Číslo patentu: 282996

Dátum: 16.12.2002

Autori: Hakala Jan, Perander Michael

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Je opísané minerálne vlákno s nízkym obsahom železa, ktoré má vysokú odolnosť proti teplu. Minerálne vlákno má nasledujúce zloženie v % hmotnosti: oxid kremičitý SiO2 35 až 45 %, oxid hlinitý Al2O3 18 až 25 %, oxid titaničitý TiO2 do 3 %, oxid horečnatý MgO 12 až 20 %, oxid vápenatý CaO 10 až 20 %, zmes oxidu sodného a draselného Na2O + K2O do 3 %, zmes oxidu železitého a železnatého Fe2O3 + FeO do 3 %, oxid boritý B2O3 do 3 %, oxid fosforečný P2O5 do 4 %, iné do 3 %, pričom súčet zložiek oxidu železnatého a horečnatého FeO + MgO >= 15 % hmotnosti.

Text

Pozerať všetko

(22) Dátum podania prihlášky 14. 2. 1997(24) Dátum nadobudnutia (Sl) Im- 0175 účinkov patentu 9. 1. 2003 Vestník UPV SR č. 1/2003 C 03 C 13/00(31) Číslo prioritnej prihlášky 960705 C 03 C 13/05(32) Dátum podania prioritnej prihlášky 16. 2. 1996 ÚRAD (33) Krajina alebo regionálna PRIEMYSELNÉHO organizácia priority FI VLASTNÍCTVA (40) Dátum zverejnenia prihlášky 11. 6. 1999 SLOVENSKEJ REPUBLIKY Vestník UPV SR č. 06/1999(47) Dátum sprístupnenia patentu verejnosti 16. 12. 2002(62) Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky(86) Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT PCT/FI 97/00096(87) Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT W 097/30002(73) Majiteľ Paroc Group OY AB, Vantna, FIJe opísanć minerálne vlákno s nízkym obsahom železa, ktore má vysokú odolnosť proti teplu. Minerálne vlákno má nasledujúce zloženie V hmotnosti oxid kremičitý S 101 35 až 45 , oxid hlinitý A 120 18 až 25 , oxid titaničitý T 102 do 3 , oxid horečnalý MgO 12 až 20 , oxid vápenatý CaO 10 až 20 , zmes oxidu sodnćho a draselnćho NazO (20 do 3 , zmes oxidu železitćho a železnatého F e 203 FeO do 3 , oxid boritý B 103 do 3 , oxid fosforečný P 105 do 4 , iné do 3 , pričom súčet zložiek oxidu železnatćho a horečnatého F eO MgO z 15 hmotnosti.Vynález sa týka zvlákniteľných minerálnych zmesi a z nich vyrábaných minerálnych vlákien, ktoré majú vysokú tepelnú odolnosť.Minerálne vlákna vyrábané tavením a odstreďovaním minerálnych surovín, napríklad hornín alebo trosiek, sa vo veľkej mierke používajú na výrobu rohoží a pokrývok z minerálnych vlákien, ktoré sú vhodne na použitie ako tepelné a zvukové izolanty v stavebníctve. Okrem výroby rohoží, ktoré majú dobré tepelné a zvukové izolačné vlastnosti, začína sa venovať viac pozomosti i hygienickým vlastnostiam týchto rohoži.Na trhu je k dispozícii mnoho izolačných výrobkov s rôznymi tepelnými izolačnými vlastnosťami, ale i s rôznym stupňom odolnosti proti teplu. Výrobky z minerálnych vlákien, ktoré majú tepelnú odolnosť sú takými výrobkami, ktore môžu odolávať zvýšenej teplote počas dlhšieho času bez toho, aby vo väčšej miere zmenili tvar alebo rozmer. Také výrobky sú z hľadiska ochrany proti ohňu veľmi atraktívne, Bežné sklené vlákna sú odolné proti teplote dosahujúcej