Spôsob inhibície uhličitanovej inkrustácie v sekundárnych rozvodoch tepla vykurovacích systémov pomocou oligomérov epsilon-kaprolaktámu

Číslo patentu: 285567

Dátum: 26.02.2007

Autori: Bartoš Zoltán, Gonda Jozef, Koščík Dušan

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Do sekundárneho rozvodu tepla sa nadávkuje také množstvo 5 - 20 % vodného roztoku zmesi oligomérov epsilon-kaprolaktámu, ktorého pH je upravené hydroxidom sodným na hodnotu 9 - 12, aby celková koncentrácia za daných fyzikálno-chemických podmienok dosiahla v užívateľskom systéme koncentráciu v rozmedzí 0,01 - 0,5 hmotnostných %, výhodne 0,1 hmotnostných %.

Text

Pozerať všetko

m) SK PATENTOVÝ SPIS 285567(22) Dátum podania prihlášky 4. 12. 2003(24) Dátum nadobudnutia (5 l) Im Cl (2006) účinkov patentu 1. 3. 2007 Vestník UPV SR č. 3/2007 F 28 G 9/00(31) Číslo prioritnej prihlášky CWF 5/10(32) Dátum podania pri oritnej prihlášky ÚRAD (33) Krajina alebo regionálna PRIEMYSELNÉHO organizácia priority VLASTNÍCTVA (40) Dátum zverejnenia prihlášky 1. 7. 2005 SLOVENSKEJ REPUBLIKY Vestník ÚPV SR č. 7/2005(47) Dátum sprístupnenia patentu verejnosti 26. 2. 2007(86) Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT(87) Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT(54) Názov Spôsob inhibície uhličitanovej inkrustácie v sekundámych rozvodoch tepla vykurovacích systémov pomocou oligomćrov s-kaprolaktámuDo sekundámeho rozvodu tepla sa nadávkuje také množstvo 5 20 vodného roztoku zmesi oligomérov e-kaprolaktámu, ktorého pH je upravené hydroxidom sodným na hodnotu 9 - 12, aby celková koncentrácia za daných fyzikálno-chemických podmienok dosiahla v užívateľskom systéme koncentráciu v rozmedzí 0,0 l - 0,5 hmotnostnýchVynálcz sa týka inhibície uhlíčitanovej inkrustácie v sekundárnych rozvodoch tepla vykurovacích sústav užívateľských systémov.Pri využívaní vody obsahujúcej rôzne koncentrácie hydrogenuhličitanov ako tepelného média je výrazným problémom tvorba uhličitanových inkrustov (CaCO 3,MgCO 3), ktoré pri porušení fyzíkálno-chemickej rovnováhy v užívateľskom systéme, súvisiacej s tlakom, teplotou a obsahom oxidu uhličitého, spôsobujú tvorbu nánosov na vnútomých povrchoch tepelných zariadení a ich postupné upchatie inkrustom. Výsledkom je nedostatočná tepelná účinnost takýchto zariadení, zvýšená spotreba energie,opotrebovanie a neekonomická prevádzka.Známe postupy riešia problém jednak dávkovaním anorganických a organických kyselín (HO, H 3 PO 4, kyselina octová, kyselina citrónová atdĺ), dávkovaním inhibítorov inkrustácíe ako hexametafosfát sodný, polyfosfát sodný,sodnodraselný, sodnovápenatý, polyakryláty, polyetoxyláty, polymaleínimid aďalšie, a ďalej magnetickou úpravou vody a podobne. Tieto postupy majú popri svojich výhodách i niektoré nevýhody, spočívąjúce napríklad V dávkovaní anorganických a organických kyselín, v nevhodnom zvyšovaní obsahu solí chloridov, síranov alebo fosforečnanov a tým aj celkovej mineralizácie vôd reeípientu. Pri dávkovaní inhibítorov na báze fosforečnanov a kyseliny fosforečnej dochádza k sekundámemu znečisťovaniu recipientu eutroñzáciou, pretože tieto látky obsahujú biogénny prvok - fosfor, podporujúci rast rias a húb. Dávkovanie ďalších inhibítorov inktrustácie, ako sú napríklad polyakryláty, polyetoxyláty, polymaleínímíd a ďalšie si vyžaduje zakupovanie alebo výrobu ekonomicky náročných chemikálií.Spôsob inhibície inkrustácie magnetickou úpravou má obmedzené použitie vzhľadom na premenlivú koncentráciu hydrogenuhličitanov vápnika a horčíka vo vodách používaných ako tepelné médium.Nedostatky opísaných postupov do značnej miery odstraňuje spôsob ínhíbície uhličitanovej inkrustácie v sekundárnych rozvodoch tepla užívateľských systémov, podľa vynálezu, ktorého podstata spočíva v tom, že sa do sekundámeho rozvodu tepla za kontinuálnej prevádzky nadávkuje take množstvo 5 - 20 vodného roztoku zmesy oligomérov e-kaprolaktámu, ktorého pH je upravené hydroxidom sodným na hodnotu 9 - 12, aby celková koncentrácia za daných fyzikálne-chemických podmienok dosiahla v užívateľskom systéme koncentrácie v rozmedzí 0,0 l - 0,5 hmotnostných , výhodne 0,1 hmotnostných . Celkové pridané množstvo oligomérov e-kaprolaktámu sa vypočíta na základe vnútomého objemu užívateľského systému. Ekonomicky výhodne sa ako zdroj oligomérov e-kaprolaktámu môže použiť odpad z výroby polykaprolaktámu, ktorý je dostupný vo veľkých množstvách.Oligoméry e-kaprolaktámu, ako aj vylúčené soli sú plne biologicky