Spôsob prípravy koncentrátu zmesi a tento koncentrát

Číslo patentu: 286093

Dátum: 20.02.2008

Autor: Ruiter David

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Opisuje sa spôsob prípravy zmesi na prevenciu pred kontamináciou surovín, produktov, vody a/alebo výrobných prostriedkov, ktorá obsahuje aspoň peroxid vodíka, glycerol a kyselinu glykolovú a kde sa zmes glycerolu a kyseliny glykolovej pridá k peroxidu vodíka. Glycerol a kyselina glykolová sa kombinujú a miešajú za súčasného pridávania a miešania stabilizátora pre peroxidové zmesi, aby sa vytvoril stabilný gélovitý koncentrát, a následne sa koncentrát pridá v celom jeho objeme k peroxidu vodíka v pomere stanovenom predtým.

Text

Pozerať všetko

(22) Dátum podania prihlášky 30. 7. 2001(24) Dátum nadobudnutia účinkov patentu 5. 3. 2008 Vestník UPV SR č. 3/2008(31) Číslo prioritnej prihlášky 1015856(32) Dátum podania prioritnej prihlášky 2. 8. 2000 (33) Krajina alebo regionálna URAD , organizácia priority NL PRIEMYSELNÉ-lo (40) Dátum zverejnenia prihlášky 1. 7. 2003 VLASTNWTVA Vestník ÚPV SR č. 7/2003 SLOVENSKEJ REPUBLIKY(47) Dátum sprístupnema patentu verejnosti 20. 2. 2008(62) Číslo pôvodnej prihlášky V prípade vylúčenej prihlášky(67) Číslo pôvodnej prihlášky úžitkového vzoru v pripade odbočenia(86) Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT PCT/NL 0 l/00584(87) Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT W 002/09521(96) Číslo podania európskej patentovej prihlášky(54) Názov Spôsob prípravy koncentrátu zmesi a tento koncentrátOpisuje sa spôsob prípravy zmesi na prevenciu pred kontamináciou surovín, produktov, vody a/alebo výrobných prostriedkov, ktorá obsahuje aspoň peroxid vodika, glycerol a kyselinu glykolovú a kde sa zmes glycerolu a kyseliny glykolovej pridá k peroxidu vodika. Glycerol a kyselina glykolová sa kombinujú a miešajú za súčasného pridávania a miešania stabilizátora pre peroxidové zmesi, aby sa vytvoril stabilný gélovitý koncentrát, a následne sa koncentrát pridá v celom jeho objeme k peroxidu vodíka v pomereVynález sa týka spôsobu prípravy zmesi na prevenciu pred kontamináciou surovín, produktov, vody a/alebo výrobných prostriedkov, pričom táto zmes obsahuje aspoň peroxid vodíka, glycerol a kyselinu glykolovú, a kde zmes glycerolu a kyseliny glykolovej sa pridá k peroxidu vodíka.Doteraj ší stav technikyTento spôsob je známy ako holandský patent č. 1003316 v mene prihlasovateľa.V známom spôsobe sa zmes z aspoň peroxidu vodíka, glycerolu a kyseliny glykolovej, kde roztok glycerolu a roztok kyseliny glykolovej sa zmieša, a táto zmes sa pridá po kvapkách k roztoku peroxidu vodíka za takých podmienok, pri ktorých sa roztok peroxidu vodíka udržuje pri teplote 7 °C a výhodne nižšej ako 4 °C. Pomer peroxidu vodíka, glycerolu a kyseliny glykolovej, ktorý sa má použiť, sa tak široko opísal V uvedenom patente č. 1003316, že sa pre zachovanie stručnosti uvádza tento odkaz.Je známe, že najmä v teplejších oblastiach majú veľký význam vhodné spôsoby dezinfekcie a zmesi vhodné na dezínfekciu. Nevýhodou zmesi uvedenej v holandskom patente č. 1003316 je to, že keď sa produkcia nerobí lokálne, musia sa prepravovať veľké množstvá vodnej zmesi získanej spôsobom podľa predchádzajúceho vynálezu, a to zahŕňa vysoké dopravné náklady. Tento problém však nie je jediný, ktorý je spojený so zmesou získanou spôsobom podľa holandského patentu č. 1003316 z roku 1996. Problém sa týka v rovnakom rozsahu produktu získaného podľa európskej patentovej prihlášky EP-A-O 603 329 z roku 1991.Primámy cieľ vynálezcov produktu navrhnutého podľa holandského patentu č. 1003316 je adaptácia spôsobu, s ktorým sa znížia uvedené vysoké náklady na dopravu.