Zlievarenská zmes na výrobu foriem a jadier

Číslo patentu: 285217

Dátum: 09.08.2006

Autori: Mäsiar Harold, Satur Dušan, Kaloforov Nikola

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Zlievarenská zmes na výrobu foriem a jadier, ktorá je vyrobená strojovo alebo ručne, sa modifikuje na dosiahnutie zvýšenia priedušností polyetylénoxidom. Zároveň sa zachováva výrazná väznosť a formovateľnosť zlievarenskej zmesi bez ovplyvnenia jej fyzikálnych a mechanických vlastností. Zlievarenská zmes pozostáva z 90 až 95 % hmotnostných zlievarenského kremenného ostriva, s uhlíkatou prísadou alebo bez nej, z 2 až 5,0 % hmotnostných zlievarenského spojiva, ďalej z 2,0 až 7,0 % hmotnostných vody a polyetylénoxidu vo výhodnej koncentrácii od 0,0365 do 0,1 % hmotnostných.

Text

Pozerať všetko

(22) Dátum podania prihlášky 31. 1. 2000(24) Dátum nadobudnutia (51) 1 m Cl 000 W účinkov patentu 7. 9. 2006 Vestník UPV SR 5. 9/2006 B 22 C 1/00(31) Číslo priorítnej prihlášky R 22 C 1/15(32) Dátum podania prioritnej prihlášky ÚRAD (33) Krajina alebo regionálna PRIEMYSELNÉHO organizácia priority VLASTNICWA (40) Dátum zverejnenia prihlášky 6. 8. 2001 SLOVENSKEJ REPUBLIKY Vestník ÚPV SR č. 08/2001(47) Dátum sprístupnenia patentu verejnosti 9. 8. 2006(52) Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky(86) Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT(87) Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCTZlievarenská zmes na výrobu foriem a jadierZlievarenská zmes na výrobu foriem a jadier, ktorá je vyrobená strojovo alebo ručne, sa modifikuje na dosiahnutie zvýšenia priedušností polyetylćnoxidom. Zároveň sa zachováva výrazná väznosť a formovateľnost zlievarenskej zmesi bez ovplyvnenia jej fyzikálnych a mechanických vlastností. Zlievarenská zmes pozostáva z 90 až 95 hmotnostných zlíevarenského kremenného ostriva, s uhlíkatou prísadou alebo bez nej, z 2 až 5,0 hmotnostných zlievarenského spojiva, ďalej z 2,0 až 7,0 hmotnostných vody a polyetylénoxidu vo výhodnej koncentrácii od 0,0365 do 0,1 hmotnostných.Vynález sa týka zlievarenských zmesi na výrobu foriem a jadier, ktoré sú vytvorené na základe bežne používaných ostriv, bentonitových alebo polymérových spojív a sú modifikované s prísadou polyetylénoxidu.V súčasnosti je známe niekoľko zlievarenských zmesi na výrobu foriem a jadier. V praxi sú zaužívané napríklad zlievarenské zmesi na báze ostriva a bentonitového alebo polymérového spojiva. Sú to napriklad CS 264235 alebo CS 276562. Výhodou použitia takýchto formovacich zmesi je nízka cena a vysoká produktivita výroby foriem a jadier pri možnosti mechanizovania a automatizovania výroby. Zjednodušuje sa tým získanie požadovanej kvality pripravovaných zlievarenskýoh foriem alebo jadier.Nevýhodou týchto zlíevarenských zmesí je náchylnost na tvorbu zlievarenských chýb, ktoré vznikajú pri odlievani odliatkov z liatin alebo oceľových odliatkov. Týka sa to penetrácie tekutého kovu do formy alebo jadra a najmä naplynenia odliatkov.Podstatou zlievarenskej zmesi na výrobu foriem a jadier podľa vynálezu je, že obsahuje polyetylénoxid vo výhodnej koncentrácii od 0,0365 do 0,1 hmotnostných.Hlavnou výhodou týchto zlievarenských zmesí je dosiahnutie výrazného zvýšenia priedušnosti formy a jadra pri zachovaní najmä ich väznosti a formovateľnosti.Zvýšenie priedušnosti umožňuje lepší únik