Odbočková koncovka na vinuté závesné vodiče

Číslo patentu: 280671

Dátum: 09.07.1997

Autor: Söderholm Henrik

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Odbočková koncovka na vinuté závesné vodiče zahrnuje kovové teleso, vybavené lôžkami (3) na konce odbočkových vodičov, ktoré majú byť spojené, upínacie skrutky (4) na upnutie koncov vodičov do lôžok (3) a ozubenie (8) umiestnené proti upínacím skrutkám na preniknutie izoláciou vodiča. Dva prvky (1) telesa sú spojené vo vzájomnom odstupe prostredníctvom kovovej tyče (2). Koncovka je vybavená viac než dvoma, napríklad štyrmi lôžkami (3). Jedna koncovka tak môže byť spojená so štyrmi odbočkovými vodičmi.

Text

Pozerať všetko

(19) SK 280 671 Cislo prihlášky 1143-96 Dátum podania 05.09.1996 (13) Druh dokumentu B 6 Číslo prioritncj prihlášky 954240 (Sl) Int. Cl 7 Dátum priority 11.09.1995 H OlR 4/24PRIEMYSELNEHO Dátum zverejnenia udeleniaVLASTNÍCTVA vo Vestníku 16.05.2000SLOVENSKEJ REPUBLIKY Číslo PCT(73) Majiteľ patentu Oy Sekko Ab, Porvoo, Fl(72) Pôvodca vynálezu Söderholm Henrik, Porvoo, Fl(54) Názov vynálezu Odbočková koncovka na vinuté závesné vodičeOdbočková koncovka na vinutć závesné vodiče zahrnuje kovové teleso, vybavené lôžkami (3) na konce odbočkových vodičov, ktoré majú byť spojené, uplnacie skrutky (4) na upnutíe koncov vodičov do lôžok (3) a ozubcnic (8) umiestnené proti upínacím skiutkám na preniknutie izoláciou vodiča. Dva prvky (l) telesa sú spojené vo vzájomnom odstupe prostrednictvom kovovej tyče (2). Koncovka je vybavená viac než dvoma,napríklad štyrmi lôžkami (3). ledna koncovka tak môže byť spojená so štyrmi odbočkovými vodičmi.Vynález sa týka odbočkovej koncovky na vinuté závesné vodiče. Koncovka zahmuje kovové teleso vybavené lôžkami na konce odbočkových vodičov, ktoré sa majú spojiť,upinacie skrutky na zovretie koncov vodičov v lôžkach a o zubenie, umiestnené proti upínacím skrutkám na preniknutie izoláciou vodičov.Pri inštaláciách vinutých závesných vodičov často na~ stávajú situácie, v ktorých musia byť dva nebo viac odbočkových vodičov spojených s jedným napájacírn vodičom. Bežné koncovky sú určené na dva vodiče, a teda spojenie niekoľkých odbočkových vodičov je neľahké pri splnení podmienok inštalačnej technológie a ergonómie. Preto je tiež spoľahlivosť spojenia kompromisom.Cieľom vynálezu je preto vytvoriť zlepšenú odbočkovú koncovku, ktorá by umožňovala pripojiť viac než dve odbočky k jednej koncovke pri ergonomicky ľahkej inštalácii spojov a ktorá by zároveň umožňovala spoľahlivé spojenie každého odbočkového vodiča.Uvedený cieľ sa dosahuje odbočkovou koncovkou na vinuté závesné vodiče, zahrnujúcou kovové teleso vybavene lôžkami na konce odbočkových vodičov, ktoré majú byť spojené, upinacie skrutky na upnutie koncov vodičov do lôžok a ozubenie umiestnené proti upínacím skrutkám na preniknutie izoláciou vodičov podľa tohto vynálezu, ktorého podstata spočíva v tom, že dva prvky telesa sú spojené vo vzájomnom odstupe prostrednictvom kovovej tyče a koncovkaje vybavená viac než dvoma lôžkami.Prehľad obrázkov na výkresochPríklad uskutočnenia vynálezu bude teraz detailnejšie opísaný s odkazmi na pripojené výkresy, na ktorých obr. 1 znázorňuje koncovku podľa vynálezu v pozdĺžnom reze a obr. 2 znázorňuje pôdorysný pohľad na koncovku s