hodnoty až 550 °C, zatiaľ čo odolnosť bežnej skalnej vlny je lepšia a dosahuje hodnoty až 700 °C. Záujem je o výrobky s ešte väčšou tepelnou odolnosťou dosahujúcou hodnoty 1100 - 1200 °C. Take výrobky sú už na trhu k dispozicii.Výrobky s vláknom s vysoko tepelnou odolnosťou obsahujúce ako hlavnú zložku oxid kremíka S 102, oxid hliníka A 120, a oxid horčíka MgO. Okrem toho môžu vlákna obsahovať rôzne množstvo iných oxidov, napríklad titánu TiO, mangánu MnO, bóru B 203, zirkónu ZrO,chrómu Cr 2 O 3, alkalické oxidy sodíka a oxid draslíka,N 2120 a KZO a rôzne kontaminanty. Príklady relevantneho doterajšieho stavu sú uvedené v US 4 461 840 a DE OS 1 496 662. Podľa poslednej zmieňovanej publikácie je možné získať veľmi dobrú kompozíciu, ak roztavená surovina obsahuje približne 4 - 12 oxidu železa. V minerálnej tavenine sú oxidy železa prítomné vo forme dvojmocného železa (75 - 90 ) a v menšej mierke ako trojmocné železo (25 - l 0 ). Obsah železa v minerálnej tavenine je dôsledkom skutočnosti, že mnoho ekonomicky atraktívnych surovín obsahuje železo v menšom či väčšom množstve. Prítomnosť dvojmocného železa má priaznivý vplyv na tepelnú odolnosť vlákna. V nedávnom čase sa celkom vážne začala venovať pozomosť možnému toxickému vplyvu železa v minerálnych vláknach,zvlášť vo vláknach, ktore okrem tepelnej odolnosti majú i vysokú rozpustnosť v biologických kvapalinách.Z dôvodu toxickěho rizika sa ukazuje potreba minimalizovať v minerálnych vláknach celkový obsah železa,čo na druhej strane vedie k zhoršeniu odolnosti proti teplu.Podľa tohto vynálezu sa problém poklesu odolnosti proti teplu, pri použití malého množstva železa, vyriešil V kompozícii minerálneho vlákna, ktorá obsahuje ako hlavne oxidy dioxid kremíka, oxid hliníka a oxid vápnika. Problém sa vyriešil kompenzáciou neprítomnosti, alebo malého množstva dvojmocnćho železa, pridaním oxiduhorčíka V takom množstve, pri ktorom celkové množstvo MgO a FeO predstavuje aspoň 15 hmotnosti. Touto cestou sa získa kompozícía minerálneho vlákna, ktoré je odolné proti teplu a pritom má malú toxicitu.Vynález sa zvlášť týka minerálnych vlákien, ktore majú nasledujúce zloženie vyjadrené v hmotnosti, SiOZ 35 - 45 A 120 l 8 - 25 TÍO do 3 MgO 12 - 20 C 80 10 - 20 N 320 Kzo d 0 3pričom súčet FeO MgO z 15 hmotnosti.Uvedený výraz iné zahmuje také možné znečisťujúce látky, ktoré nemajú na vlastnosti vyrábaného vlákna podstatný význam.Je známe, že obsah oxidu hliníka v rozmedzí 0 - 15 je úmerný stabilite vlákna v biologických roztokoch, pričom platí, že čím je obsah oxidu hliníka v kompozícii väčší, tým je výrobok stabilnejší alebo menej rozpustný. Pri väčšom množstve dochádza k obrátenému stavu, takže platí, že rozpustnosť vlákna sa zvyšuje s obsahom oxidu hliníka v kompozícii. Podľa tohto vynálezu bolo vyrobene vlákno s dobrou tepelnou odolnosťou, s nízkou toxicitou a vysokou rozpustnosťou v biologických roztokoch.Prednosť sa dáva tomu, aby kompozícía obsahovala v podstate rovnake