plynov, ktore sa vo forme nahromaďujú pri odlievani kovu. Zlepšenie priedušnosti formy a jadra znižuje naplynenie odliatkov a umožňuje zvýšenie ich kvality.Výhody zlievarenskej zmesi podľa vynálezu sa overovali na nasledovnom príkladePríklad l Pripravila sa zlievarenská zmes doteraz bežne používaného zloženia zlievarenský kremičitý piesok 4600 g bentonit 250 g kamenouhoľná múčka 150 gTieto ingredienty tvorili 5000 g suchej forrnovacej zmesi a k nim sa pridávala doplnková HZO v celom spektre reálnej relatívnej vlhkosti formovacej zmesi tak, aby sa jej hodnoty relatívnej vlhkosti pohybovali minimálne v rozmedzí i l, 7 hmotnostných HZO od optimálnej vlhkosti.Podstatou postupu pri príprave formovacej zmesi je miesenie suchej zmesi s hmotnosťou 5000 g, k tejto sa potom pridáva približne 2 až 7 hmotnostných HZO. Každá zlievarenská zmes pripravená na konkrétnu relativnu vlhkost v uvádzanom intervale predstavovala 100 hmotnostných.Takto pripravená formovacia zmes sa zlisovala do tvaru skúšobných teliesok energiou zhustenia 9,8 l Joule (ďalej len J ) a 19,62 J. Rozmery skúšobných teliesok boli nasle dujúce Priemer valčeka 50 mm (1025 Výška valčeka 50 mm iTakto pripravené vzorky boli vhodné na použitie ako skúšobné telieska na vyhodnotenie priedušnosti, väznosti a formovateľnosti zlievarenskej zmesi.Potom bola pri zachovaní rovnakých podmienok pripravená zmes podľa tohto vynálezu zlievarenský kremičitý piesok 4600 g bentonit 250 g kamenouhoľná múčka 150 gTieto ingredienty tvorili 5000 g suchej formovacej zmesi a k nim sa prídával polyetylénoxid s vo výhodnej koncentrácii od 0,0365 do 0,1 hmotnostných a doplnková HZO v celom spektre reálnej formovacej zmesi tak, aby sa jej hodnoty relatiwiej vlhkosti pohybovali minimálne v rozmedzí i 1,7 hmotnostnostných od optimálnej vlhkosT 1.Zlievarenská zmes s polyetylénoxidom sa pripravovala z 5000 g suchej zmesi, z obsahu polyetylénoxidu od 0,0365 do 0,1 hmotnostných a ďalej z 2 až 7 hmotnostných HZO. Každá zlievarenská zmes pripravená na konkrétnu relativnu vlhkosť v uvádzanom intervale predstavovala 100 hmotnostných.Takto pripravená formovacia zmes sa zlisovala do tvaru skúšobných teliesok energiou zhustenia 9,81 J a 19,62 J. Rozmery skúšobných teliesok boli nasledujúceVzorky pripravené zo zmesí podľa vynálezu boli vhodné na použitie ako skúšobné telieska na vyhodnotenie priedušnosti, väznosti a formovateľnosti tejto zlievarenskej zmesi.Skúška priedušnosti na skúšobných telieskach pripravených energiou zhustenia 9,81 J ukázala zvýšenie priedušnosti o 47 pri valčekoch pripravených zo zlievarenskej zmesi podľa vynálezu oproti bežne použivanej zlievarenskej zmesi.Na skúšobných telieskach pripravených energiou zhustenia 19,62 J ukázala táto skúška zvýšenie priedušnosti o 90 pri skúšobných telieskach pripravených zo zlievarenskej zmesi podľa vynálezu oproti bežne používanej zlievarenskej zmesi.Zvýšenie priedušnosti zlievarenskej zmesi podľa vynálezu sa potvrdilo pri obsahoch polyetylénoxidu 0,0365,0,073 a 0,1 hmotnostných.Pripravila sa zlievarenská zmes doteraz bežne používaného zloženia zlievarenský kremičitý piesok 4750 g bentonit 250 gTieto ingredienty tvorili 5000 g suchej formovacej zmesi a k nim sa pridávala doplnková H 20 v celom spektre reálnej formovacej zmesi tak, aby sa jej hodnoty relatívnej vlhkosti pohybovali minimálne v rozmedzí