Filtračný materiál pre cigaretové filtre a spôsob jeho výroby

Číslo patentu: 284831

Dátum: 21.11.2005

Autor: Mentzel Edgar

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Filtračný materiál, ktorý je vhodný najmä pre cigaretové filtre, je vyrobený tak, že sa na pás vopred upraveného filtračného papiera nanáša roztavený, zmäkčený acetát celulózy vyfukovaním z taveniny.

Text

Pozerať všetko

(22) Dátum podania prihlášky 13. 2. 1997(24) Dátum nadobudnutia (51) Im C 17 účinkov patentu 1. 12. 2005 Vestník UPV SR č. 12/2005 A 24 D 3/10(3 l) Číslo prioritnej prihlášky 196 os 863.5 D 0411 1/55(32) Dátum podania prioritnej prihlášky 16. 2. 1996 ÚRAD (33) Krajina alebo regionálna pRIEMYSIELNÉHO organizácia priority DE VLASTNICTVA (40) Dátum zverejnenia prihlášky 12. 7. 1999 SLOVENSKEJ REPUBLIKY Vesmík ÚPV SR e. 07/1999(47) Dátum sprístupnenia patentu verejnosti 2. 11. 200 S(62) Číslo pôvodnej prihlášky v pripade vylúčenej prihlášky(86) Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT PCT/EP 97/0067 l(87) Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT W 097/29655(73) Majiteľ Reemtsma Cigarettenfabriken GmbH, Hamburg, DEFiltračný materiál pre cigaretové ñltre a spôsob jeho výrobyFiltračný materiál, ktorý je vhodný najmä pre cigaretové filtre, je vyrobený tak, že sa na pás vopred upraveného filtračného papiera nanáša roztavený, zmäkčený acetát celu lózy vyfukovaním z taveniny.Vynález sa týka filtračného materiálu, ktorý je vhodný najmä pre ci garetové filtre a spôsob jeho výroby.Pre cigaretový filter sa z koncepčných dôvodov stále viac uplatňuje filter celulózový. Najmä pri konštrukcii ľahkých a ultra-ľahkých cigariet sa vzhľadom na veľmi dobré retenčné vlastnosti s obľubou používa papier. Proti obvykle používanému filtru z acetátu celulózy tkvie však veľká nevýhoda V tom, že papierovým filtrom sa mení chuť. Preto sa papierový ñltcr nehodí ako monofilter, ale len ako tzv. dvojitý, duálny čí viacnásobný filter v spojení s iným liltračným materiálom. Výroba viacnásobných filtrov je však nanajvýš komplikovaná a nákladovo náročná.Patent US-A-3 900 037 opisuje filtračný materiál, pri ktorom je na nosnú vrstvu rúnovitého materiálu (tissue paper) nanesená vrstva acetátu celulózy. Takto vyrobený filtračný materiál sa spracuje do filtračných tyčiniek a prirezáva sa na obvyklé dlžky eigaretového filtra. Filtračný materiál potom vyzerá tak, že sa na nosnej vrstve neorientovaného rúna nachádza viac alebo menej homogénna, hustá vrstva acetátu celulózy, podobne ako vrstva farby.Ulohou vynálezu je vytvorit filtračný materiál a spôsob výroby filtračného materiálu pre cigaretový filter, ktorý by spájal výhody acetátu celulózy a papiera.Podľa vynálezu je teda na papierový pás nanášaný acetát celulózy procesom vyfukovanía z tavcniny (Melt-Blown). Tým sa spájajú dobre retenčné vlastnosti celulózy so selektívnymi retenčnými vlastnosťami acetátu celulózy. Pokiaľ je z tohto materiálu zhotovený monofilter, má prekvapujúco tie isté retenčne a chuťové vlastnosti ako obvykle viacnásobné filtre s rovnakou celkovou retenciou. Zhotovenie tohto filtračného materiálu nového druhu môže pri postupe vyfukovanía z tavcniny s použítím hladkých alebo krepovaných papierových pásov, ktoré vo viac vrstvách, najmä v jednej vrstve ležia v hmotnostnom rozmedzí 8 až 50 g/mz, obzvlášť potom 15 až 30 g/mz, prebiehať takým spôsobom, že vyfukovaný roztavený acetát celulózy má acetylačný stupeň 1 až 3, obzvlášť potom 1,7 až 2,6. Tento acetát celulózy je najmä pomocou triacetínu zmäkčený acetát celulózy, pričom triacetín zmäkčuje stenu vlákien acetátu celulózy, tak že tieto sa na miestach ich kríženia a kontaktu navzájom zlepujú.V závislosti od pomerov množstva papiera k acetátu celulózy môže byt výhodne používat spojivo. Týmto spojivom môže byt tavne lepidlo alebo napr. modifikovaný extrudovateľný a taviteľný škrob. Ten sa z ekologického hľadiska obzvlášť odporúča. V každom prípade sa musí dbat na to, aby teplota spracovania spojiva neovplyvňovala akost dodatočne