množstvo MgO a CaO. Podľa ďalšieho uskutočnenia, ktorému sa dáva prednosť, je súčet FeO MgO 5, 32 hmotnosti, Podľa uskutočnenia, ktorému sa dáva prednosť, sa vynález týka vlákna, ktoré má nasledujúce zloženie v hmotnostiPodľa veľmi špecifického uskutočnenia sa vynález týka vlákna, ktoré obsahujeMinerálna kompozícía sa vyrába bežným spôsobom miešanim vhodnej suroviny, napríklad kameňa, piesku dolomitu, apatitu, olivínu, skla a rôznych trosiek a iných vhodných materiálov, a to vo vhodných pomeroch. Podľa vynálezu, ktorému sa dáva prednosť, je dominantným materiálom vysokopecná troska, ktorá sama osebe neobsahuje železo. Žiaduce zvýšenie obsahu oxidu hliníka jemožné dosiahnuť pridaním vhodnej suroviny s obsahom hliníka, napríklad bauxitu, a to vo vhodnom množstve. Minerálne vlákno sa vyrába z kompozícíe obvyklým spôsobom, napríklad metódou stupňovítého odstreďovania.Do kupolovej peci sa pridali nasledujúce komponenty indikovaná v tabuľke, pričom množstvá sú uvedené v hmotnosti.. čitý pie- Troska Apatit vý piebauxitNąo 03 01 19 m mm do op nm oz oo w oo Q 1 mZ taveniny získané vlákna sa vyrábajú obvyklým spôsobom stupňovitým odstreďovaním, pričom vlákna sa zhromažďujú na dopravníku, kde sa vyrába rohož z minerálnych vlákien. Minerálne vlákna majú nasledujúce zloženie.1. Minerálne vlákno, vyznačuj úce sa t ý m , že má nasledujúce zloženie v hmotnostioxid kremičitý SiO 2 35 až 45 oxid hlinitý A 120, 18 až 25 oxid titaničitý TiO 2 do 3 oxid horečnatý MgO 12 až 20 oxid vápenatý CaO 10 až 20 zmes oxidu sodnćho adraselného N 2120 K 2 O do 3 zmes oxidu železitćho aine do 3 , pričom súčet zložiek oxidu železnatého a horečnatćho FeO MgO z 15 hmotnosti.2. Minerálne vlákno podľa nároku 1, v y z n a č uj ú c e s a t ý m , že obsahuje rovnaké množstvo oxidu horečnatćho MgO a oxidu vápenatého CaO.3. Minerálne vlákno podľa nároku 1 alebo 2, v y značujúce sa tým, žesúčetzložiekoxidu železnatého, oxidu horečnatého a oxidu vápenatćho FeO MgO CaO 32 hmotnosti.4. Minerálne vlákno podľa nároku 1, 2 alebo 3,vyznačujúce sa tým, žemánasledujúce zloženie v hmotnostioxid kremičitý SiO 2 38 až 42 oxid hlinitý A 120 18 až 22 oxid titaničitý T 102 1 až 3 oxid horečnatý M gO 14 až 18 oxid vápenatý CaO 14 až 18 zmes oxidu sodného adraselnćho Na 20 K 20 do 2 zmes oxidu železitého aželeznatého Fe 2 O 3 FeO 1 až 3 oxid boritý B 203 1 až 2 oxid fosforečný P 205 l až 2 iné do 2 , pričom súčet zložiek oxidu železnatého a horečnatého FeO MgO 3 15 hmotnosti.5. Minerálne vlákno podľa nároku 4, v y z n a č u j ú c e s a tý m , že má nasledujúce zloženie v hmotnostioxid kremičitý SiO 2 38 oxid hlinitý AI 2 O 3 20 oxid titaničitý T 102 2 oxid horečnatý MgO 15 oxid vápenatý CaO 15 zmes oxidu sodnćho azmes oxidu železitćho a

MPK / Značky

MPK: C03C 13/00, C03C 13/06

Značky: vlákno, minerálně

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/3-282996-mineralne-vlakno.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Minerálne vlákno</a>

Podobne patenty