Cigareta s filtrom obsahujúca biologicky odbúrateľný filter

Číslo patentu: 283275

Dátum: 07.04.2003

Autor: Henning Paul Georg

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Opísaná je cigareta s biologicky odbúrateľným filtrom, s povrazcom tabaku obklopeným cigaretovým papierom, filtrom vyrobeným z celulózového rúna zhotoveného podľa spôsobu Air-Laid a s ventilačnou zónou filtra prebiehajúcou v obvodovom smere. Filter má retenčný výkon kondenzátu od 40 do 60 %, výťažnosť povrazca, pomer 10-násobku nikotínu ku kondenzátu povrazca tabaku leží medzi 0,6 a 0,9, hustota napchatia tabakovej zmesi povrazca tabaku leží medzi 200 a 250 mg/cm3, odpor v ťahu povrazca tabaku leží medzi 441,3 Pa a 637,4 Pa, priepustnosť vzduchu cigaretového papiera je 15 až 50 cm3/cm2.min.kPa (jednotiek Coresta) a stupeň ventilácie filtra je 15 až 50 % objemových.

Text

Pozerať všetko

(22) Dátum podania prihlášky 10. 11. 1998(24) Dátum nadobudnutia účinkov patentu 2. 5. 2003 Vestník UPV SR č. 5/2003(31) Číslo prioritnej prihlášky 197 53 193.8(32) Dátum podania prioritnej prihlášky 21. 11. 1997 ÚRAD (33) Krajina alebo regionálna PRIEMYSELNÉHO organizácia priority DE VLASTNÍCTVA (40) Dátum zverejnenia prihlášky 9. 10. 2000 SLOVENSKEJ REPUBLIKY Vestník ÚPV SR č. 10/2000(47) Dátum sprístupnenia patentu verejnosti 7. 4. 2003(62) Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky(86) Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT PCT/EP 98/07120(87) Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT W 099/26497(73) Majiteľ Reemtsma Cigarettenfabriken GmbH, Hamburg, DE(72) Pôvodca Henníng Paul Georg, Quickborn, DECigareta s filtrom obsahujúca biologicky odbúrateľný filterOpísaná je cigareta s biologicky odbúrateľným filtrom, s povrazcom tabaku obklopeným cigaretovým papierom, ñltrom vyrobeným z celulózového rúna motoveného podľa spôsobu Air-Laid a s ventilaćnou zónou filtra prebiehajúcou v obvodovom smere. Filter má retenčný výkon kondenzátu od 40 do 60 , výťažnosť povrazca, pomer 10-násobku nikotínu ku kondenzátu povrazca tabaku leží medzi 0,6 a 0,9, hustota napchatia tabakovej zmesi povrazca tabaku leží medzi 200 a 250 mg/cm 3, odpor v ťahu povrazca tabaku leží medzi 441,3 Pa a 637,4 Pa, priepustnosť vzduchu cigaretového papiera je 15 až 50 cmz/cmĺminkPa (jednotiek Coresta) a stupeň ventilácie filtra je 15 až 50 objemových.Vynález sa týka biologicky odbúrateľnćho filtra.Takéto cigarety s filtrom bolí V minulosti už mnohokrát opísanć. Nevýhoda zatiaľ všetkých opísaných cigariet s filtrom obsahujúcich biologicky odbúrateľný filter však spočíva v zreteľnom vplyve na chuť pri fajčení, ktoráje závislá od rôznych opísaných materiálov a ktorá vždy viedla k tomu, že cigareta, ktorá bola vyrobená s iným materiálom než s obvyklým acetátom celulózy, bola fajčiarmi odmietnutá. Ďalšou nevýhodou filtrov vyrobených najmä z biologicky odbúrateľnej celulózy bol okrem iného zreteľne viditeľný iný vzhľad konca filtra. To v minulosti viedlo k tomu, že sa biologicky odbúrateľné filtre nemohli na trhoch s acetátovými filtrami ako monofiltrami presadiť.Základom vynálezu je preto úloha, vytvoriť cigaretu s filtrom uvedeného druhu, ktorá pri zachovaní výhod známych cigariet s filtrom poskytuje pre acetát typický chuťový vnem