nanesených celulózových vlákien.Príklad 1 Zhotovenie tohto filtračného materiálu nového druhumôže pri postupe vyfukovanía z tavcniny s použitím hladkých alebo krepovaných papierových pásov, ktoré vo viacerých vrstvách, najmä v jednej vrstve ležia v hmotnos tnom rozmedzí 8 až 50 g/mz, obzvlášť potom 15 až 3 0 g/mz, prebiehať takým spôsobom, že vyfukovaný roztavený acetát celulózy má acetylačný stupeň 1 až 3, obzvlášť potom 1,7 až 2,6. Tento acetát celulózy je najmä pomocou triacetínu zmäkčcný acetát celulózy, pričom triacetín zmäkčuje stenu vlákien acetátu celulózy tak, že tieto sa na miestach ich kríženia a kontaktu navzájom zlepujú. V závislosti od pomerov množstva papiera k acetátu celulózy môže byt výhodné používať spojívo. Týmto spojivom môže byť tavně lepidlo alebo napr. modifikovaný extrudovateľný a taviteľný škrob.l. Filtračný materiál na výrobu cígaretových filtrov,vyznačujúci sa tým, že na pás vopred upraveného filtračného papiera je postupom vyfukovanía z tavcniny nanesený roztávený, zmäkčený acetát celulózy.2. Filtračný materiál podľa nároku 1, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že acetát celulózy je nanesený s použitím dodatočného spojiva.3. F iltračný materiál podľa nároku l, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že filtračný papier je tvorený jednou alebo viacerými vrstvami.4. Filtračný materiál podľa niektorého z nárokov l až 3,vyznačujúci sa tým, že filtračný papier má plošnú hmotnost s až 50 g/mz.5. F iltračný materiál podľa niektorého z nárokov l až 4,vyznačujúci sa tým, že plošnáhmotnosť na pás filtračného papiera leží medzi 15 a 30 g/mz.6. Filtračný materiál podľa niektorého z nárokov l až 5,vyznačujúci sa tým, žefiltračnýpapierje hladký.7. F iltračný materiál podľa niektorého z nárokov l až 5,vyznačujúci sa tým, žefiltračnýpapierje krepovaný.8. Filtračný materiál podľa niektorého z nárokov 1 až 7,vyznačujúci sa tým, že filtračný papier obsahuje materiály s rozmemým povrchom ako je aktívne uhlie, morská pena atd.9. Filtračný materiál podľa niektorého z nárokov l až 8,vyznačujúci sa tým, že filtračný papier obsahuje materiály s rozmemým povrchom, ktoré sú napojené aditívami poskytujúcimi arómu alebo chuť.10. Filtračný materiál podľa nároku 9, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že aditívami sú vitamíny.11. Filtračný materiál podľa nároku 1, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že nanesený acetát celulózy má stupeň acetylácie od 1,2 do 2,8.12. Filtračný materiál podľa nároku l, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že stupeň acetylácie leží v rozmedzí 1,5 až 2,5.13. Filtračný materiál podľa niektorého z nárokov 1 až 12, vyznačuj úci sa tým, žeacetátcelulózy je bez oxidu titaničitého.14, Filtračný materiál podľa niektorého z nárokov l až 13, vyznačuj úci sa tým, žeacetátcelulózy je zmiešaný s tríacetínom alebo inými zmäkčovadlami.15. Filtračný materiál podľa nároku 14, v y z n a čuj úci sa tým, žeacetátcelulózymáaž 20 zmäkčovadla.16. Filtračný materiál podľa niektorého z nárokov l až 15, vyznačujúci sa tým, že na filtračný papier je nanesený acetát celulózy s hrúbkou vlákien 0,1 až 2 denier.17. Spôsob výroby ñltračného materiálu pre cigaretový filter, vyznačujúci sa tým, žesanavopred upravený pás papiera, ktorý je vhodný pre cigaretový filter, nanáša roztavený, zmäkčený acetát celulózy vyfukovaním z taveníny.18. Spôsob podľa nároku 17, v y z n a č uj ú ci s a t ý m , že nanášanie acetátu celulózy na papier sa vykonáva s použitím spojiva.19. Spôsob podľa nároku 18, v y z n a č uj ú ci s a tý m , že sa acetát celulózy nanáša na papier v hrúbke vlákien 0,1 až 2 denier.

MPK / Značky

MPK: A24D 3/10, D04H 1/56

Značky: cigaretové, výroby, filtre, filtračný, spôsob, materiál

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/3-284831-filtracny-material-pre-cigaretove-filtre-a-sposob-jeho-vyroby.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Filtračný materiál pre cigaretové filtre a spôsob jeho výroby</a>

Podobne patenty