Spôsob výroby aminoalkylchloridov

Číslo patentu: 283256

Dátum: 19.03.2003

Autori: Čamaj Vladimír, Mokrý Jozef, Pafčo Jozef

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Opisuje sa výroba aminoalkylchloridov a ich hydrochloridov reakciou aminoalkoholov, N-aminoalkoholov, N,N-dialkylaminoalkoholov s tionylchloridom a termickým rozkladom alkylesteru kyseliny chlórsulfínovej tak, že najskôr sa pripraví hydrochlorid aminoalkoholu, a potom pôsobením tionylchloridu ester kyseliny chlórsulfínovej.

Text

Pozerať všetko

m) SK PATENTOVY SPIS 283 256(22) Dátum podania prihlášky 6. 8. 1998(24) Dátum nadobudnutia (51) Im C 17 účinkov patentu 1. 4. 2003 Vestník UPV SR č. 4/2003 C 07 C 209/00(31) Číslo prioritnej prihlášky C 07 C 209/05(32) Dátum podania prioritnej prihlášky ÚRAD (33) Krajina alebo regionálna PRIEMYSELNÉHO organizácia priority VLASTNÍCTVA (40) Dátum zverejnenia prihlášky 14. 2. 2000 SLOVENSKEJ REPUBLIKY Vesmik ÚPV SR č. 02/2000(47) Dátum sprístupnenia patentu verejnosti 19. 3. 2003(so) Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT(87) Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT(73) Majiteľ Novácke chemické závody, a. s., Nováky, SK(54) Názov Spôsob výroby aminoalkylchloridovOpisuje sa výroba aminoalkylchloridov a ich hydrochlori~ dov reakciou aminoalkoholov, N-aminoalkoholov, N,N-dialkylaminoalkoholov s tionylchloridom a termickým rozkladom alkylesteru kyseliny chlórsulñnovej tak, že najskôr sa pripraví hydrochlorid aminoalkoholu, a potom pôsobením tionylchloridu ester kyseliny chlórsulñnovej.Vynález sa týka spôsobu prípravy aminoalkylchloridov,N-alkylaminochloridov a/alebo N,N-dialkylaminoch 1 oridov, a/alebo ich hydrochloridov substitúciou hydroxylovej skupiny aminoalkoholov, N-alkylaminoalkoholov a N,N-dialkylaminoalkoholov tionylchloridom pri miemych reakčných podmienkach.Je známe, že príprava N,N-dietylaminoetylchloridu sa uskutočňuje reakciou MN-dietylaminoetanolu s mólovým nadbytkom tionylchloridu v pomere 2 až 2,5 1, v prostredi tolućnu za účinného chladenia, pri teplote 0 až 10 °C , pričom po nadávkovaní tionylchloridu v priebehu 2 hodín nasleduje pokojová fáza V časovom intervale 13 až 15 hodín pri teplote 10 až 30 °C. Potom nasleduje fáza rozkladu pri teplote 75 až 80 °C, vydestilovanie nezreagovaného tionylchloridu s časťou tolućnu a nakoniec izolácia N,N-dietylaminoetylchloridu hydrochloridu (rum. pat. 67572(1979. lný spôsob uprednostňuje prípravu aminochlórderivátov cez hydrochloridy, reakciou aminoalkoholov s kyselinou chlorovodikovou s koncentráciou 25 až 36 hmotn., v prostredí vody a toluenu a po následnom azeotropickom vydestilovaní vody pokračuje chloráciou s malým nadbytkom 0,2 mol. tionylchloridu, potrebného na krytie strát v dôsledku úniku s plynnými splodinami, predovšetkým oxidom siričitým (rum. pat. 55946 (1973.Chloráciu alkoholov možno uskutočniť aj priamo chlorovodíkom, ale za podstatne tvrdších podmienok a s obmedzením použitia hlavne pre nízke primárne alkoholy C, až C. (USA pat. 4935564 (1990.Podľa tohto vynálezu sa spôsob prípravy amínoalkylchloridov a/alebo