Cigareta s redukovanou plynnou fázou

Číslo patentu: 283397

Dátum: 03.06.2003

Autori: Mentzel Edgar, Seidel Henning

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Cigareta s redukovanou plynnou fázou je tvorená stĺpcom tabaku obaleným cigaretovým papierom, filtrom obsahujúcim aktívne uhlie, dvojitým filtrom, ktorého časť na strane stĺpca tvorí hodvábny papier obsahujúci uhlie, ventilačnou zónou filtra z acetátu celulózy v časti na strane k ústam, prebiehajúcou v smere obvodu. Hodvábny papier časti filtra na strane stĺpca je voluminózny a obsahuje 20 až 50 % hmotn. mikrojemne zomletého aktívneho uhlia. Pomer retenčných výkonov kondenzátu časti filtra na strane stĺpca a časti filtra na strane k ústam je medzi 1 a 2, priepustnosť vzduchu cigaretovým papierom je 40 až 100 cm3/min.cm2.kPa a ventilačný stupeň filtra je 5 až 60 % obj.

Text

Pozerať všetko

SLOVENSKÁ REPUBLIKA PATENTOVÝ SPIS SK 283 397 |(22) Dátum podania prihlášky 13. 11. 1997(24) Dátum nadobudnutia (Sl) Int C 17 účinkov patentu 1. 7. 2003 Vestník ÚPV SR c. 7/2003 A 24 D 3/16(31) Číslo prioritnej prihlášky A 249 3/10(32) Dátum podania prioritnej prihlášky A 241) 3/04 ÚRAD (33) Krajina alebo regionálna PRIEMYSELNÉHO organizácia priority VLASTNÍCTVA (40) Dátum zverejnenia prihlášky 9. 10. 2000 SLOVENSKEJ REPUBLIKY Vestník ÚPV SR č. 10/2000(47) Dátum spristupnenía patentu verejnosti 3. 6. 2003(62) Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky(86) Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT PCT/EP 97/06390(87) Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT W 099/25210(73) Majiteľ Reemtsma Cigarettenfabriken GmbH, Hamburg, DECigareta s redukovanou plynnou fázou je tvorená stĺpcom tabaku obaleným cigaretovým papierom, filtrom obsahujúcim aktívne uhlie, dvojitým filtrom, ktorého časť na strane stĺpca tvorí hodvábny papier obsahujúci uhlie, ventilačnou zónou filtra z acetátu celulózy v časti na strane k ústam,prebiehajúcou v smere obvodu. Hodvábny papier časti filtra na strane stĺpca je voluminózny a obsahuje 20 až 50 hmotn. mikrojemne zomletćho aktívneho uhlia. Pomer retenčných výkonov kondenzátu časti filtra na strane stĺpca a časti filtra na strane k ústam je medzi 1 a 2,priepustnosť vzduchu cigaretovým papierom je 40 až 100 cm 3/min.cm 2.kPa a ventilačný stupeň filtra je 5 až 60 obj.Vynález sa týka cigarety s redukovanou plynnou fázou.Je známe, že vkladaním materiálov s veľkým povrchom do filtra, ako napr. aktívneho uhlia, môže byť z dymu zadržaná časť plynných súčastí dymu. Selektívna retencia takého druhu vedie k nežiaducim chuťovým zmenám a tým k odmietaniu takých výrobkov fajčiarmi. Pokusy kompenzovať tento negatívny sprievodný jav sú veľmi nákladné,komplikovane a s intenzívnymi výdajmi, pozri tiež DE 41 05 500.Obvyklé, pre plynnú fázu aktívne filtre, sú vo väčšine komorové filtre, ktoré sa rozdeľujú na tri segmenty a v prostrednej komore obsahujú povrchovo aktívny materiál ako aktívne uhlie, morskú penu, silikagél atď. Tieto systémy sú čo do uskutočnenia veľmi drahe a majú závažnú nevýhodu v tom, že stabilita komory z hľadiska stláčania počas fajčenia je neuspokojujúca. Inými možnosťami riešenia sú konštrukcie dvojitých filtrov, pri ktorých je aktívne uhlie v malých množstvách rozptýlenć vo filtračnom elemente na strane stĺpca tabaku. Tieto konštrukcie majú iba obmedzenú a pre mnohe možnosti použitia nevyhovujúcu redukciu plynnej fázy. Všetkým známym konštrukciám je spoločná negatívna chuťová zmena, ktorú fajčiar označuje ako uholná chuť.Zreteľnć, ale ešte nie celkom uspokojivé zlepšenie sa ukázalo pri použití hodvábneho papiera obsahujúceho uhlie, ktorý bol zmiešaný s mikrojemne zomletým uhlímÚlohou vynálezu je vyvinúť cigaretu s filtrom aktívnym pre plynnú fázu, ktorý je veľmi účinný a zároveň vyrobiteľný s priaznivými nákladmi.Vynález sa teda týka cigarety s filtrom, obsahujúcim vo filtri aktívne uhlie, pričom cigareta obsahujea) stlpec tabaku obklopený cigaretovým papieromb) dvojitý filter, pri ktorom časť na strane stĺpca tvorí hodvábny papier obsahujúci uhlie, a vyznačuje sac) ventilačnou zónou filtra z acetátu celulózy prebiehajúcou v smere obvodu v časti na strane k ústam rd) hodvábnym papierom časti filtra na strane k stlpcu, ktorým je veľmi voluminózny papier, ktorý obsahuje 20 až 50 hmotn. mikrojemne zomletého aktívneho uhliae) pomerom retenčných výkonov kondenzátu časti filtra na strane stĺpca a časti filtra na strane k ústam, ktorý je medzi 1 a 2f) priepustnosťou vzduchu cigaretovým papierom 40 až l 00 