonkajšej a/alebo vnútomej strany nanesený thermoshield.Riešenie sa týka uzavretých pevných alebo mobilných prekrytí, ktoré môžu byť aj oblúkové, ktoré sa používajú pri prekrytí bazénov, zimných záhrad, temperovaných alebo netemperovaných skladoch a iných podobných stavbách alebo zariadeniach, kde je potrebné privádzať teplo alebo chlad a v maximálnej miere teplo alebo chlad rovnomeme uchovať v danom priestore za minimálnych nákladov a maximálnom udržaní požadovanej teploty, resp. chladu V priestore v najekonomickej šom vyhotovení.1. Usporiadanie na uchovanie tepelnej, resp. chladovej energie vo vykurovaných alebo chladených objektoch, v y z n a č uj ú c e s a tý m , že v pevnom alebo pohyblivom ráme prekrytia je minimálne medzi dvoma vrstvami krytiny umiestnená kapiláma rohož napojená na zdroj tvorby tepla a/alebo chladu.2. Usporiadanie na uchovanie tepelnej, resp. chladovej energie podľa nároku l, v y z n a č u j ú c e s a t ý m , že je tvorené v poradi z vonka prekrytia krytinou potom kapilámou rohožou potom zase krytinou potom ďalšou kapilámou rohožou a kiytinou alebo dvomi až tromi vrstvami kapilámych rohoží umiestnených na sebou, mechanicky spojených a uzatvorených krytinou.3. Usporiadanie na uchovanie tepelnej, resp. chladovej energie podľa predchádzajúcich nárokov, v y z n a č u j ú c e s a tý m , že v chladnom počasí je alebo sú kapiláme rohože napojené na zdroj tepla napriklad z tepelného čerpadla, slnečného kolektora, prípadne z iného zdroja tepla.4. Usporiadanie na uchovanie tepelnej, resp. chladovej energie podľa predchádzajúcich nárokov, v y z n a č u j ú c e s a t ý m , že v horúcom počasí je alebo sú kapiláme rohože napojené na zdroj chladu napríklad z tepelného čerpadla prípadne z iného zdroja chladu.5. Usporiadanie na uchovanie tepelnej, resp. chladovej energie podľa predchádzajúcich nárokov, v y z n a č u j ú c e s a t ý m , že rám prekrytia môže byť v kovovom a/alebo plastovom, a/alebo drevenom vyhotovení.6. Usporiadanie na uchovanie tepelnej, resp. chladovej energie podľa predchádzajúcich nárokov, v y z n a č u j ú c e s a tý m , že krytina je z priehľadného a/alebo priesvitného, a/alebo nepriehľadného materiálu.7. Usporiadanie na uchovanie tepelnej, resp. chladovej energie podľa predchádzajúcich nárokov, v y z n a č u j ú c e s a t ý m , že krytinaje z polykarbonátu ako lexanu a/alebo skla.8. Usporiadanie na uchovanie tepelnej, resp. chladovej energie podľa predchádzajúcich nárokov, v y z n a č u j ú c e s a t ý m , že na krytinu a/alebo rám je z vonkajšej a/alebo vnútomej strany nanesený thermoshield.

MPK / Značky

MPK: E04C 2/54, B32B 3/26, F24J 3/08, F24D 3/12, F24D 15/04

Značky: tepelnej, usporiadanie, vykurovaných, uchovanie, objektoch, chladených, energie, chladovej, resp

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/3-288135-usporiadanie-na-uchovanie-tepelnej-resp-chladovej-energie-vo-vykurovanych-alebo-chladenych-objektoch.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Usporiadanie na uchovanie tepelnej, resp. chladovej energie vo vykurovaných alebo chladených objektoch</a>

Podobne patenty