ich hydrochloridov všeobecného vzorcaN R 3 Cĺ-HC R 2 R , kde R a R 2 môže byť -H, -cn -C 2 H 5, izo-C,H 7,-C 3 H 7 a R 3 môže byť -CH 2-, -C 2 H 4-, -C 3 H 5- z aminoalkoholov, N-alkylaminoalkoholov, N,N-dialkylaminoalkoholov a tionylchloridu uskutočňuje tak, že z aminoalkoholu sa najprv reakciou v bezvodom prostredí so suchým plynným chlorovodíkom do slabokyslej reakcie, na pH 5,5 až 6,5 , pri mólovom pomere aminoalkohol chlorovodík 1 1,002 až 1,3, pri teplote 25 až 35 °C a atmosférickom tlaku a v intenzívne miešanej sústave s počtom otáčok 400 až 600/min. pripraví hydrochlorid aminoalkoholu, a až potom nasleduje reakcia s tionylchloridom na komplex alkylester kyseliny chlórsulñnovej a jeho termický rozklad na aminoalkylchlorid a/alebo aminoalkylchlorid hydrochlorid. Výhodou postupu prípravy chlórderivátov z aminoalkoholov a/alebo N-substituovaných aminoalkoholov podľa tohto vynálezu je predovšetkým jednoduché uskutočnenie reakcie pri miemych reakčných podmienkach spočívajúce v tom, že všetky reakčnć stupne sa realizujú jednofázovo, bez izolácie mcdziproduktov, s takmer stechiometrickým pomerom reagujúcich zložiek. Ďalšou výhodou je podstatné skrátenie reakčnej doby, vysoká výťažnosť produktu 97 i 2 a Šetrenie východiskového tionylchloridu. V neposled nom rade je to vysoká kvalita produktu bez vedľajších látok a farebných nečistôt, dosiahnutá aj bez zaradenia zdĺhavých a nákladných separačných a čistiacich operácií.V prvom stupni reakcie aminoalkoholu na hydrochlorid je dôležité zabezpečiť nielen 100 -nú konverziu, ale súčasne zamedziť nežiadúcemu nadbytku chlorovodíka nad mólový pomer aminoalkohol plynný chlorovodík 1,3 l,výhodne 1,005 až 1,075 l. Nedostatok chlorovodík zapríčiňuje nárast teploty v druhom stupni reakcie aminoalkoholu hydrochloridu s tionylchloridom v dôsledku exotermickej reakcie HCL in situ na voľný aminoalkohol,čím sa, V krajnom prípade, môže dosiahnuť až teplota rozkladu komplexu kyseliny chlórsulñnovej. Naopak, nadbytok chlorovodika vyšší ako 0,3 mólu vedie k tvorbe polyhydrochloridov a silno kyslé prostredie má negatívny vplyv na priebeh termického rozkladu a tiež na kvalitu produktu,predovšetkým na obsah farebných nečistôt, kryštalinitu a výťažnosť. Z hydroxyzlúčenín sú na prípravu chlórderivátov podľa tohto vynálezu vhodné predovšetkým aminoalkoholy, napr. etanolamin, izopropanolamín, butanolamín,ďalej N-alkylsubstituované a NN-dialkylsubstituovanć aminoalkoholy, napr. N-metylaminoetanol, N-etylaminoetanol, N-etylaminopropanol, N,N-dimetylaminoetanol,NN-dietylaminoetanol a mnohé ďalšie.Ako chloračné činidlo sa používa predovšetkým tionylchlorid alebo chlorid fosforitý v nevodnom prostredí inertneho média, ako je benzen, toluén, chlorid uhličitý, dichlóretán a iné v takom množstve, aby vzniknutá suspenzia hydrochloridu obsahovala 8,0 až 30,0 hmotn. pevnej fázy.Príklady uskutočnenia vynálezu Príklad 1Do štvorhrdlovej sulfonačnej banky objemu 2500 cm 3,vybavenej míešadlom, prívodom chlorovodíka, spätným chladičom a teplomerom sa nadávkuje 700 cm 3 toluénu a 89,1 g dimetylaminoetanolu. Do zmesí sa za