Multikomponentná zmes na stabilizáciu a spevňovanie papierových hárkov a spôsob jej prípravy

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Multikomponentná zmes na stabilizáciu a spevňovanie papierových hárkov pozostáva z chitozanu s koncentráciou 0,2 až 2 % hmotn., rozpusteného v 0,1 M kyseliny octovej, z metyl-hydroxyetyl celulózy s koncentráciou 0,2 až 2 % hmotn. a škrobu s koncentráciou 0,2 až 2 % hmotn., rozpustených v 0,04 M hydrogenuhličitanu horečnatého. Spôsob prípravy multikomponentnej zmesi spočíva v tom, že sa metyl-hydroxyetyl celulóza rozpustí v hydrogenuhličitane horečnatom, pridá sa škrob rozpustený vo vode a následne sa táto zmes vzájomne zmieša s chitozanom rozpusteným v kyseline octovej.

Text

Pozerať všetko

(22) Dátum podania prihlášky 20. 9. 2005 (13) Druh dokumentu B 6(32) Dátum podania prioritnej prihlášky(33) Krajina alebo regionálna ÚRAD organizácia priority PRIEMYSELNEHO (40) Dátum zverejnenia prihlášky 5. 4. 2007 VLASTNICTVA Vestník ÚPV sa č. 4/2007 SLOVENSKEJ REPUBLIKY(47) Dátum spristupnenia patentu verejnosti 21. 8. 2008(62) Číslo pôvodnej prihlášky V prípade vylúčenej prihlášky(67) Čislo pôvodnej prihlášky úžitkového vzoru v pripade odbočenia(86) Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT(87) Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT(96) Číslo podania európskej patentovej prihlášky(73) Majiteľ Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU, Bratislava, SK(54) Názov Multikomponentná zmes na stabilizáciu a spevňovanie papierových hárkov a spôsob jej prípravyMultikomponentná zmes na stabilizáciu a spevňovanie pa pierových hárkov pozostávahmotn. a škrobu skoncentráciou 0,2 až 2 hmotn., rozpustených v 0,04 M hydrogenuhličitanu horečnatého. Spôsob prípravy multikomponentnej zmesi spočíva vtom, že sa metyl-hydroxyetyl celulóza rozpustí V hydrogenuhličitane horečnatom, pridá sa škrob rozpustený vo vode a následne sa táto zmes vzájomne zmíeša s chitozanom rozpus teným v kyselinu octovej.Vynález sa týka multikomponentnej zmesi na stabilizácie a spevňovania papierových hárkov a spôsobu jej prípravy.Doteraz neexistuje univerzálny spôsob na deacidífrkáciu, spevňovanie, konzervovanie a stabilizáciu dokumentov.M. Ďurovič v článku s názvom Metody hromadného odkyselování (Záverečná správa grantového úkolu, r. 2000) porovnáva a hodnotí metódy hromadného odkysľovania (WEI TO Francúzsko (zmes metoxy magnézium metyl karbonátu a etoxy magnézium etyl karbonátu), Battele (podvojný etanolát horečnato- titaničitý a izopropylát titaničitý v hexametyldisiloxáne), a Bookkeeper (oxid horečnatý v perfluórheptáne) rôznych kníh. Uvedenými spôsobmi nedochádzalo k rozpíjaniu atramentu a získané hodnoty pH a alkalickej rezervy preukázali dostatočnú hodnotu najmä u procesov Battele a Bookkeeper.Drevitý papier s pH 5,7 s tržnou dĺžkou 4225 m, odolnosťou v prehýbaní charakterízovanou počtom dvojohybov 414 sa podľa Čemáková, Ľ, Katučšák, SHudec, I., Vrška, M., Bakoš, D., Černák, M. Spôsob povrchovej úpravy papiera chitosanom alebo jeho derivátrni PP 0415-2004 modifikoval 1 hmotn. chitozanom rozpustenýrn v kyseline octovej. Týmto spôsobom sa pH zvýšilo na 6,6, tržná dlžka na 4 702 m a počet dvojohybov klesol na 270.Cieľom tohto vynálezu je stabilizácia a spevnenie papierových hárkov pomocou multikomponentnej zmesi dosiahnutím zvýšenia pH, tržnej dĺžky a počtu dvoj ohybov.Tento cieľ do značnej miery spĺňa multikomponentná zmes na stabilizáciu a spevňovanie