a pre acetát typický optický vzhľad.Túto úlohu podľa vynálezu rieši cigaretu s filtrom obsahujúca biologicky odbúrateľný filter, sa) povrazcom tabaku obklopeným cigaretovým papierom b) filtrom vyrobeným z celulózového rúna a sc) ventilačnou zónou filtra prebiehajúcou v obvodovom smere pričomd) filter má retenčný výkon kondenzátu od 40 do 60e) výťažnosť povrazca, pomer l 0-krát nikotin ku kondenzátu povrazca tabaku, leží medzi 0,6 a 0,9f) hustota napchatia tabakovej zmesi povrazca tabaku leží medzi 200 a 250 mg/cm 3g) odpor v ťahu povrazca tabaku leží medzi 441,3 Pa a 637,4 Pa (45 a 65 mm vodného stĺpca)h) priepustnosť vzduchu oigaretovćho papiera je 15 až 50 cm 3/cm 2.min.kPa (jednotiek Coresta) ai) stupeň ventílácie filtraje 15 až 50 obj.Výhody dosiahnuté vynálezom spočívajú vo výbere špeciálneho celulózového materiálu a dimenzovaní k nemu zladenej konštrukcie cigariet s filtrom, pri prispôsobení podstatných parametrov, totiž retenčného výkonu filtra, výťažností povrazca - pomeru nikotinu ku kondenzátu tabakoveho povrazca, hustoty napchatia tabakovej zmesi tabakoveho povrazca, priepustnosti vzduchu cigaretového papiera a konečne stupňa ventilácie filtra, v smere celkovej konštrukcie, ktorá optimalizuje jednak chuťový vnem a jednak optický dojem. Pritom činí výťažnosť nikotinu cigarety s filtrom až maximálne 1 mg a výťažnosť kondenzátu od 6 mg do 12 mg.Žiaduci stupeň ventilácie od 15 do 50 obj. sa dá nastaviť príslušným uskutočnenim ventilačnej zóny v poťahovom papieri a obale.Podľa jedneho výhodneho prikladu uskutočnenia je ventilačná zóna filtra tvorená jedným alebo dvomi radmi dierok, ktoré sú od konca zo strany úst vzdialene aspoň 10 mm dierky môžu byť na hotových cigaretách zhotovovane bud pomocou laserových lúčov alebo mechanicky, a mali by byť, pokiaľ je možné, malé a málo viditeľné, pričom dobré výsledky sa dosiahnu s 15 až 20 dierkami v dvoch ventilačných radoch.Prekvapivo sa ukázalo, že acetát typickěho chuťověho vnemu a acetát typického optického vzhľadu sa môže dosiahnuť len vtedy, ak sa filter vyrobí z celulózového materiálu spracovaněho na neorientované rúno podľa takzvaného Air-Laid spôsobu, a toto sa nezrážane ďalej spracuje na hotový filter. Pritom môže byť podľa požadovaného odporu filtra v ťahu a tým retenčného stupňa použitá vhodná kombinácia plošnej hmotnosti, hrúbky a šírky rúna Air-Laid.Pri Air-Laid spôsobe, ako bol napriklad opísaný v spise US 4 375 447, sa pripravené celulózové vlákna nesuspendujú tak ako pri klasických spôsoboch výroby papiera vo vode, a s cieľom vytvoriť listy sa nedávajú na priepustne sito, na ktorom sa potom vlákna, za podmienky ich mletia a fibrilácie medzi sebou zosieťujú, ale sa maximalne oddelene dávajú do prúdu vzduchu, ktorý ich transportuje na priepustné nekonečné sito a na ňom neusporiadane odkladá. Tým sa získa pevné vatovité objemné rúno, ktoré tak nemá žiadnu mechanickú pevnosť alebo väzbu vlákien. Mechanická väzba a tým nutná pevnosť, ktoré sú požadované na ďalšie spracovanie, sa získa pridaním spojiva, ako je napríklad polyvinylalkohol, polyvinylacetát, polymćmy škrob,dextrín alebo latex, do prúdu vzduchu. Stupeň hustoty(g/cmg) a tým objemnosti, pripadne hrúbky, sa nastaví pomocou nasledujúceho valcovanía. Plošná hmotnosť (g/mz) sa