chladenia privádza cez okalibrovanú kapiláru suchý plynný chlorovodík v množstve 39,5 g na výsledné pH 6,5 pri teplote 31 °C 2 v priebehu 1 hodiny. Potom sa zvýši teplota na 52 °C a v priebehu 25 min. sa nadávkuje 132 g tionylchloridu tak, aby občasným chladením teplota neprestúpila 56 °C. Po ukončení dávkovania tionylchloridu sa obsah postupne vyhreje v priebehu 1,2 h na teplotu 110 °C, pričom termický rozklad komplexu je sprevádzaný búrlivým vývojom plynných splodín oxidu siričitého a chlorovodíka, ktoré sa odvádzajú do odplynu. Rozkladná teplota komplexu je 60 °C i 2. V priebehu rozkladu sa vytvára suspenzia kryštálov dimetylaminoetylchloríd hydrochloridu (DMAEC . HCl),ktorý sa po ochladení na 30 °C izoluje tiltráciou, dvojnásobnou dekantáciou 30 cm 3 toluénu a vysušením v sušiarni pri teplote 70 °C, Výťažok DMAEC . HCl je 141,5 g, čo predstavuje 98,3 teórie, má obsah 99,5 hmotn. hydrochloridu a teplotu topenia 208,6 °C.Postupom uvedeným v príklade 1 sa dietylamínoetanol hydrochlorid pripraví zo 117,2 g dietylaminoetanolu v 600 cma toluénu, sýtenlm 47,5 g plynného chlorovodíka do dosiahnutia hodnoty pH 5,5 pri teplote 32 13 °C v priebehu 1,3 h. Potom sa teplota zvýši na 60 °C a v priebehu 30 min. sa pridá 144 g tionylchloridu. Postupným vyhriatím na teplotu 115 °C v priebehu 2 h sa uskutoční termický rozklad komplexu na DEAEC . HCl. Získa sa 154,9 g, čopredstavuje 90,01 teórie. Dietylamínoetylchlorid hydrochlorid (DEAEC . HCl) je slabožltá kryštalická látka, obsahujúca 97,1 hmotn. hydrochloridu a teplom topenia má 207,3 °C.Do 61,08 g monoetanolamĺnu V 500 cm 3 toluénu sa privádza 40,15 g plynného chlorovodíka v priebehu l h pri teplote 28 až 32 °C, do dosiahnutia hodnoty pH 6,0. Potom sa zvýši teplota na 45 °C a v priebehu 15 min. sa nadávkuje 132 g tionylchloridu. Termický rozklad sa uskutoční postupným zvyšovaním teploty na 105 °C v priebehu 1,3 h. Získaný aminoetylchlorid hydroehlorid je bezfarebná kryštalická látka s obsahom 97,6 hydrochloridu, s teplotou topenia 144,5 °C. Výťažok je 108,6 g, čo predstavuje 93,6 teórie.Aminoalkylchloridy sa používajú vo farmaceutickom priemysle na výrobu liečiv.1. Spôsob výroby amínoalkylchloridov všeobecného vzorcareakciou aminoalkoholov, N-alkylaminoalkoholov alebo N,N-dialkylaminoalkoholov s tionylchloridom a termickým rozkladom alkylesteru kyseliny chlórsultinovej, v y z n a č uj ú ei s a tým ,ževbezvodomprostredisa najskôr pripraví hydroehlorid aminoalkoholu, a potom pôsobením tionylchloridu alkylester kyseliny chlórsulñnovej.2. Spôsob výroby podľa nároku l, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že sa uskutočňuje pri intenzívnom mieŠani, pri teplote 25 až 35 °C a pH 5,5 až 6,5 so suchým plynným chlorovodíkom, pričom mólový pomer aminoalkohol chlorovodíkje l 1,002 až 1,3.

MPK / Značky

MPK: C07C 209/00, C07C 209/06

Značky: spôsob, aminoalkylchloridov, výroby

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/3-283256-sposob-vyroby-aminoalkylchloridov.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Spôsob výroby aminoalkylchloridov</a>

Podobne patenty