cm 3/min.cm 2.kPa (Coresta jednotiek) aPri cigarete s filtrom podľa vynálezu je porćznosť cigaretovćho papiera 30 až 60 rel. obj. vyššie než poréznosť cigaretového papiera porovnateľnej cigarety vyrobenej s konvenčným filtrom a ventilačný stupeň filtra je 10 až 60 rel. obj. nižšie než ventilačný stupeň filtra porovnateľnej cigarety vyrobenej s konvenčným filtrom.l-Iodvábny papier má plošnú hmotnosť (gramáž) cca 40 - 60 g/m , obsah aktívneho uhlia l 5 - 50 hmotn. a hrúbku 150 - 200 m. Výhodný Variant má plošnú hmotnosť (gramáž) 50 g/mz a obsah aktívneho uhlia 30 hmotn. pri hrúbke 180 m.Vo zvláštnej forme uskutočnenia je úsek filtra na strane stĺpca pri dvojitom filtri Core filtrom podľa DE 42 05 658 C 2, v ktorom jadro je vytvorené z hodvábneho papiera obsahujúceho uhlie ako v skôr uvedenej forme uskutočnenia, ktorý je obalený plášťom z materiálu takmer nepriepustného pre hlavný prúd dymu. Tento pre dym takmer nepriepustný materiál sa skladá napríklad zo silne stlačených vlákien acetátu celulózy.Prekvapujúcim spôsobom sa ukázalo, že pri použití materiálu aktívneho pre plynnú fázu má rozhodujúci vplyv nielen redukcia plynnej fázy, ale aj špecifické pomery retencie jednotlivých segmentov filtra v kombinácii s ventilačnými pomcrmi cigarety.Ako zvlášť priamivé sa ukázali v tabuľke l uvedené kombinácie B, D a F retenčných a ventilačných pomerov. Kombinácie A, C a E sú známe cigarety, ktoré boli kombináciami B, D a F podľa vynálezu zmenené.Senzorickć porovnávania boli uskutočňované porotou expertov a poskytli nasledujúce výsledky cigarety A a B sa líšia z hľadiska reaktivity, pričom variant B bol výrazne menej reaktívny, to znamená v preklade pre konzumenta,menej drsný a menej ostrý.Cigarety C a D sa v reaktivite líšia rovnakým spôsobom, pričom tabaková aróma variantu D sa prejavila silnejšie.K rovnakému výsledku prišli experti tiež pri porovnávaní cigariet E a F. Variant F bol zreteľne menej reaktívny,mal však zvýšenú tabakovú arómu.Je nápadne, že retenčný kvocient jednotlivých segmentov filtra je vyšši so znižujúcou sa hodnotou kondenzátu a nikotínu. Na docielenie aspoň rovnakej kvality tabakovej arómy je súčasne nutné zvýšiť poréznosť cigaretového papiera práve porovnávanej cigarety pri súčmnej redukcii ventilácie filtra. Príčinou lepšieho relatívneho nastavenia kvality arómy by tu mohlo byť rozvrstvenie veľkosti častíc v hlavnom prúde dymu, ktoré sú určujúce pre rozdielne rýchlosti prúdenia a tým sú ovplyvňovanć rozdielne teploty, pri ktorých nastáva tlenie tabaku. Pokusy ukázali,že ked sa k sebe navzájom prispôsobia podľa prúdenia pokusná a porovnávacia cigareta, tak dochádza k tzv. uhoľnej chuti a poklesu kvality arómy.Na nastavenie požadovaného pomeru retencie úseku filtra od strany k stĺpcu do strany k ústam môžu byť vedľa známeho acetátovćho monofiltra použité aj iné formy uskutočnenia koaxiálna konštrukcia časti filtra pri ústach poskytuje známym spôsobom možnost nezávisle od seba optimálne nastaviť súčasne požadovanú retenciu a požadovaný otvorený odpor ťahu cigarety.1. Cígareta s redukovanou plynnou fázou zahmujúca filter obsahujúci aktívne uhlie, ktorá obsahuje a) stĺpec tabaku obklopený cigaretovým papieromb) dvojitý filter, ktorého časť na strane stlpca tvorí hodvábny papier obsahujúci uhlie, vyznačujúca sa tým,žec) ventilačná zóna filtra z acetátu celulózy prebieha v smere obvodu v časti na strane k ústamd) hodvábny papier časti filtra na strane stĺpca je voluminózny papier, ktorý obsahuje 20 až 50 hmotn. mikrojemne zomletćho aktívneho uhliae) pomer retenčných výkonov kondenzátu časti filtra na strane stĺpca a časti filtra na strane k ústam je medzi 1 a 2 f) príepustnosť vzduchu cigaretovým papierom je 40 až 100 cms/mincmzkPa ag) ventilačný stupeň filtra je 5 až 60 obj.2. Cigareta s filtrom podľa nároku l, v y z n a č u j ú c a s a tý m , že hodvábny papier časti filtra na strane stĺpca obsahuje 30 hmotn. mikrojemne zomletého aktívneho uhlia.3. Cigareta s filtrom podľa nároku l alebo 2, v y značujúca sa tým, že úsek filtra na strane stĺpca je aktívnou zónou filtra, pri ktorom je jadro z hodvábneho papiera, ktorý obsahuje uhlie, ktore je obklopené plášťom z materiálu takmer nepriepusmým pre hlavný prúd

MPK / Značky

MPK: A24D 3/04, A24D 3/10, A24D 3/16

Značky: plynnou, cigareta, fázou, redukovanou

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/3-283397-cigareta-s-redukovanou-plynnou-fazou.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Cigareta s redukovanou plynnou fázou</a>

Podobne patenty