riadi pomocou rýchlosti sita alebo plnením vlákien do prúdu vzduchu.Vynález je ďalej bližšie vysvetlený na základe príkla dov jeho uskutočnení Cigareta s filtrom má povrazec tabaku obalený cigaretovým papierom, a filter spojený s povrazcom tabaku. Hustota napchatia tabakovej zmesi leží medzi 200 a 250 mg/cm 3. Odpor v ťahu povrazca leží medzi 441,3 Pa a 637,4 Pa (45 a 65 mm vodného stĺpca), meranć uzatvorene.Cigaretový papier má nízku až strednú priepustnosť vzduchu v rozsahu od 15 do 50 cm 3/cm 2.min.kPa (jednotiek Coresta). Výťažnosť povrazca - pomer 10-krát nikotin ku kondenzátu tabakovej zmesí leží medzi 0,6 a 0,9.Filter pozostáva zo zloženého nezrážaného rúna Air-Laid, a je obklopený poréznym obalovým papierom. Zónovo porézny poťahový papier obklopuje obalový papier a slúži na upevnenie filtra na povrazci tabaku. Pritom sa priepustnosť vzduchu porćznej zóny poťahového papiera volí tak, že v spojení s pod ňou ležiacim obalovým papierom vznikne požadovaný stupeň ventilácie filtra.Pokusy s takým filtrom viedli v kombinácii so špecifikovaným povrazcom tabaku k výťažnosti kondenzátu od 6 do 12 mg a výťažnosti nikotinu maximálne l mg. Testy s poučenými fajčiarmi ukázali, že takéto cigarety sa nedajú odlíšiť od konvenčných cigariet vyrobených s acetátovými filtramí.l. Cigareta s filtrom obsahujúca biologicky odbúrateľný filter s a) povrazcom tabaku obklopeným cigaretovým papierom b) filtrom vyrobeným z celulózového rúna a s c) ventilačnou zónou filtra prebiehajúcou v obvodovom smereçvyznačujúca sa tým,že d) filter má retenčný výkon kondenzátu od 40 do 60 e) výťažnosť povrazca, pomer lO-krát nikotin ku kondenzátu povrazca tabaku, ležl medzi 0,6 a 0,9f) hustota napchatía tabakovej zmesí povrazca tabaku leží medzi 200 a 250 mg/cm 3g) odpor V ťahu povrazca tabaku leží medzi 441,3 Pa a 637,4 Pa (45 a 65 mm vodného stĺpca)h) priepustnosť vzduchu cigaretovćho papiera je 15 až so cm 3/cm 2.mín.kPa ai) stupeň ventilácie filtraje 15 až 50 obj.2. Cigareta s filtrom podľa nároku l, v y z n a č u j ú c a s a t ý m , že ventilačná zóna je tvorená kombináciou poréznych obalových a poťahových papierov, ktorá začína najmenej 10 mm od konca filtra zo strany úst.3. Cigareta s filtrom podľa nároku l, v y z n a č u j ú c a s a t ý m , že ventilačná zóna je na hotovej cigarete vytvorená mechanicky alebo pomocou laserových lúčov.4. Cigareta s filtrom podľa nároku 2, v y z n a č u j ú c a s a t ý m , že ventilačná zónaje tvorenájedným radom alebo dvomi radmi ventilačných otvorov, ktorý je vzdialený/ktoré sú vzdialene najmenej 10 mm od konca filtra zo strany úst.5. Cigareta s ñltrom podľa niektorého z nárokov l až 4,vyznačujúca sa tým, žeñlterpozostávaz nezrážaného celulózovćho rúna s hrúbkou od 0,5 do 1,5 mm.6. Cigareta s filtrom podľa niektorého z nárokov 1 až 5,vyznačujúca sa tým, žefilterpozostávaz nezrážaného celulózového rúna so šírkou od lO do 15 cm.

MPK / Značky

MPK: A24D 3/04, A24D 3/10

Značky: cigareta, obsahujúca, odbúrateľný, filter, filtrom, biologicky

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/3-283275-cigareta-s-filtrom-obsahujuca-biologicky-odburatelny-filter.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Cigareta s filtrom obsahujúca biologicky odbúrateľný filter</a>

Podobne patenty