Spôsob vykonania analýzy, najmä stanovenia obsahu účinnej látky a jej čistoty, v orálnej liekovej forme s riadeným uvoľňovaním

Číslo patentu: 287897

Dátum: 15.02.2012

Autori: Kekulová Hana, Svoboda Michal, Mally Michael

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Analýza účinnej látky v orálnej liekovej forme s riadeným uvoľňovaním obsahujúcej polymér alebo kopolymér derivátov kyseliny akrylovej alebo metakrylovej a farmaceuticky účinnú polárnu látku vybranú zo skupiny sulfidov, derivátov kyselín sulfónových, sulfénových alebo sulfínových, amínov alebo amidov, pri ktorej sa účinná látka prevedie do roztoku pomocou dimetylsulfoxidu, prípadne rozpúšťadlovou zmesou, ktorá dimetylsulfoxid obsahuje.

Text

Pozerať všetko

(22) Dátum podania prihlášky 23. 3. 2006 (13) Druh dokumentu 36(24) Dátum nadobudnutia účinkov patentu 2. 3. 2012 (51) Int. Cl. (20 l 2.0 l) Vestník UPV SR č. 3/2012(31) Číslo prioritnej prihlášky PV 2005-251 C 07 C 303/00(32) Dátum podania príoritnej prihlášky 20. 4. 2005 C 07 C 311/00(33) Krajina alebo regionálna A 611( 31/00 I organizácia priority CZ G 01 N 33/00 URAD i (40) Dátum zverejnenia prihlášky 3. ll. 2006 B 011) 43/00 PRIEMYSELNEHO Vestník UPV SR č. 11/2006 VLASTNICTVA (47) Dátum sprístupnenia SLOVENSKEJ REPUBLIKY patentu verejnosti 15. 2. 2012(62) Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky(67) Číslo pôvodnej prihlášky úžitkového vzoru V pripade odbočenia(se) Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT(87) Číslo zverejnenia medzinárodnej prihláškypodľa PCT Číslo podania európskej patentovej prihlášky(54) Názov Spôsob vykonania analýzy, najmä stanovenia obsahu účinnej látky a jej čistoty, v orálnej liekovej forme s riadeným uvoľňovanímAnalýza účinnej látky v orálnej liekovej forme s riadeným uvoľňovanlm obsahujúcej polymér alebo kopolymér derivátov kyseliny akrylovej alebo metakrylovej a farmaceuticky účinnú polámu látku vybranú zo skupiny sulñdov, derivátov kyselín sulfónových, sulfénových alebo sulfinových,amínov alebo amidov, pri ktorej sa účinná látka prevedie do roztoku pomocou dimetylsulfoxidu, prípadne rozpúšťadlovou zmesou, ktorá dímetylsulfoxid obsahuje.Vynález sa týka metódy analýzy farmakologicky účinnej látky v orálnej liekovej forme s riadeným uvoľňovaním.Pre optimálnu účinnosť iečivaje veľmi dôležitou podmienkou jeho dostupnosť na tie miesta, kde má k účinku dochádzať. V prípade systémového podávania lieku je liek na toto miesto distribuovaný krvou pacienta. Aby bol teda liek účinný, musí byť dosiahnutá a po potrebný čas udržiavaná potrebná koncentrácia účinnej látky v krvi. V mnohých prípadoch toto fyzikálno-chemické vlastnosti účinnej látky neumožňujú. Často sa stáva, že je po podaní lieku koncentrácia účinnej látky príliš vysoká, takže sa prejavia jej nežiaduce účinky, ale pre rýchly metabolizmus koncentrácia prudko klesá a po relatívne krátkom čase už nedochádza k žiadnemu účinku.Problémy tohto typu sú riešené liekovou formou s riadeným uvoľňovaním. Všeobecne je v takej liekovej forme okrem účinnej látky ďalšia látka ovplyvňujúca rýchlosť jej rozpúšťania