Ďalším cieľom vynálezu je boj s explozívnym charakterom spojeným so známou výrobnou metódou zmesi.Podľa tohto vynálezu sa spôsob prípravy zmesi na prevenciu pred kontamináciou surovín, produktov, vody a/alebo výrobných prostriedkov, vyznačuje tým, že glycerol a kyselina glykolová sa kombinujú a miešajú za pridávania stabilizátora pre peroxidové zmesi, pričom sa vytvorí stabilný gélovitý koncentrát, a následne,ak je to žiaduce, sa koncentrát pridá v celom jeho objeme k peroxidu vodíka, v predtým stanovenom pomere,aby sa vytvorila zmes.Prekvapujúco sa zistilo, že v spôsobe podľa tohto vynálezu nie je vôbec potrebné, aby sa koncentrát pridával po kvapkách k peroxidu vodíka pri teplote udržiavanej pod 7 C, a výhodne pod 4 °C, ako je to potrebné v predchádzajúcom vynáleze.Naopak, podľa tohto vynálezu, sa spôsob výhodne uskutočňuje tak, že pred pridaním k peroxidu vodíka má koncentrát teplotu približne 20 °C. Toto napomáha správnemu a rýchlemu miešaníu, aby sa získala požadovaná zmes.Je ďalej výhodné, že glycerol a kyselina glykolová sa kombinujú a následne miešajú najmenej 7 minút za súčasného pridávania stabilizátora, kým koncentrát nie je číry a homogénny. Toto je jednoduchý, reprodukovateľný a spoľahlivý spôsob na získanie koncentrátu, ktorý je vhodný na transport z centrálnej lokality prípravy do jednotlivých lokalít, kde je tento spôsob zahrnutý pri tvorbe výslednej zmesi. Tento aspekt poskytuje kľúč na redukciu značných dopravných nákladov známych z predchádzajúcich spôsobov. Na tvorbu koncentrátu je ďalej žiaduce, aby pred kombináciou glycerolu a kyseliny glykolovej, tieto obidve látky mali teplotu v rozsahu od 18 do 24 °C. Udržaniu tejto teploty napomáha miešanie vzhľadom na fakt, že glycerol a kyselina glykolová majú potom vhodne hodnoty viskozity.Ako sa ďalej objasní, vynález tiež zahŕňa samotný koncentrát, ktorý sa vyznačuje tým, že tento koncentrát obsahuje aspoň glycerol, kyselinu glykolovú a stabilizátor peroxidových zmesí, pričom je v podstate bez peroxidu vodíka.vynález ďalej zahrnuje spracovanie tohto koncentrátu na prípravu zmesi na dezinfekciu surovín, produktov, vody a/alebo výrobných prostriedkov, kde sa koncentrát pridá v celom jeho objeme v predtým stanovenom množstve peroxidu vodíka na tvorbu zmesi.Príklad l Konccntrát podľa vynálezu môže obsahovat napriklad nasledujúce zložky a) 3 1,25/ 100 dielov kyseliny glykolovej s 57 koncentráciou, 10b) 6,25/ 100 dielov stabilizátora pre peroxidové zmesí, c) 62,5/l 00 dielov glycerolu s Pharma kvalitou USP 1,26.Na prípravu zmesi na prevenciu pred kontamínáciou surovín, produktov, vody a/alebo výrobných prostriedkov, sa takto získaný koncentrát pridá k peroxidu vodíka. Nakoniec sa napríklad 8 hmotnostných koneentrátu môže pridat k 92 hmotnostným 50 -ného roztoku peroxidu vodíka.l. Spôsob prípravy zmesi na prevenciu pred kontamináciou surovín, produktov, vody a/alebo výrobných prostriedkov, kde zmes obsahuje aspoň peroxid vodíka, glycerol a kyselinu glykolovú, a kde sa zmes glycerolu a kyseliny glykolovej pridá k peroxidu vodíka, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že glycerol a kyselina glykolová sa kombinujú a miešajú za súčasného pridávania stabilizátora peroxidových zmesí, vytvára sa stabilný gélovitý koncentrát, a prípadne sa následne tento koncentrát pridá v celom jeho objeme k peroxidu vodíka v predtým stanovenom pomere.2. Spôsob podľa nároku 1, V y z n a č u j ú c i s a t ý m , že glycerol a kyselina glykolová sa kombinujú a následne rníešajú najmenej 7 minút za súčasného pridávania stabilizátora, kým nie je koncentrát číry a homogénny.3. Spôsob podľa nároku 1 alebo 2, v y z n a č uj ú c i s a t ý m , že pred kombináciou glycerolu a kyseliny glykolovej majú obidve zložky teplotu v rozsahu od 18 do 24 °C.4. Spôsob podľa jedného z predchádzajúcich nárokov, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že pred pridaním do peroxidu vodíka má koncentrát teplotu 20 °C.5. Koncentrát, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že obsahuje aspoň glycerol, kyselinu glykolovú a stabilizátor, pričom je bez peroxidu vodíka.

MPK / Značky

MPK: A01P 1/00, A01N 25/22, A01N 25/04, A01N 59/00

Značky: přípravy, koncentrát, zmesí, koncentrátů, spôsob

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/3-286093-sposob-pripravy-koncentratu-zmesi-a-tento-koncentrat.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Spôsob prípravy koncentrátu zmesi a tento koncentrát</a>

Podobne patenty