degradovateľné v technologicky nenáročných bioreaktoroch.Do užívateľského systému pracujúcom pri teplote 70 °C s vnútomým objemom 5 m sa kontinuálne pridalo 5 l 10 vodného roztoku oligomérov e-kaprolaktámu, ktorého pH bolo upravené pomocou hydroxidu sodného na hodnotu 9,5. Koncentrácia oligomérov e-kaprolaktámu v užívateľskom systéme dosiahla hodnotu 0,0 l hmotnostných .Užívateľský systém sekundámeho rozvodu tepla pracoval nepretržite celé vykurovacie obdobie, t. j. 160 dní. Počas celého prevádzkového obdobia bola stanovovaná koncentrácia oligomérov e-kaprolaktámu CHN analýzov odparkov a jej prípadné zníženie bolo riešené pridaním vypočitaného množstva oligomérov e-kaprolaktámu. Po ukončení vykurovacieho obdobia bol stupeň inkrustácíe stanovovaný na doskových výmenníkoch tepla štandardným spôsobom. Stupeň zanesenia predstavoval 4,325 gll uhličitanových iónov vápnika a horčíka.Do užívateľského systému pracujúcom pri teplote 60 °C s vnútomým objemom 3 m 3 sa kontinuálne pridalo 3 l 10 vodného roztoku oligomérov e e-kaprolaktámu,ktorého pH bolo upravené pomocou hydroxidu sodného na hodnotu 10. Koncentrácia oligomérov e-kaprolaktámu v užívateľskom systéme dosiahla hodnotu 0,0 l hmotnostných. Užívateľský systém sekundámeho rozvodu tepla pracoval nepretržite celé vykurovacie obdobie, t. j. 160 dní. Počas celého prevádzkového obdobia bola stanovovaná koncentrácia oligomérov e-kaprolaktámu CHN analýzov odparkov a jej prípadné zníženie bolo riešené pridaním vypočítaného množstva oligomćrov e-kaprolaktámu. Po ukončení vykurovacieho obdobia bol stupeň inkrustácie stanovovaný na doskových výmenníkoch tepla štandardným spôsobom. Stupeň zanesenia činil 4,121 gll uhličitanových iónov vápnika a horčíka.Do užívateľského systému pracujúcom pri teplote 65 °C s vnútomým objemom l 0 m 3 sa kontinuálne pridalo 10 l 10 vodného roztoku oligomérov e-kaprolaktámu,ktorého pH bolo upravené pomocou hydroxidu sodného na hodnotu ll. Koncentrácia oligomérov e-kaprolaktámu v užívateľskom systéme dosiahla hodnotu 0,0 l hmotnostných. Užívateľský systém sekundámeho rozvodu tepla pracoval nepretržite celé vykurovacie obdobie, t. j. l 70 dní. Počas celého prevádzkového obdobia bola stanovovaná koncentrácia oligomérov e-kaprolaktámu CHN analýzov odparkov a jej prípadné zníženie bolo riešené pridaním vypočítaného množstva oligomérov e-kaprolaktámu. Po ukončení vykurovacieho obdobia bol stupeň inkrustácíe stanovovaný na doskových výmenníkoch tepla štandardným spôsobom. Stupeň zanesenia predstavoval 3,637 g.l 1 uhlíčitánových iónov vápnika a horčíka.Do užívateľského systému pracujúcom pri teplote 70 °C s vnútomým objemom 50 m 3 sa kontinuálne pridalo 50 l 10 vodného roztoku oligomérov e-kaprolaktámu,ktorého pH bolo upravené pomocou hydroxidu sodného na hodnotu 12. Koncentrácia oligomérov e-kaprolaktámu v užívateľskom systéme dosiahla hodnotu 0,0 l hmotnostných. Užívateľský systém sekundámeho rozvodu tepla pracoval nepretržite celé vykurovacie obdobie, t. j. 180 dní. Počas celého prevádzkového obdobia bola stanovovaná koncentrácia oligomérov e-kaprolaktámu CHN analýzov odparkov a jej prípadné zníženie bolo riešené pridaním vypočítaněho rrmožstva oligomćrov e-kaprolaktámu. Po ukončení vykurovacieho obdobia bol stupeň inkrustácíe stand vovaný na doskových výmenníkoch tepla štandardným spôsobom. Stupeň zanesenía predstavoval 4,325 g.l uhličitanových iónov vápnika a horčíka.I. Spôsob inhibíeie uhličitanovej inkrustácíe v užívateľských systémoch sekundárnych rozvodov tepla oligoměrmí kaprolaktámu, vyznačuj úci sa tým,že sa do užívateľského systému kontinuálne pridá take množstvo 5 - 20 vodného roztoku zmesí oligomérov e-kaprolaktámu, s pH 9 - 12, aby celková koncentrácia za daných fyzíkálno-chemických podmienok dosiahla v užívateľskom systéme koncentrácie v rozmedzí 0,01 - 0,5 hmotnostných , výhodne 0,1 hmotnostných .

MPK / Značky

MPK: C02F 5/10, F28G 9/00

Značky: inhibície, uhličitanovej, systémov, epsilon-kaprolaktamu, sekundárnych, rozvodoch, inkrustácie, oligomérov, tepla, spôsob, pomocou, vykurovacích

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/3-285567-sposob-inhibicie-uhlicitanovej-inkrustacie-v-sekundarnych-rozvodoch-tepla-vykurovacich-systemov-pomocou-oligomerov-epsilon-kaprolaktamu.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Spôsob inhibície uhličitanovej inkrustácie v sekundárnych rozvodoch tepla vykurovacích systémov pomocou oligomérov epsilon-kaprolaktámu</a>

Podobne patenty