v tráviacej sústave. Väčšinou ide o zníženie tejto rýchlosti, čo umožňuje pomalé a sústavne dodávanie účinnej látky do krvného riečiska pacienta.Toto zníženie rýchlostí rozpúšťania je zvlášť efektné pri tých látkach, ktoré sa normálne rozpúšťajú vo vode príliš rýchlo. Často ide o veľmi poláme látky, napríklad rôzne soli organických amínov. Látka na zníženie rýchlosti rozpúšťania je naopak volená zo skupiny látok, ktore sú vo vode zle rozpustné a svojím účinkom spomalia prístup vody k účinnej látke. Často používaným typom látky sú akrylové polyméry.Zistenie obsahu účinnej látky a obsahu prípadných nečistôt je štandardnou úlohou analýzy liečiv. Absolútna väčšina analytických metód vychádza z predpokladu, že je účinná látka rozpustená V rozpúšťadle, ktoré je pre danú metódu vhodné. Toto je aj prípad najčastejšie používanej metódy vysokoúčinnej kvapalinovej chromatograñe - HPLC.Problém potom spočíva v rozpustení polámej účinnej látky, ktorej rýchlosť rozpúšťania je z terapeutíckých dôvodov spomalená akrylátovým polymérom. Zatiaľ čo látka sama je obvykle dobre rozpustná vo vode alebo v protických rozpúšťadlách, je polymér v týchto rozpúšťadlách nerozpustný a zároveň zabraňuje tomu,aby do rozpúšťadla prešla účinná látka. Naopak v nepolárnych organických rozpúšťadlách je obvykle poláma účinná látka zle rozpustná. Výsledkom je, že je na zaistenie kvantitatívneho rozpustenia látky nutné rozpúšťať veľmi dlho.Vynález prináša možnosť rýchleho kvantitatívneho rozpustenia a nasledujúce úpravy vzorky, zvlášť pre chromatograñcký spôsob analýzy.Vynález spočíva v spôsobe uskutočnenia analýzy, najmä stanovenia obsahu účinnej látky a jej čistoty, v orálnej liekovej forme s riadeným uvoľňovaním, obsahujúcej polymér alebo kopolymér derivátov kyseliny akrylovej alebo metakrylovej a farmaceutický účinnú polárnu látku vybranú zo skupiny zahŕňajúcej tamsulosín hydrochlorid a venlafaxín hydrochlorid, pomocou štandardných analytických metód, napríklad HPLC,ktorého podstata spočíva v tom, že sa účinná látka prevedie do roztoku pomocou dimetylsulfoxidu, prípadne rozpúšťadlovou zmesou, ktorá dimetylsulfoxid obsahuje.Metóda je vhodná pre väčšinu organických polárnych látok, obzvlášť však pre skupinu sulfidov, derivátov kyselín sulfónových, sulfćnových alebo sulfínových, amínov alebo amídov. Výhodné je jej použitie pre solí týchto látok, obvykle s farmaceutický akceptovateľným aniónom, Medzi látky, pre ktoré sa metóda ukázala vhodná, patrí najmä tamsulosín hydrochlorid, omeprazol alebo venlafaxín hydrochlorid.Rozpúšťadlo môže navyše obsahovať pufer. Súčasťou rozpúšťadlovej zmesi môže byť napríklad acetonitril.Výhodné je, ak sa na analýzu použije jedna dávkovacia jednotka lieku, ktorá je miešaná s 0,5 až 3 ml dimetylsulfoxidu samotného alebo v zmesi s iným rozpúšťadlom. Prednostne sa potom ďalej pridá pufer a zmes sa ďalej zriedi metanolom.Príklad l Stanovenie obsahu Príprava roztoku vzorkyObsah jednej kapsuly Omnic 0,4 s nominálnym obsahom tamsulosínu 0,4 mg bo V 25 mi odmernej banke miešaný s použitím ultrazvukového kúpeľa (sonifikovaný) s 1,0 ml dimetylsulfoxidu počas 5 minút, následne sa pridalo 11,5 m 1 fosfátového pufra. Po ďalšej soniñkácii 10 minút sa zmes doplnila metanolom k ryske.Suspenzia sa ďalej miešala s použitím magnetického miešadla počas 10 minút. Po tomto čase sa odstredením počas 5 minút pri 10 OOOOt/min. oddelil roztok od tuhej fázy.