Zariadenie na tesnenie plniacej sekcie vytlačovacích strojov gumových profilov

Číslo patentu: 285276

Dátum: 13.09.2006

Autor: Šedivý Vladimír

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Zariadenie na tesnenie plniacej sekcie vytlačovacích strojov gumových profilov tvorí bočný stierací nôž (1), ktorý je upevnený na zámku plniacej sekcie, a prítlačný valec (2) so zahĺbením (X) na bočný stierací nôž (1). Prítlačný valec (2) je uložený na ložiskách v telese valca.

Text

Pozerať všetko

(22) Dátum podania prihlášky 26. 9. 2001(24) Dátum nadobudnutia účinkov patentu 5. 10. 2006 Vestník UPV SR č. 10/2006(32) Dátum podania prioritnej prihlášky ÚRAD (33) Krajina alebo regionálna PRIEMYSELNÉHO organizácia priority VLASTNÍCTVA (40) Dátum zverejnenia prihlášky 1. 4. 2003 SLOVENSKEJ REPUBLlKY Vestník ÚPV SR č. 4/2003(47) Dátum sprístupnenia patentu verejnosti 13. 9. 2006(62) Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky(86) Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT(87) Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT(54) Názov Zariadenie na tesnenie plniacej sekcie vytlačovacích strojov gumových profilovZariadenie na tesnenie plniacej sekcie vytlačovacích strojov gumových profilov tvorí bočný stieraci nôž (l), ktorý je upevnený na zámku plniáeej sekcie, a prítlačný valec (2) so zahĺbením (X) na bočný stierací nôž (l). Prítlačný valec (2) je uložený na ložískách V telese valca.Vynález sa týka konštrukcie plniacej sekcie vytlačovacich strojov, ktore sa používajú v gumárenskom priemysle na vytlačovanie gumových profilov.Doteraz známe plniace sekcie boli veľmi poruchové z dôvodu nedostatočného utesnenia prítlačného valca. Gumová zmes unikala z priestoru plniacej sekcie okolo prítlačného valca do ložísk uloženia pritlačného valca a spôsobovala ich zablokovanie. Opatrenia, ktoré mali tomuto zabrániť (bronzové tesniace puzdrá, tesniace labyrinty, stieracie objimky), neboli dostatočné a nedokázali úplne zabrániť tomuto javu, navyše spôsobovali zadieranie valca V oblasti tesniacich labyrintov v dôsledku minimálnych obvodových vôli medzi labyrintmi a tesniacimi plochami uloženia valca. Tieto nedostatky spôsobovali ťažké havárie na vytlačovacích strojoch, ktorých odstraňovanie bolo finančne a časovo veľmi náročné.Uvedené nedostatky odstraňuje V plnom rozsahu nové riešenie tesnenia prítlačného valca.Konkrétne ide o zariadenie na tesnenie plniacej sekcie V priestore prítlačného valca.Plniaca sekcia je zariadenie, ktore slúži na zavedenie gumovej zmesi do vytlačovacieho stroja. Je to najzložitejšia a najzraniteľnejšia čast vytlačovacich strojov.Cez plniacu sekciu prechádza závitovka, ktorá spracováva a vytlačuje gumovú zmes. Pritlačný valec zabezpečuje plynule podávanie gumovej zmesi do závitovky.Najväčším problémom plniacich sekcii je unikanie gumovej zmesi z priestoru plniacej sekcie do ložísk uloženia prítlačného valca a zadieranie pritlačného valca.Tento problém odstraňuje riešenie zariadenia na tesnenie plniacej sekcie vytlačovacich strojov pomocou bočného stieracieho noža podľa tohto vynálezu.Zariadenie na tesnenie plniacej sekcie vytlačovacích strojov tvori bočný stieraci nôž a pritlačný valec, ktorý je vybavený zahĺbením, do ktorého je zapustený bočný stieraci noz.Prehľad obrázkov na výkreseNa priloženom výkrese na obr. l je znázomená plniaca sekcia (s odklopeným valcom) a na obr. 2 rez prítlačným valcom zariadenia na tesnenie plniacej sekcie vytlačovacich strojov.Zariadenie na tesnenie plniacej sekcie vytlačovacich strojov gumových profilov pozostáva z bočného stieracieho noža 1 a prítlačného valca 2 so zahĺbením X na bočný stieraci nôž. Bočný stieraci nôž 1 je upewiený na zámku plniacej sekcie vytlačovacieho stroja. Prítlačný valec 2 má zahĺbenie X, do ktorého je zapustený bočný stieraci nôž 1. Pritlačný valec 2 je uložený na ložiskách v telese valca, ktoré je odklopné uložené na plniacej sekcii vytlačovacieho stroja gumových profilov.Bočný stieraci nôž 1 stiera nalepenú gumovú zmes z prítlačného valca 2 a vracia ju do priestoru závitovky. Pretože je bočný stieraci nôž 1 zapustený do zahlbenia X pritlačného valca 2, tak aj prípadné úniky gumovej zmesi sa nemôžu dostat za bočný stieraci nôž l do ložísk prítlačného valca 2, ale uniknutá gumová zmes prepadne cez zahlbenie X v prítlačnom valci 2 a dostane sa do priestoru mimo stroja.Ďalšou výhodou bočného stieracieho noža 1 zapusteného do zahlbenia X prítlačného valca 2 je, že tento nôž 1 je dostatočne tuhý a nedochádza k jeho deformácii, ako je to pri stieracích objímkach. Objimky sa v dôsledku malej tuhosti defonnovali a dochádzalo k priamemu kontaktu medzi objimkou a valcom. V dôsledku toho sa valec v tomto priestore zadieral o objimku.Poslednou a najdôležitejšou výhodou bočného stieracieho noža 1 zapusteněho do zahĺbenia X prítlačného valca 2 je, že pri jeho použití nie sú potrebné stieracie labyrinty na prítlačnom valci 2. Tieto labyrinty mali za úlohu tesniť priestor pritlačného valca 2 a prípadné úniky gumovej zmesi vracať naspäť do plniacej sekcie. Táto konštrukcia si však vyžadovala veľmi presné uloženie pritlačného valca 2 a minimálne vôle medzi labyrintmi na valci a tesniacimi plochami plniacej sekcie (max. 0,1 mm). V dôsledku toho dochádzalo k zadieraniu valcov v priestore labyrintov.Pri použití bočného stieracieho noža 1 zapusteného do zahĺbenia X v prítlačnom valci 2 je možné tesniace labyrinty úplne vypustiť, alebo zväčšiť vôľu medzi labyrintmi a tesniacou plochou plniacej sekcie na 0,3 až 0,5 mm. V takomto prípade už nedochádza k zadieraniu valca V tomto priestore.Zariadenie na tesnenie plniacej sekcie vytlačovacích strojov gumových profilov, v y z n a č u j ú c e s a tý m , že obsahuje prítlačný valec (2) so zahĺbením (X),do ktorého je zapustený bočný stieraci nôž (l).

MPK / Značky

MPK: B29C 47/38, B29C 47/08

Značky: strojov, zariadenie, gumových, plniacej, sekcie, vytlačovacích, profilov, tesnenie

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/3-285276-zariadenie-na-tesnenie-plniacej-sekcie-vytlacovacich-strojov-gumovych-profilov.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zariadenie na tesnenie plniacej sekcie vytlačovacích strojov gumových profilov</a>

Podobne patenty