i 1,7 hmotnostných HZO od optimálnej vlhkosti.Zlievarenská zmes sa pripravovala z 5000 g suchej zmesi a približne z 2 až 7 hmotnostných HZO. Každá zlievarenská zmes pripravená na konkrétnu relativnu vlhkost V uvádzanom intervale predstavovala 100 hmotnostných.Takto pripravená formovacia zmes sa lisovala do tvaru skúšobných teliesok energiou zhustenia 9,81 J a 19,62 J. Rozmery skúšobných teliesok boli nasledujúceTakto pripravené vzorky boli vhodné na použitie ako skúšobné telieska na vyhodnotenie priedušnosti, väznosti a formovateľnosti zlievarenskej zmesi.Potom bola pri zachovaní rovnakých podmienok pripravená zmes podľa tohto vynálezu zlievarenský kremičitý piesok 4750 g bentonit 250 gTieto ingredienty tvorili S 000 g suchej formovacej zmesi a k nim sa pridával polyetylénoxid vo výhodnej koncentrácii od 0,0365 do 0,1 hmomostných a doplnková HZO v celom spektre reálnej fonnovacej zmesi tak, aby sa jej hodnoty relatívnej vlhkosti pohybovali minimálne v rozmedzí i 1,7 hmotnostných od optimálnej vlhkosti.F onnovacia zmes s polyetylénoxidom bola pripravená z 5000 g suchej zmesí, z obsahu polyetylénoxidu od 0,0365 do 0,1 hmotnostného a ďalej z 2 až 7 hmotnostných HlO. Každá zlievarenská zmes pripravená na konkrétnu relatívnu vlhkost v uvádzanom intervale predstavovala 100 hmotnostných.Takto pripravená formovacia zmes sa zlisovala do tvaru skúšobných teliesok energiou zhustenia 9,8 l J a 19,62 J. Rozmery skúšobných teliesok boli nasledujúceVzorky pripravené zo zmesí podľa vynálezu bolí vhodné na použitie ako Skúšobné telieska na vyhodnotenie priedušnosti, väznosti a formovateľnosti tejto zlievarenskej zmesi.Skúška priedušnosti na skúšobných telieskach pripravených energiou zhustenia 9,81 J ukázala zvýšenie priedušnosti o 47 pri valčekoch pripravených zo zlievarenskej zmesi podľa vynálezu oproti bežne používanej zlíevarenskej zmesi.Na skúšobných telieskach pripravených energiou zhustenia 19,62 J ukázala táto skúška zvýšenie priedušnosti o 90 pri skúšobných telieskach pripravených zo zlíevarenskej zmesi podľa vynálezu oproti bežne používanej zlievarenskej zmesi.Zvýšenie priedušnosti zlievarenskej zmesi podľa vynálezu sa potvrdilo pri obsahoch polyetylénoxidu 0,0365,0,073 a 0,I hmotnostných.Zlievarenská zmes podľa vynálezu sa môže použiť na výrobu zlievarenských foriem a jadier, ktorých výhodou je dobrý odvod plynov tesne pri odlievaní a po odlíatí tekutého kovu. Ovplyvňuje kvalitu odliatku. Vynalez má svoje opodstatnenie aj z hľadiska bezpečnosti pri práci. Nenastava hromadenie oxidu uhoľnatého. Nadmemć hromadenie tohto plynu v zlievarenskej forme môže spôsobiť výbuch a ohroziť zdravie na pracovisku zlieváme.l. Zlievarenská zmes na výrobu foriem a jadier pozostávajúca 290,0 až 95,0 hmotnostných zlievarenského kremenného ostriva, s uhlíkatou prísadou alebo bez nej, z 2,0 až 5,0 hmotnostných zlievarenskćho spojiva, ďalej z 2,0 až 7,0 hmotnostných vody, v y z n a č u j ú c a s a t ý m , že obsahuje polyetylénoxíd vo výhodnej koncentrácii od 0,0365 do 0,l hmotnostných.

MPK / Značky

MPK: B22C 1/16, B22C 1/00

Značky: zlievarenská, výrobu, foriem, jadier

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/3-285217-zlievarenska-zmes-na-vyrobu-foriem-a-jadier.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zlievarenská zmes na výrobu foriem a jadier</a>

Podobne patenty