otvorenou koncovou klapkou.Teleso koncovky pozostáva z dvoch kovových prvkov l, spojených navzájom prostredníctvom kovovej tyče 2. Konce kovovej tyče 2 sú zatlačené do drážkovaných otvorov 9 v prvkoch l telesa na vytvorenie dobrého kontaktu medzi prvkami l a 2. Každý prvok l telesa je vybavený dvoma lôžkami 3 na konce odbočkových vodičov, ktoré majú byť spojené. Každé lôžko 3 je vybavené dvoma upínaclmi skrutkami 4, takže každý jednotlivý odbočkový vodič je pripojiteľný prostrednictvom dvoch skrutiek 4. Pretože sú lôžka 3 štyri, môže byť jednotlivá koncovka napojená na štyri odbočky.Prvky 1 telesa sú v oblasti proti uplnacej skrutke 4 vybavené ozubením 8, zasahujúcim do lôžok 3 a schopným preniknúť izoláciou vodiča. V opisanom prípade je ozubenie 8 tvorené predĺženými axiálnymi hranami, ale sú samo zrejme možné aj iné tvary. Prednosťou ozubenia 8 je, že konce odbočkových vodičov nemusia byt s cieľom spojenia zbavované izolácie.Kovové prvky l, 2 sú obklopené plastovým krytom 5,ktorý je vybavený na protiľahlých koncoch koncovky otvárateľnými kryeími klapkami 7. Krycie klapky 7 sú ďalej vybavené krátkymi prítlačnými rúrkami, ktoré môžu byť odrezaním otvorené na zasunutie odbočkových vodičov do lôžok 3. Nad hornými koncami uplnaclch skrutiek sú tiež otvárateľne krycie klapky 6. Jednotlivá klapka 6 zakiýva v tomto prípade štyri skrutky.Hlavná výhoda koncovky podľa vynálezu spočíva v tom, že jednotlivá koncovka môže spájať viac než dva odbočkové vodiče, pričom vlastná inštalácia je ergonomicky ľahká. Navyše sú pre každý odbočkový vodič určené dve skrutky, takže spoj je mechanicky veľmi odolný.l. Odbočková koncovka na vinuté závesné vodiče, zahmujúca kovové teleso (1,2) vybavené lôžkami (3) na konce odbočkových vodičov, ktoré majú byť spojené, upínacie skrutky (4) na upnutie koncov vodičov do lôžok (3) a ozubenie (8) umiestnené proti upínacím skrutkám na preniknutie izoláciou vodičov, v y z n a č uj ú c a s a t ý m , že dva prvky (l) telesa sú spojené vo vzájomnom odstupe prostredníctvom kovovej tyče (2) a koncovka je vybavená viac než dvoma lôžkami (3).2. Koncovka podľa nároku 1, v y z n a č uj ú c a s a t ý m , že každý prvok (l) telesa je vybavený dvoma lôžkami (3), pričom jednotlivá koncovka môže byť spojená so štyrmi odbočkovými vodičmi.3. Koncovka podľa nároku l nebo 2, v y z n a č u j ú c a s a t ý m , že každé lôžko (3)je vybavené dvoma skrutkami (4) na pripojenie každého jednotlivého odbočkového vodiča.4. Koncovka podľa niektorého z nárokov l až 3, v y značuj úca sa tým,žekoncekovovejtyče(2) sú zasunuté tlakom do drážkovaných otvorov (9), vytvorených v prvkoch telesa.5. Koncovka podľa niektorého z nárokov l až 4, v y značuj úca sa tým, žekovovételeso (l,2)je obklopená plastovým krytom (5), ktorý je vybavený otvárateľnými kryclmi klapkami (7) na opačných koncoch koncovky a otvárateľnými krycimi klapkami (6) na homých koncoch upinacích skrutiek (4), takže jednotlivá klapka (6) zakrýva vždy štyri skrutky.

MPK / Značky

MPK: H01R 4/24, H01R 11/01

Značky: závesné, vodiče, vinuté, koncovka, odbočková

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/3-280671-odbockova-koncovka-na-vinute-zavesne-vodice.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Odbočková koncovka na vinuté závesné vodiče</a>

Podobne patenty