Číry roztok bol použitý na stanovenie obsahu tamsulosínu metódou HPLC podľa PhEur s UV detekciou. Kolóna RPl 8 Mobilná fáza pufer-acetonitril Prietok 1 ml/mín.Teplota 30 °C Výsledok stanovenia 0,40 mg tamsulosínu HCl/cps.Obsah jednej kapsuly Omnic 0,4 s nominálnym obsahom tamsulosínu 0,4 mg bol v 25 ml odmemej banke po pridaní 1,0 ml dimetylsulfoxidu, 1,25 ml acetonitrilu a 15 m fosfátového puů-a soniñkovaný počas ďalších 10 minút. Po doplnení banky pufrom bola suspenzia miešaná magnetickým miešadlom počas 5 minút a potom odstredená pri otáčkach 10 000 min. počas 5 minút.Po odstredení sa uskutočnila separácia extrakciou na tuhej fáze tak, že 2,0 ml supematantu sa nanieslo na aktivovanú SPE kolónu s CN skupinou. Zachytený tamsulosín a nečistoty sa uvoľnili metanolom, ktorý sa následne odparil. Odparok sa rozpustíl v malom objeme rozpúšťadla a nastrekol do chromatografíckej kolóny opísanej v príklade 1 temperovanej na 40 °C.Výsledok stanovenia neboli detegované žiadne nečistoty.1. Spôsob uskutočnenia analýzy, najmä stanovenia obsahu účinnej látky a jej čistoty, v orálnej liekovej forme s riadeným uvoľňovaním, obsahujúcej polymćr alebo kopolymér derivátov kyseliny akrylovej alebo metakrylovej a farmaceuticky účinnú polámu látku vybranú zo skupiny zahŕňajúcej tamsulosín hydrochlorid a venlafaxin hydrochlorid, pomocou štandardných analytických metód, napríklad HPLC, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že sa účinná látka prevedie do roztoku pomocou dimetylsulfoxidu, prípadne rozpúšťadlovou zmesou, ktorá dimetylsulfoxid obsahuje.2. Spôsob podľa nároku l, v y z n a č uj ú ci látku.3. Spôsob podľa nároku l alebo 2, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že rozpúšťadlo ďalej obsahuje acetonitril.4. Spôsob podľa ktoréhokoľvek z predchádzajúcich nárokov, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že sa na analýzu použije jedna dávkovacia jednotka lieku, ktorá je miešaná s 0,5 až 3 m 1 dimetylsulfoxidu samotného alebo v zmesi s iným rozpúšťadlom.5. Spôsob podľa nároku 4, v y z n a č uj ú ci zriedi metanolom.s a t ý m , že rozpúšťadlo ďalej obsahuje puiřovacius a t ý m , že sa ďalej pridá pufer a zmes sa ďalej

MPK / Značky

MPK: A61K 31/277, G01N 33/15, C07C 303/00, B01D 43/00, C07C 311/37

Značky: liekovej, stanovenia, vykonania, uvoľňovaním, látky, orálnej, obsahu, najmä, spôsob, formě, riadeným, čistoty, analýzy, účinnej

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/3-287897-sposob-vykonania-analyzy-najma-stanovenia-obsahu-ucinnej-latky-a-jej-cistoty-v-oralnej-liekovej-forme-s-riadenym-uvolnovanim.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Spôsob vykonania analýzy, najmä stanovenia obsahu účinnej látky a jej čistoty, v orálnej liekovej forme s riadeným uvoľňovaním</a>

Podobne patenty