Parný reaktor na výrobu vysokotlakovej pary

Číslo patentu: 282930

Dátum: 05.12.2002

Autor: Kormúth Štefan

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Reaktor pozostáva z prívodu vody (77), potrubia na prívod ohňa do parného reaktora a z komory (79), vnútri ktorej je umiestená vnútorná komora (78) kužeľovitého tvaru, pričom tieto komory (78, 79) sú navzájom spojené rúrkami na prechod pary, ku ktorým je jedným koncom pripojené spojovacie potrubie (72) na prívod vysokotlakovej pary, druhý koniec spojovacieho potrubia (72) je pripojený k plniacemu stupňu rotačného viacstupňového parného motora.

Text

Pozerať všetko

PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKYČíslo prihlášky 1772-2001 Dátum podania prihlášky 9. 6. 1997Dátum nadobudnutia účinkov patentu 9. 1. 2003 Vestník UPV SR č. 112003Dátum podania priorimej prihlášky Krajina alebo regionálnaDátum zverejnenia prihlášky 13. 4. 1999 Vestník UPV SR č. 04/1999v prípade vylúčenej prihlášky 731-1997 Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCTČíslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCTReaktor pozostáva z prívodu vody (77), potrubia na prívod ohňa do parného reaktora a z komory (79), vnútri ktorej je umiestená vnútomá komora (78) kužeľovitého tvaru, pričom tíeto komory (78, 79) sú navzájom spojené rúrkami na prechod pary, ku ktorým je jedným koncom pripojené spojovacie potrubie (72) na prívod vysokotlakovej pary,dmhý koniec spojovacieho potrubia (72) je pripojený k pl~ niacemu stupňu rotačnćho viacstupňověho pamého motora.Parný reaktor na výrobu vysokotlakovej paryRiešenie sa týka pamého reaktora na výrobu Vysokotlakovej pary, najmä na rotačný viacstupňový pamý motor.Doteraz známe zariadenia na výrobu pary, najmä na mobilné partie stroje, tieto používali nádoby s veľkou zásobou vody a preto bolí rozmerné, malí veľkú hmotnosť a bolo obtiažne ich tepelne odizolovať. Posledné pamé automobily mali však už moderné pamé kotle na pomerne okamžitý odber väčšieho množstva pary. Boli už značne menšie, pri vysokej účinnosti, ktorá bola až 90 . Boli to známe kotle systému BENSON. Pozostávali len z roštu a tenkostenných rúrok. Na pamć stroje, najmä pohyblivé vozidlá, boli stále ešte dosť rozmerné, zároveň s veľkou hmotnosťou, čo malo negatívny vplyv na ich praktické využitie v priemysle.Uvedené nedostatky doteraz známych pamýeh reaktorov na výrobu vysokotlakovej pary, najmä na rotačný viacstupňový parný motor odstraňuje uvedený vynález. Podstata pamého reaktora podľa vynálezu spočíva v tom, že tento pozostáva z prívodu vody, ďalej z prívodu potrubia na prívod ohňa do parného reaktora, ďalej z komory, v ktorej je umiestnená vnútomá komora kužeľovitého tvaru, pričom tieto komory sú navzájom prepojené rúrkami na prechod pary medzi komorami, ku ktorým je jedným koncom pripojenć spojovacie potrubie na prívod vysokotlakovej pary,druhý koniec potrubia je pripojený k plniacemu stupňu rotačnćho viacstupňového pamćho motora.Prehľad obrázkov na výkresochPríklad vyhotovenia vynálezu je znázomený na obrázku, kde je pamý reaktor znazomený v reze.Parný reaktor vyrába vysokotlakovú paru na pohon viacstupňovćho par-ného stroja, ktorý ju premieňa na mechanickú prácu.Voda s vysokým tlakom, ktorej tlak je vyšší ako tlak pary v pamom reaktore sa privádza do pamćho rektora prívodom vody 77. V komore 79 sa po jej rozprášení vytvorí nasýtená para, ktorá potom prejde do vnútomej komory 78,kde sa vytvorí para prehriata s vysokým tlakom. Úplne sa dotvorí v spojovacom potrubí 72, ktorým reaktorom vychádza. Komory 78, 79 sú vo svojej hlavnej funkčnej časti vyhotovené ako kužeľovité rúry 74 a 80. Vnútomá komora 78 je svojím vyhotovením celá kužeľovitá a je vsunutá do komory 79. Prívod ohňa do pamého reaktora sa vedie cez potrubie 69, oheň ďalej postupuje medzi komorami 78 a 79 a rúrou 70 a 71 opúšťa reaktor. Na zamedzenie úniku tepla slúži tepelná izolácia 76 pamého reaktora.Pamý reaktor na výrobu pary na rotačný víacstupňový parný stroj sa dá výhodne použiť všade tam, kde má parný stroj poslúžiť ako pohonná jednotka, napríklad na cestné a železničné vozidlá, ako aj na iné výkonné stabilné alebo mobilné stroje. Zabezpečí dostatok pary pre pamý stroj po užitý v ťažkých prevádzkach, kde sa vyžaduje trvalý a nemenný pracovný režim.Pamý reaktor na výrobu vysokotlakovej pary najmä na rotačný viacstupňový pamý motor, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že pozostáva z prívodu vody (77), z potrubia(69) na prívod ohňa do pamého reaktora, ďalej z komory(79), V ktorej je umiestnená vnútorná komora (78) kužeľovitého tvaru, ktoré sú navzájom prepojené rúrkami na prechod pary medzi komorami, ku ktorým je jedným koncom pripojené spojovacie potrubie (72) na prívod Vysokotlakovej pary, druhý koniec potrubia (72) je pripojený k plniacemu stupňu rotačnćho viaestupňovćho pamého motora.

MPK / Značky

MPK: F22B 7/00, F22B 37/22

Značky: parný, výrobu, reaktor, vysokotlakovej

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/3-282930-parny-reaktor-na-vyrobu-vysokotlakovej-pary.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Parný reaktor na výrobu vysokotlakovej pary</a>

Podobne patenty