papierových hárkov a spôsob jej prípravy podľa vynálezu, ktorej podstata spočíva v tom, že pozostáva z chitozanu s koncentráciou 0,2 až 2 , hmotn., metyl-hydroxyetyl celulózy skoncentráciou 0,2 až 2 hmotn. a škrobu s koncentráciou 0,2 až 2 hmotn.Spôsob prípravy multikomponentnej zmesi spočíva vtom, že sa metyl-hydroxyetyl celulóza rozpustí v neutralizačnom roztoku, pridá sa škrob rozpustený vo vode, a takto pripravený roztok sa následne vzájomne zrnieša s chitozanom rozpusteným v kyseline octovej. Výhodným neutralizačným roztokom je 0,04 M hydrogenuhličitan horečnatý.Zistilo sa, že je výhodné pripraviť roztok chitozánu v 0,1 M kyseline octovej, roztok metyl-hydroxyetyl celulózy v 0,04 M hydrogenuhličitane horečnatom.Aplikáciou multikomponentnej zmesi na hárky papiera sa zvýšilo pH na 7,7 až 8,8, tržná dĺžka na 5100 až 5500 m a počet dvojohybov na 700 až 1000.Kyslý drevitý papier s pH 5,7 tržnou dĺžkou 4225 m, odolnosťou v prehýbaní charakterizovanou počtom dvojohybov 414 sa modíñkoval zmesou, ktorá sa pripravila z neutralizačného roztoku 0.04 M hydrogenuhlíčítanu horečnatého, ku ktorému sa pridal 1,5 hmotn. škrobu a 1 hmotn. metyl-hydroxyetyl celulózy. K tejto zmesi sa v pomere 1 1 ďalej pridal 2 hmotn. chitozánu predtým rozpusteného v 0,1 M kyseline octovej. Do takto pripravenej zmesi sa ponoria papierové hárky na čas 11 min. Následne sa hárky papiera vysušia vzduchom na site. Aplikáciou tejto zmesi sa zvýši pH papiera na 7,7, tržná dlžka na 5132 m a počet dvojohybov na 980.Príklad 2 Kyslý drevitý papier s pH 5,7 tržnou dĺžkou 4225 m, odolnosťou v prehýbaní charakterizovanou počtomdvojohybov 414 sa modiŕikoval zmesou, ktorá sa pripravila z vodného roztoku 0,8 hmotn. metyl-hydroxyetyl celulózy, ku ktorému sa pridá 1,0 hmotn. škrobu. Ktejto zmesi sa v pomere 1 l pridal 1,5 hmotn chitozánu predtým rozpusteného v 0,1 M kyseline octovej. Do tejto zmesi sa ponoria papierové hárky na čas 15 min. Následne sa hárky papiera vysušia vzduchom na site. Týmto spôsobom sa zvýšilo pH na 5.8, tržná dĺžka na 5471 m a počet dvojohybov na 860.Vynález možno využívať na deacídiñkáciu, spevňovanie, konzervovanie a stabilizáciu papiera a dokumentov.l. Multikomponenmá zmes na stabilizáciu a spevňovanie papierových hárkov, v y z n a č u j ú c a s a t ý m , že pozostáva z chitozanu s koncentráciou 0,2 až 2 , hmotn. rozpusteného V 0,1 M kyselíne octovej a z metyl-hydroxyetyl celulózy s koncentráciou 0,2 až 2 hmotn., rozpustenej v 0,04 M hydrogenuhličítane horečnatom a škrobu s koncentráciou 0,2 až 2 hmotu., rozpustenou v 0,04 M hydrogenuhličitane horečnatom.2. Spôsob prípravy multikomponenmej zmesi podľa nároku 1, v y z n a č u j ú c a s a t ý m , že sa metyl-hydroxyetyl celulóza rozpustí v neutralizačnom roztoku, pridá sa škrob rozpustený vo vode, a následne sa takto pripravená zmes vzájomne zmieša s chítozanom rozpusteným v kyselíne octovej.3. Spôsob podľa nároku 2, v y z n a č u j ú c i s a tý m , že neutralizačným roztokom je 0,04 M hydrogenuhličítan horečnatý.

MPK / Značky

MPK: D21H 25/00

Značky: hárkov, papierových, spôsob, přípravy, multikomponentná, spevňovanie, stabilizáciu

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/3-286410-multikomponentna-zmes-na-stabilizaciu-a-spevnovanie-papierovych-harkov-a-sposob-jej-pripravy.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Multikomponentná zmes na stabilizáciu a spevňovanie papierových hárkov a spôsob jej prípravy</a>

Podobne patenty